Verkeerskunde

ViS Detachering ondersteunt opdrachtgevers op het gebied van verkeerskunde en mobiliteit bij vraagstukken met betrekking tot de inrichting en het ontwerp van de openbare ruimte. We zijn daarin vertegenwoordigd bij zowel opdrachtgevende organisaties als provincies, Rijkswaterstaat, gemeenten en waterschappen als bij opdrachtnemende organisaties, waaronder adviesbureaus, ingenieursbureaus, aannemers, onderaannemers en leveranciers.

Op het gebied van verkeerskunde en mobiliteit onderscheiden we diverse specialistische onderdelen.

Verkeersmodellen

De huidige en toekomstige verkeersstromen vormen de grondlegger voor de inrichting van onze infrastructuur. Door het opstellen van een verkeersmodel ontstaat er inzicht in de meest optimale maatregelen die moeten worden genomen. Er zijn diverse soorten verkeersmodellen op basis van vervoerswijze, methodiek, berekeningstechniek, detailniveau, toepassingsgebied, functie en toedelingstype. Modellen worden gemaakt op basis van metingen, verkeerstellingen, wet- en regelgeving, maar ook demografische en sociale gegevens.

Softwareprogramma’s waarmee wordt gewerkt zijn bijvoorbeeld: Visum, Aimsun, OmniTrans en Cube.

Verkeerskundig ontwerpen

Om van verkeersmodellen tot een optimale inpassing in de buitenruimte te komen worden verkeerskundige en verkeerstechnische ontwerpen opgesteld. Ook wel een wegontwerp. Deze bestaat meestal uit een horizontaal en verticaal alignement, dwarsprofielen en overzichtstekeningen van de betreffende wegen, kruispunten en knooppunten van wegen. Hierbij wordt zogenaamde wegcategorisering toegepast die aangeeft welk soort weg het betreft (autosnelweg, provinciale weg, gebiedsontsluitingsweg of een woonerf) en de bijbehorende ontwerpsnelheid. Voorbeelden van ontwerphandboeken die in Nederland worden gebruikt zijn:

 • Nieuwe Ontwerprichtlijnen voor Autosnelwegen (NOA) – autosnelwegen
 • Handboek Wegontwerp – overige wegen buiten de bebouwde kom
 • ASVV – wegen binnen de bebouwde kom

Verkeersregeltechniek

Binnen de verkeerskunde bestaat het specialisme verkeersregeltechniek waarbij een ontwerp wordt gemaakt voor het optimaal inzetten van verkeerslichten en verkeersregelinstallaties (VRI’s). Rond een kruispunt waarop verkeerslichten aanwezig zijn wordt uitvoerig gekeken naar onder andere de wachttijden, groentijdverlenging, de conflictrichtingen, doelgroepprioritering, groene golf, cyclustijden, groentijdverdeling, en groenfasencombinaties.

Dynamisch verkeersmanagement

Dit houdt in dat via slimme geautomatiseerde systemen real-time maatregelen kunnen worden toegepast voor een optimale doorstroming van het wegverkeer. Denk herbij aan de toepassing van rijstrooksignalering, toeritdosering, tunneldosering, dynamische route informatie panelen (DRIP’s), dynamische wegmarkering, intelligente snelheidsaanpassing (ISA) en het volgtijd informatie systeem.

Rond zeer drukke verkeerspunten en bij bijzonderheden zoals calamiteiten en evenementen worden dergelijke maatregelen veelvuldig toegepast.

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid bepaald voor een groot deel de inrichting van onze infrastructuur. Hierbij wordt ingespeeld op de drie factoren die de verkeersveiligheid bepalen, namelijk de weg, het voertuig en de bestuurder. Binnen ons vakgebied richten we ons met name op de weginrichting en de bestuurder middels verkeerseducatie en handhaving van de verkeersregels. Een ander aspect is het Incident Management (IM)

waarbij accuut de noodzakelijke maatregelingen worden getroffen bij incidenten. Denk hierbij aan het zo spoedig mogelijk vrij maken van de weg voor het verkeer, het behartigen van de belangen van slachtoffers en mogelijke schade beheersen en/of (laten) verhelpen.

(Tijdelijke) verkeersmaatregelen

Een wegbeheerder neemt een verkeersbesluit over de aan te leggen verkeersmaatregelen volgens de wegenverkeerswet. Bij bijzondere situaties zoals wegwerkzaamheden en evenementen worden vaak geen verkeersbesluiten genomen. Ook dan zijn er tijdelijke verkeersmaatregelen nodig.

Voorbeelden van verkeersmaatregelen zijn:

 • Verkeersborden / bewegwijzering
 • Verkeerstekens op het wegdek (wegmarkering)
 • Een voetgangersoversteekplaats (zebrapad)
 • Verkeersremmende maatregelen (drempels, versmallingen)
 • Verkeersregelinstallaties
 • Verkeersregelaars

Verkeersbeleid

Wegbeheerders maken voor een eenduidige doelstelling ten aanzien van verkeerskunde en mobiliteit een zogenaamd verkeersbeleidsplan. Hierin worden de uitgangspunten en doelstellingen uitvoerig beschreven. Onderdeel hiervan is vaak het Duurzaam Veilig Verkeer, een initiatief van verschillende Nederlandse overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten. Het verkeersbeleidsplan wordt toegespitst op de lokale problematiek en ambities met de bijbehorende budgetten om mogelijke maatregelen te treffen.

Lokale overheden (meestal gemeenten) verzorgen ook een parkeerbeleid. Hiermee wordt planmatig de parkeernormen vastgesteld, parkeerzones worden aangewezen, vergunningszones worden aangewezen, betaalde parkeerzones over beperkte zones middels een parkeerschijf. Ook caproolplaaten, speciale voorzieningen zoals voor mensen met een handicap of voor bussen, taxi’s, motoren, scooters, fietsen en elektrische auto’s.

Waar wordt gewerkt aan verkeerskunde en mobiliteit?

De rol van ontwerper civiele techniek komt voor bij opdrachtgevende partijen, zoals:

 • gemeenten
 • provincies
 • waterschappen
 • hoogheemraadschappen
 • Rijkswaterstaat (RWS)

Daarnaast vinden we de functie van ontwerper bij opdrachtnemende partijen, zoals:

 • ingenieursbureaus
 • adviesbureaus
 • stedenbouwkundige bureaus
 • aannemers
 • toeleveranciers

Welke opleidingen kun je volgen voor dit specialistische vakgebied?

 • NHTV internationaal hoger onderwijs Breda: hbo-opleiding Verkeerskunde / Built Environment
 • NHL Hogeschool in Leeuwarden: hbo-opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit
 • Hogeschool Windesheim in Zwolle: hbo-opleiding Mobiliteit
 • Windesheim Flevoland in Almere: hbo-opleiding Mobiliteit (verkeerskunde)
 • TU DelftCiviele techniek, afstudeerrichting Transport en planning
 • TU DelftCiviele techniekTechnische bestuurskundeWerktuigbouwkunde, afstudeerrichting Transport, Infrastructure and Logistics (TIL)
 • UvA (Universiteit van Amsterdam): Planologie, afstudeerrichting Verkeer, vervoer en infrastructuur
 • UT (Universiteit Twente): faculteit Construerende Technische Wetenschap, studie Civiele techniek, afstudeerrichting Verkeer, Vervoer en Ruimte
 • NOVI Verkeersacademie in Utrecht: duale opleiding mbo,kort-hbo, hbo Verkeerskunde
 • ROC Tilburg in Tilburg, Stappegoorweg: mbo-opleiding City Planning. Hieronder vallen Verkeerskunde en Stedenbouwkunde.

Specialismen van ViS Detachering

ViS Detachering is gespecialiseerd in Bouwkunde en Civiele Techniek. Naast Verkeerskunde en mobiliteit bemiddelen wij ook voor: Adviseur WABO, Beheerder, Calculator en Kostendeskundige, Directievoerder, Toezichthouder en Toetscoördinator, Integraal Projectmanagement, Groene Buitenruimte, Ontwerper Civiele Techniek, Systems Engineering en Tenders.