verkeerskunde en mobiliteit

Bij het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte is mobiliteit een belangrijk thema. Wat hebben we aan woningen of bedrijfsgebouwen als we er niet kunnen komen? ViS Detachering, specialist in bouwkunde en civiele techniek, ondersteunt opdrachtgevers daarom óók met specialisten op het gebied van Verkeerskunde en Mobiliteit.

verkeerskunde en mobiliteit

waar werken verkeerskundige?

De rol van Verkeerskundige komt voor bij opdrachtgevende partijen, zoals:

 • Gemeenten.
 • Provincies.
 • Waterschappen.
 • Hoogheemraadschappen.
 • Rijkswaterstaat.

Daarnaast vinden we Verkeerskundigen bij opdrachtnemende partijen, zoals:

 • Ingenieursbureaus.
 • Adviesbureaus.
 • Stedenbouwkundige bureaus.
 • Aannemers.
 • Toeleveranciers.

Welke opleidingen kun je volgen voor dit specialistische vakgebied?

 • NHTV internationaal hoger onderwijs Breda: HBO-opleiding verkeerskunde/built environment.
 • NHL Hogeschool in Leeuwarden: HBO-opleiding ruimtelijke ontwikkeling – mobiliteit.
 • Hogeschool Windesheim in Zwolle: HBO-opleiding mobiliteit.
 • Windesheim Flevoland in Almere: HBO-opleiding mobiliteit (verkeerskunde).
 • TU Delft: civiele techniek, afstudeerrichting transport en planning.
 • TU Delft: civiele techniek, technische bestuurskunde, werktuigbouwkunde, afstudeerrichting transport, infrastructure and logistics (TIL).
 • UvA (Universiteit van Amsterdam): planologie, afstudeerrichting verkeer, vervoer en infrastructuur.
 • UT (Universiteit Twente): faculteit construerende technische wetenschap, studie civiele techniek, afstudeerrichting verkeer, vervoer en ruimte.
 • NOVI Verkeersacademie in Utrecht: duale opleiding MBO, kort-HBO, HBO verkeerskunde.
 • ROC Tilburg, Stappegoorweg: MBO-opleiding city planning. Hieronder vallen verkeerskunde en stedenbouwkunde.

bespreek de mogelijkheden met onze professional

Denk jij erover om in de wereld van verkeerskunde en mobiliteit te stappen en wil je graag sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met onze Adviseur. Onze Adviseurs hebben zelf ervaring in het vakgebied

Didier Vorselaars

Adviseur Bouwkunde

verschillende specialismen

ViS Detachering ondersteunt zowel opdrachtgevers – zoals Rijkswaterstaat en andere overheden – als opdrachtnemers – zoals advies- en ingenieursbureaus – met de inrichting en het ontwerp van de openbare ruimte. Gaat het om Verkeerskunde en Mobiliteit, dan kunnen wij adviseren over verschillende specialismen, waaronder:

verkeersmodel

ViS Detachering heeft Verkeerskundigen in huis die kunnen adviseren over een infrastructuur die past bij zowel de huidige als toekomstige (te verwachten) verkeersstromen. Inzicht krijgen in de verkeersmaatregelen die met het oog op de toekomst nodig zijn, kan met een verkeersmodel. Deze modellen worden gemaakt op basis van metingen, verkeerstellingen, wet- en regelgeving en demografische en sociale gegevens. De modellen komen tot stand met behulp van softwareprogramma’s als Visum, Aimsun, OmniTrans en Cube.

verkeerskundig ontwerpen

Met een verkeersmodel hebben we nog niet de optimale inpassing van een infrastructuur in de buitenruimte. Daarom stellen we op basis van een verkeersmodel verkeerskundige en verkeerstechnische ontwerpen op, ook wel wegontwerpen genoemd. Deze ontwerpen bestaan meestal uit een horizontaal en verticaal alignement: dwarsprofielen en overzichtstekeningen van de betreffende wegen, kruispunten en knooppunten. Zogeheten wegcategorisering geeft aan om welk type weg het gaat – een autosnelweg, provinciale weg of gebiedsontsluitingsweg, of een doorgang in een woonerf? – net als de bijhorende ontwerpsnelheid. Er zijn verschillende handboeken op dit gebied:

 • Nieuwe Ontwerprichtlijnen voor Autosnelwegen (NOA): voor autosnelwegen.
 • Handboek Wegontwerp: voor alle overige wegen buiten de bebouwde kom.
 • ASVV: voor wegen binnen de bebouwde kom.

verkeersregeltechniek

Verkeersregeltechniek gaat over de juiste inzet van verkeerslichten en verkeersregelinstallaties (VRI’s). Rond een kruispunt met verkeerslichten bijvoorbeeld, kijken Verkeerskundigen uitvoerig naar dingen als wachttijden, groentijdverlenging, conflictrichtingen, doelgroepprioritering, groene golf, cyclustijden, groentijdverdeling en groenfasencombinaties.

dynamisch verkeersmanagement

Bij dynamisch verkeersmanagement gaat het erom met slimme, geautomatiseerde systemen ‘realtime’ maatregelen toe te passen voor een optimale doorstroming van het wegverkeer. Denk aan:

 • Rijstrooksignalering.
 • Toeritdosering.
 • Tunneldosering.
 • Dynamische route informatie panelen (DRIP’s).
 • Dynamische wegmarkering.
 • Intelligente snelheidsaanpassing (ISA).
 • Volgtijd informatie systeem.

Rond zeer drukke verkeerspunten en bij bijzonderheden zoals calamiteiten en evenementen worden dit soort maatregelen veelvuldig toegepast.

verkeersveiligheid

Hoe we onze infrastructuur inrichten en omgaan met mobiliteit in de openbare ruimte, hangt voor een belangrijk deel af van wat de verkeersveiligheid toestaat. De verkeersveiligheid is afhankelijk van drie factoren: de weg, het voertuig en de bestuurder daarvan. ViS Detachering kijkt vooral naar de weginrichting en de bestuurder. We focussen op dingen als verkeerseducatie en handhaving van de verkeersregels.

Wij adviseren ook over incident management (IM), het management na een incident waarbij heel acuut noodzakelijke maatregelingen moeten worden getroffen. Een weg moet zo spoedig mogelijk worden vrijgemaakt, de belangen van slachtoffers moeten worden behartigd en mogelijke schade moet worden beheerst en/of verholpen.

(tijdelijke) verkeersmaatregelen

Als een wegbeheerder – in Nederland is dat Rijkswaterstaat, een provincie, een gemeente of een waterschap – een permanente verkeersmaatregel neemt, zoals de aanleg van een zebrapad of de plaatsing van een verkeersbord, dan is meestal een verkeersbesluit nodig in overeenstemming met de wegenverkeerswet. Voor tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals in het geval van wegwerkzaamheden of een omleiding in verband met een evenement, is in de praktijk niet altijd een verkeersbesluit nodig, vooral als het gaat om een maatregel die niet regelmatig voorkomt en korter dan vier maanden duurt. Voorbeelden van (tijdelijke) verkeersmaatregelen zijn:

 • Verkeersborden/bewegwijzering.
 • Verkeerstekens op het wegdek (wegmarkering).
 • Een voetgangersoversteekplaats (zebrapad).
 • Verkeersremmende maatregelen (drempels, versmallingen).
 • Verkeersregelinstallaties.
 • Verkeersregelaars.

verkeersbeleid

In een verkeersbeleidsplan maken overheden duidelijk hoe hun grondgebied bereikbaar en veilig moet zijn en blijven. Een belangrijk onderdeel van zo’n plan is Duurzaam Veilig Verkeer, een initiatief van verschillende Nederlandse overheden om de veiligheid op de weg te vergroten. In een verkeersbeleidsplan beschrijven overheden welke uitdagingen voor de verkeersveiligheid zij (lokaal) zien en met welke budgetten ze daarom welke maatregelen willen treffen.

Ook parkeerbeleid valt onder het (gemeentelijke) verkeersbeleid. Gemeenten stellen planmatig parkeernormen vast en wijzen parkeerzones en vergunningszones aan: zones waar automobilisten alleen mogen parkeren tegen betaling of met een parkeerschijf. Ook carpoolplaatsen en andere speciale voorzieningen vallen onder het parkeerbeleid, zoals voor mensen met een handicap of voor bussen, taxi’s, motoren, scooters, fietsen en elektrische auto’s.

De specialismen van ViS Detachering