Tenders

Wat is een Tender?

Een tender is een procedure waarbij een opdrachtnemer een bepaalde dienst of een bepaald product probeert te krijgen door middel van een inschrijving. De opdrachtgever verstrekt zijn opdracht uiteindelijk aan één van de kandidaat-opdrachtnemers, door hun inschrijvingen en offertes te beoordelen op basis van verschillende factoren. De belangrijkste zijn uiteraard kwaliteit en prijs.

Nederlandse overheden, zoals provincies, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat, gebruiken veelal de term ‘aanbestedingen’. Op grond van de Aanbestedingswet 2012, waarin regels en procedures zijn opgenomen, zijn overheidsinstellingen en (semi-)publieke instellingen verplicht om opdrachten door middel van aanbestedingsprocedures in de markt te zetten. Met deze nationale wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbesteden. De staat, een gemeente, een waterschap of een publiekrechtelijke instelling dan wel een samenwerkingsverband van deze overheden of publiekrechtelijke instellingen wordt ook wel als ‘aanbestedende dienst’ gedefinieerd. Voor aanbestedingen wordt nog onderscheid gemaakt tussen producten en diensten. Voor producten in ons vakgebied (projecten binnen de bouwkunde, civiele techniek, vastgoed, ruimtelijke ordening, etcetera) wordt het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) gehanteerd. Dit is de praktische uitwerking van de Aanbestedingswet en de Gids Proporitonaliteit voor de aanbesteding van werken (en de aan werken gerelateerde leveringen en diensten).

Toch komen aanbestedingen niet alleen voor bij overheidsinstanties die onder de Aanbestedingswet 2012 vallen. Ook andere organisaties volgen steeds vaker een vergelijkbare inschrijvingsvorm als ze een aankoop- of uitbestedingsbeslissing moeten nemen. Maar omdat private ondernemingen niet gebonden zijn aan deze Aanbestedingswet en daarom vrij zijn om hun eigen procedures te bepalen, wordt in de private sector meestal niet gesproken over een ‘aanbesteding’, maar over een ‘offertetraject’.

Opdrachtnemers maken dus gebruik van een tender of tenderproces om tot een goed inschrijving voor een aanbesteding te komen. Het voordeel van een tender is dat op eenvoudige wijze een marktconforme prijs tot stand komt, met bijhorende kwaliteit. De kans is groot dat daarmee de inkoopkosten uiteindelijk een stuk lager uitvallen.

Soorten aanbestedingen

Per 1 juli 2016 is in Nederland nieuwe aanbestedingswet in werking getreden, namelijk de (herziene) Aanbestedingswet 2012. Deze wet bestaat uit vier delen:

Deel 1: Algemene bepalingen
Deel 2: Overheidsopdrachten, prijsvragen voor overheidsopdrachten en concessieopdrachten voor openbare werken
Deel 3: Speciale sectoropdrachten en prijsvragen voor speciale sectoropdrachten
Deel 4: Overige bepalingen

De aanbestedingswet (ARW 2012) maakt onderscheid tussen verschillende soorten aanbestedingen:

Enkelvoudig onderhandse aanbesteding

Een enkelvoudige aanbesteding heet ook wel een enkelvoudige uitnodiging. In onderling overleg bepalen opdrachtnemer en opdrachtgever een overeenkomst.

Meervoudig onderhandse aanbesteding

Dit is een vorm waarbij de opdrachtgever aan twee of meer partijen een offerte vraagt. Deze offerteaanvraag kan zo uitgebreid worden gemaakt als dienstig is aan de overeenkomst. Vaak onderhandelt de opdrachtgever na de schriftelijke offertes nog verder met de inschrijvers om betere condities te krijgen.

Openbare aanbesteding

De aanbestedende partij maakt openbaar bekend dat er een aanbesteding komt. Iedereen die geïnteresseerd is, kan de betreffende aanbestedingsdocumenten opvragen en een inschrijving doen. In de aanbestedingsdocumenten moet duidelijk zijn opgenomen op welke manier en onder welke voorwaarden een leverancier kan inschrijven.

Niet-openbare aanbesteding

De aanbestedende partij maakt openbaar bekend dat er een aanbesteding komt en roept geïnteresseerde partijen op zich aan te melden als mogelijke leverancier. Iedereen kan vervolgens een selectiedocument aanvragen en zich, op de wijze die daarin is beschreven, aanmelden als belangstellende partij. Uit deze gegadigden worden vervolgens, op een manier die is aangekondigd in het selectiedocument, minimaal vijf partijen geselecteerd die mogen inschrijven. Deze inschrijvers krijgen vervolgens het bestek of de offerteaanvraag, waarop zij hun offerte moeten baseren.

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

De aanbestedende dienst vraagt minimaal drie partijen om een offerte in te dienen. De overheid kan onderhandelen over de voorwaarden met de verschillende concurrenten. Toepassing van de onderhandelingsprocedure kan alleen wanneer aan enkele zeer uitzonderlijke voorwaarden wordt voldaan.

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

De opdracht wordt aangekondigd, waarna partijen zich kunnen aanmelden. Daarna selecteert de aanbestedende dienst minimaal drie kandidaten die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. De aanbestedende dienst kan onderhandelen over de voorwaarden met de verschillende concurrenten. Toepassing van de onderhandelingsprocedure mag uitsluitend als aan de gestelde voorwaarden van de opdrachtgever wordt voldaan, meestal is dat maar een beperkt aantal eisen.

Concurrentiegerichte dialoog (CGD)

De aanbestedende dienst kondigt de opdracht aan, waarna partijen zich kunnen aanmelden. Daarna volgt de selectie van minimaal drie partijen. Deze partijen worden uitgenodigd voor een dialoog. Na afronding daarvan krijgen de overgebleven partijen een bestek en doen een inschrijving, waarna de opdracht wordt gegund. Toepassing van een concurrentiegerichte dialoog kan alleen bij zeer grote projecten, waarbij het voor de opdrachtgever niet mogelijk is om nauwkeurig de vraag te specificeren zonder de specialistische kennis van de inschrijver.

Het verschil met de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, is dat bij de onderhandelingen eerst om een prijs wordt gevraagd. Pas daarna kan over de laatste condities worden onderhandeld, terwijl de prijs vast blijft staan. Bij de CGD wordt eerst over een oplossing onderhandeld, waarna de inschrijvers hun inschrijving doen en een prijs noemen.

Europese richtlijnen

Bij de keuze van een aanbestedingsvorm is de Nederlandse overheid verplicht zich te houden aan Europese richtlijnen met verschillende drempelwaarden.

Selectiecriteria

Bij aanbestedingen worden selectiecriteria gebruikt om te beoordelen welke bedrijven een opdracht optimaal kunnen uitvoeren. Voorbeelden van selectiecriteria zijn:

 • Omzet (bijvoorbeeld een minimum aan omzet die een bedrijf in een bepaalde periode moet hebben behaald).
 • Ervaringen van het bedrijf met vergelijkbare opdrachten.
 • Financiële draagkracht of solvabiliteit.
 • Kwantiteit en/of kwaliteit van het personeelsbestand van een bedrijf.
 • Is het bedrijf in bezit van certificeringen, meestal gericht op kwaliteitsnormen waaraan men moet voldoen?
 • Beschikt de inschrijver over technische hulpmiddelen, zoals machines?
 • Heeft het bedrijf een verklaring van rechtmatigheid inschrijving ondertekend? Een zogenoemd model-K verklaring wordt sinds de bouwfraude gebruikt om de eigenaren of bestuursvoorzitters van bedrijven persoonlijk verantwoordelijk te kunnen stellen als blijkt dat er ongeoorloofd met andere inschrijvers is overlegd.

Gunningscriteria Tender

Bij de beoordeling en gunning van een opdracht onder de inschrijvers worden zogenoemde gunningscriteria gehanteerd, die vooraf kenbaar moeten worden gemaakt aan de inschrijvers. Deze criteria zijn niet gericht op kenmerken van de inschrijvende bedrijven, maar op kenmerken van de offerte. De Nederlandse richtlijnen en regelingen onderscheiden twee verschillende soorten gunningscriteria: de laagste prijs en de economisch meest voordelige inschrijving of aanbieding (EMVI).

Sinds de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet in 2013 zijn aanbesteders verplicht om de EMVI-criteria te hanteren. De aanbestedende dienst moet bij toepassing van EMVI-criteria vooraf een coëfficiënt aangeven waarmee ieder gekozen subcriterium wordt gewogen. Vaak wordt hiervoor een puntensysteem gehanteerd en worden percentages toegekend.

Voorbeelden van EMVI-gunningscriteria zijn:

 • prijs.
 • kwaliteit van de aangeboden goederen of diensten.
 • leveringsvoorwaarden (bijvoorbeeld leveringstermijn).
 • voldoen aan extra kwaliteitscriteria of wensen.

Een andere methode is de methode Gunnen Op Waarde, waarbij de aanbesteder aangeeft hoeveel euro meerwaarde er maximaal op een kwaliteitsaspect (gunningssubcriterium) is te behalen.

Soorten contracten

Bij elk project worden heldere afspraken gemaakt over de kwaliteitseisen, de rolverdeling, de planning en alles wat verder van belang is. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende contractvormen. Welke contractvorm wordt gekozen, hangt voornamelijk af van de risico’s van het project. Er zijn contractvormen die hoofdzakelijk worden gebruikt in de sector van de grond-, weg en waterbouw (GWW):

 • RAW-contract
 • Design, Build, Finance & Maintain (DBFM)
 • Design, Build & Maintenance (DB&M)
 • Design Build (D&B)
 • Design & Construct (D&C)
 • Engineering & Construct (E&C)
 • Prestatiecontracten
 • Samenwerkingsovereenkomst ingenieursdiensten
 • Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV)
 • Uniforme Administratieve Voorwaarden Geïntegreerde Contractvormen (UAV-GC)
 • Systeemgerichte contractbeheersing (SCB)
 • Best Value Procurement (BVP)
 • Alliantie (bouwteam)
 • Build, Operate & Transfer (BOT)
 • Turnkey
 • Publiek Private Samenwerking (PPS)
 • General Contractor (GC)

Gebruikte afkortingen

ARW Aanbestedingsreglement voor werken
CGD Concurrentie gerichte dialoog
EMVI Economisch meest voordelige inschrijving
GWW Grond-, weg- en waterbouw
DBFM Design, Build, Finance & Maintain
D&C Design & Construct
E&C Engineering & Construct
UAV-GC Uniforme Administratieve Voorwaarden Geïntegreerde Contractvormen
UAV Uniforme Administratieve Voorwaarden
BOT Build, Operate & Transfer
DB&M Design, Build & Maintenance
DB Design Build

Vacatures Tender

Wij hebben een ruim aanbod aan Tender vacatures bij diverse opdrachtgevers in heel Nederland.