Duurzaamheid en energietransitie

ViS Detachering helpt opdrachtgevers graag om zo duurzaam mogelijk te werken. Wij begrijpen het belang van duurzaamheid en de energietransitie, juist ook bij bouwprojecten en (andere) civieltechnische werkzaamheden in de openbare ruimte.

Vacatures Duurzaamheid en energietransitie

CO2-neutraal in 2050

De energievoorziening in Nederland moet in 2050 (vrijwel) geheel CO2-neutraal zijn. Dat is noodzakelijk om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. Bovendien zijn zeker ook in Nederland steeds minder fossiele brandstoffen beschikbaar. Ook daarom moeten we overstappen op duurzame energiebronnen, zoals zon, wind en waterstof.

Wat doet ViS met duurzaamheid?

Werken aan duurzaamheid en de energietransitie kan op verschillende manieren. Voor de specialistische vakgebieden van ViS Detachering – bouwkunde en civiele techniek – zijn onder meer deze onderdelen van duurzaamheid belangrijk:

 • Duurzame energie.
 • Klimaatadaptatie.
 • Meer biodiversiteit.
 • Milieukwaliteit verbeteren.
 • Watersystemen klimaatbestendig
 • Minder afvalstromen.

Hieronder per onderdeel een korte uitleg.

bespreek de mogelijkheden met onze professional

Denk jij erover om op het gebied van duurzaamheid en energietransitie te gaan werken en wil je graag sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met onze Adviseur. Onze Adviseurs hebben zelf ervaring in het vakgebied.

Didier Vorselaars

Adviseur Bouwkunde

duurzame energie

Andere bronnen
Onze bouwkundigen en civiel technici adviseren over de vervanging van vervuilende energiebronnen door duurzame energiebronnen, die geen of weinig CO2 uitstoten. Denk aan zonne- en windenergie, aard- en bodemwarmte, waterkracht en kernenergie.

Energiebesparing
Maar ook het verminderen van energiegebruik is bij steeds meer bouwprojecten en civieltechnische projecten een belangrijke doelstelling. De isolatie in gebouwen moet en kan bijvoorbeeld beter, verlichting wordt vervangen door led-verlichting en warmte wordt hergebruikt. Al deze veranderingen hebben een positief effect op het klimaat en het milieu, ze besparen materialen en verlagen bovendien (vooral op de lange termijn) de kosten.

Energieplan
Opdrachtgevers van ViS kunnen de voorgenomen overstap naar schonere energiebronnen en het terugdringen van het energieverbruik beschrijven in een energietransitieplan. Daarin staat stapsgewijs hoe hun organisatie in 2050 CO2-neutraal kan zijn. De mensen van Vis Detachering zijn bekend met dergelijke plannen en weten hoe een energietransitieplan helpt bij de overgang naar een meer duurzame en klimaatvriendelijke manier van werken.

klimaatadaptatie

Het klimaat verandert en daar moeten we op twee manieren mee omgaan. De samenleving moet zich aanpassen om klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken, onder meer door minder en schonere energie te verbruiken. Maar ook klimaatadaptatie is belangrijk: we moeten ons aanpassen aan de omstandigheden die al veranderd zíjn. Hoe leven we met hittestress, vooral ’s zomers in de grote steden? Hoe gaan we om met langdurige periodes van droogte, maar ook met wateroverlast? ViS-professionals, die werken in en aan de openbare ruimte, kunnen bijvoorbeeld helpen door het volgende te doen:

 • Meer groen aanleggen, zoals bomen maar ook groene daken.
 • Meer ruimte reserveren voor water.
 • Hemelwater scheiden van afvalwater, of het water opvangen en (beter) hergebruiken.
 • Het kustbeheer aanpassen en versterken.
 • Minder verharde oppervlaktes aanleggen.

biodiversiteit

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten en dieren. Een grote diversiteit, met veel vogels en insecten, draagt bij aan onder meer schoon water en een constant klimaat. Biodiversiteit en klimaatadaptatie zijn sterk met elkaar verbonden. We kunnen de biodiversiteit stimuleren door onder andere:

 • Rotondes en bijvoorbeeld de grond onder trambanen te beplanten.
 • Oevers schuin te laten aflopen en te beplanten.
 • Rivierdalen aan te leggen en daaromheen beplantingen aan te brengen.
 • Groene daken en gevels aan te leggen.
 • Stukken grond niet te verharden.

milieukwaliteit

De milieukwaliteit wordt bepaald door vier factoren: bodem, grondwater, lucht en geluid. De kwaliteit daarvan heeft gevolgen voor de woon- en leefomgeving, voor het welzijn en de gezondheid van mensen en voor de natuur en het klimaat. Om de kwaliteit van bodem, grondwater, lucht en geluid te waarborgen, heeft het Rijk in een speciale Omgevingswet zogeheten omgevingswaarden vastgelegd. ViS-professionals hebben daar veel mee te maken, bijvoorbeeld bij de inrichting van (stedelijke) gebieden of het verzorgen van (groene) buitenruimtes. Een korte uitleg:

Bodem
Om de bodemkwaliteit te waarborgen is bijvoorbeeld bodemsanering noodzakelijk: het reinigen van grond door het verwijderen van PFAS en andere soorten verontreiniging. Maar ook bodemdaling is een probleem waar ViS-professionals zich nadrukkelijk mee bezighouden, hoewel hier momenteel nog weinig kennis over is. Wel weten we dat er een verband is tussen bodemdaling en (een hogere) CO2- uitstoot, omdat bij de oxidatie van veen – de oorzaak van bodemdaling – veel broeikasgas (CO2, methaan en lachgas) vrijkomt.

Grondwater
Grondwater kan verontreinigd zijn, of teveel in standen variëren. Door filtering kan grondwater worden gezuiverd en met gemalen of door bronbemaling kunnen waterstanden worden aangepast.

Lucht
CO2 heeft invloed op de luchtkwaliteit, net als stikstof en roetdeeltjes. De aanwezigheid van dit soort ‘vreemde’ stoffen kan schadelijk zijn voor de mens, maar zeker ook voor planten, dieren en goederen. Het is daarom noodzakelijk om de aanwezigheid van stoffen die de lucht vervuilen en die wij mensen produceren door verbranding, ontbossing en verkeer, tot een minimum te beperken.

Geluid
Geluidsoverlast door bijvoorbeeld verkeer, openbaar vervoer en de luchtvaart heeft grote invloed op de leefomgeving, vooral in bebouwde omgevingen. Deze vervuiling kan worden aangepakt bij de bron, door bijvoorbeeld geluidschermen te plaatsen. Maar ook bij de ontvanger, door geluidsisolatie in of rond woningen.

watersystemen klimaatbestendig

In Nederland vormt klimaatverandering een grote uitdaging voor het watersysteem. Hoe reageert dat op bijvoorbeeld extreme neerslag, of juist extreme droogte? We kunnen de ‘veerkracht’ van het watersysteem vergroten door:

 • Waterkeringen zoals dijken te verstevigen, te irrigeren of op te hogen.
 • De ‘dimensionering’ van onze rioolstelsels aan te passen aan een nieuwe ‘neerslagintensteit’, meer berging te creëren en systemen (beter) te scheiden.
 • Te zorgen voor meer beplanting, zodat overtollig water sneller weg kan.

minder afvalstromen

Minder afval is beter voor het milieu en het klimaat, en trouwens ook voor de portemonnee want door afvalstromen te beperken besparen we op grondstoffen en energie. Het vakgebied van ViS Detachering – bouwkunde en civiele techniek – kan bijdragen aan minder afvalstromen door:

 • Afval en rioleringsstelsels te scheiden.
 • Materialen te scheiden (cradle to cradle).
 • (Bouw)materialen te hergebruiken (circulair bouwen).

Welke functies?

Onderstaande functies hebben veel met de thema’s duurzaamheid en energietransitie te maken. De functies bestaan zowel op het gebied van civiele techniek als cultuurtechniek, bouwkunde en openbare ruimte:

 • Beleidsmedewerker.
 • Adviseur.
 • Architect.
 • Beheerder.
 • Inkoper.
 • Leidinggevende functies.
 • (Landschaps-)ontwerper.
 • Projectleider.
 • Projectontwikkelaar / ontwikkelingsmanager.
 • Toezichthouder.
 • Directievoerder.

Welke opdrachtgevers?

Bovengenoemde functies komen veel voor bij opdrachtgevende partijen als:

 • Gemeenten.
 • Provincies.
 • Waterschappen.
 • Hoogheemraadschappen.
 • Rijkswaterstaat (RWS).
 • Nutsbedrijven.

Daarnaast vinden we deze functies bij opdrachtnemende partijen als:

 • Ingenieursbureaus.
 • Adviesbureaus.
 • Stedenbouwkundige bureaus.
 • Aannemers.
 • Toeleveranciers.

Welke opleidingen?

Deze opleidingen sluiten goed aan op functies binnen dit specialistische vakgebied:

 • HBO- of WO-opleiding bouwkunde.
 • HBO- of WO-opleiding civiele techniek.
 • HBO- of WO-opleiding milieukunde.
 • HBO-opleiding commerciële economie.
 • HBO-opleiding ruimtelijke ontwikkeling.
 • HBO- of WO-opleiding cultuurtechniek, bosbouw of landaanwinning.
 • HBO- of WO-opleiding hydrologie of watermanagement.

De specialismen van ViS detachering

ViS Detachering is gespecialiseerd in bouwkunde en civiele techniek. Duurzaamheid en de energietransitie hebben daar veel mee te maken. Daarnaast zijn wij actief in onder meer deze vakgebieden: