planeconomie en grondzaken

ViS Detachering heeft verschillende professionals die zijn gespecialiseerd in Planeconomie en Grondzaken. Een Adviseur of Projectleider Grondzaken is een echte onderhandelaar, die probeert grond en vastgoed beschikbaar te krijgen. Een Planeconoom kijkt vooral naar de financiën: is een (bouw)project (financieel) haalbaar en wat is de beste planning?

planeconomie en grondzaken

Het specialisme

In de functies op het gebied van Grondzaken en Planeconomie draait het voor een groot deel om de haalbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen. Hoe haalbaar is het om grond en vastgoed beschikbaar te krijgen, en is een project ook financieel haalbaar? Om de haalbaarheid in kaart te brengen doet een Adviseur of Projectleider Grondzaken taxaties en stelt overeenkomsten op. Een Planeconoom brengt de financiële haalbaarheid in kaart, en kijkt naar budgetten en de planning van een ruimtelijke ontwikkeling.

achtergrond

Een Adviseur of Projectleider Grondzaken heeft meestal een achtergrond in vastgoed, bouwkunde, projectmanagement, recht of ruimtelijke ordening. Dat geldt ook voor veel Planeconomen, hoewel die ook vaak planologie of sociale geografie hebben gestudeerd of een financiële opleiding hebben gevolgd. Het gaat hier om studies op HBO of universitair niveau.

functies

Functies op het gebied van Grondzaken en Planeconomie zijn onder meer:

 • Adviseur Grondzaken.
 • Projectleider Grondzaken.
 • Juridisch Adviseur Grondzaken.
 • Planeconoom.
 • Beleidsadviseur of -medewerker Planeconomie.
 • Juridisch Adviseur Planeconomie.

Hieronder een nadere uitleg van de meest voorkomende functies: Adviseur of Projectleider Grondzaken en Planeconoom.

bespreek de mogelijkheden met onze professional

Denk jij erover om in de wereld van Grondzaken en Planeconomie te stappen en wil je graag sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met onze Adviseur. Onze Adviseurs hebben zelf ervaring in het vakgebied

Didier Vorselaars

Adviseur Bouwkunde

projecten

Projecten die veel te maken hebben met de vakgebieden Grondzaken en Planeconomie zijn divers. Denk bijvoorbeeld aan (complexe) opgaven op het gebied van woningbouw, of utilitaire opgaven op het gebied van ruimte, economie, verstedelijking, natuurversterking, klimaat en stikstof. Maar denk ook aan infrastructurele projecten, lokaal of regionaal.

de functies

wat doet een adViSeur of projectleider grondzaken?

Een Projectleider of Adviseur Grondzaken realiseert nieuwbouw- en verbouwprojecten. Vaak gaat het om verstedelijking (inbreiding en uitleg), (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen, bereikbaarheid of natuurrealisatie. Een Projectleider of Adviseur Grondzaken werkt samen met een projectteam aan ruimtelijke ordeningsvraagstukken die niet zelden complex en uniek zijn, en die nodig zijn ter voorbereiding van de realisatie van nieuw vastgoed of infrastructurele projecten.

Een belangrijke taak van een Projectleider of Adviseur Grondzaken is het aansturen van rentmeesters (de beheerders van onroerend goed). Ook is hij of zij verantwoordelijk voor de voortgang van een inrichtingsproject, voor de financiën en de kwaliteit daarvan en voor het risicomanagement. Verder denkt deze rol actief mee over het ontwikkelen en vormgeven van activiteiten en processen binnen de afdeling Grondzaken waar hij of zij werkt.

Hieronder een opsomming van veelvoorkomende taken van een (gemeentelijke) afdeling Grondzaken:

 • Adviseren van het management en het (gemeente)bestuur over nieuwe realisatiestrategieën.
 • Adviseren over privaatrecht en (oneigenlijk) gebruik van (gemeentelijke) eigendommen.
 • Bijdragen aan beleidsontwikkelingen en trends op het gebied van vastgoed.
 • Aankoop en verkoop van onroerende zaken.
 • Verzorgen van complexe verhuur, verpachtingen en ingebruikgevingen.
 • Opstellen van contractdocumenten.
 • Opstellen van beleidsadviesrapporten.
 • Schrijven van voortgangsrapportages.
 • Signaleren van kansen en knelpunten en hierop inspelen.
 • Grondbeleid.

Waar werkt een Adviseur/Projectleider Grondzaken?
Een Projectleider of Adviseur Grondzaken werkt bij of voor organisaties die ruimtelijke ontwikkelingen realiseren. Dit varieert van kleinschalige woningbouwprojecten, zoals CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap), tot grootschalige stedenbouwkundige plannen en gebiedsontwikkelingen. Meestal zijn deze organisaties overheden zoals gemeenten, provincies of de Rijksoverheid. Maar ook bij ingenieursbureaus, ontwikkelaars of in een enkel geval een projectmanagementbureau zijn Adviseurs of Projectleiders Grondzaken actief.

wat doet een planeconoom?

Een Planeconoom brengt de financiële haalbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen in kaart en maakt en bewaakt de budgettering en de planning hiervoor. Planeconomen zijn verantwoordelijk voor het financieel-economische plaatje van bijvoorbeeld nieuwbouwplannen en bestemmingsplannen. Daarmee dragen ze bij aan de ontwikkeling van een gebied of van een gemeente.

Een Planeconoom houdt zich dus bezig met financieel beheer en de financiële controle van plannen voor ruimtelijke en/of vastgoedontwikkeling. Een Planeconoom adviseert over onder meer grondexploitaties en grondbeleid, risicobeheersing en de haalbaarheid van projecten. Hiervoor maakt hij of zij berekeningen en doet haalbaarheidsstudies, meestal op projectbasis.

Hieronder een opsomming van veelvoorkomende taken van een Planeconoom:

 • Planning en control.
 • Belanghebbenden op de hoogte houden en met ze ‘sparren’.
 • Ontwikkelingen bijhouden rondom relevante wetgeving.
 • Projecten aansturen op financieel vlak.
 • Exploitatieplannen maken.
 • Marktanalyses, risicoanalyses en cashflow analyses opstellen.
 • Haalbaarheidsstudies doen en adviseren over vastgoed.
 • Adviseren op bestuurlijk niveau en beleidsniveau.
 • Adviesrapportages opstellen en financieel strategisch adviseren.
 • Bijdragen aan kennis- en productontwikkeling.
 • Grondexploitaties opstellen en toetsen.
 • Risicoanalyses uitvoeren.
 • Adviseren over financieel-economische strategieën.

Waar werkt een Planeconoom?
Ook een Planeconoom werkt bij of voor organisaties die ruimtelijke ontwikkelingen realiseren: van kleinschalige woningbouwprojecten tot grootschalige stedenbouwkundige plannen of gebiedsontwikkelingen. Opdrachtgevers van ViS Detachering die met regelmaat een Planeconoom nodig hebben, zijn onder meer gemeenten, provincies en de Rijksoverheid, maar ook ingenieursbureaus, ontwikkelaars en bijvoorbeeld een (ontwikkelend) bouwer.

functie-eisen en competenties

functie-eisen

Hoewel de rol van Adviseur en Projectleider Grondzaken en die van Planeconoom tamelijk specifiek zijn, zien we toch de nodige overlap, ook als we kijken naar de functie-eisen.

Een Adviseur of Projectleider Grondzaken heeft in ieder geval een HBO-opleiding met een specialisatie in de richting projectmanagement, vastgoed(beheer), recht of real estate, dan wel aantoonbaar gelijksoortige ervaring. Hij of zij is ‘vakvolwassen’ en heeft aantoonbare ervaring op het gebied van privaatrecht.

Voor een Planeconoom bestaat geen specifieke opleiding. Wel wordt van een Planeconoom een afgeronde studie verwacht op HBO of universitair niveau. Studies die aansluiten zijn bijvoorbeeld planologie of sociale geografie, of een opleiding in een financiële richting. Planeconomen groeien meestal gaandeweg in hun rol en worden aangenomen op basis van ervaring.

competenties

Een Adviseur of Projectleider Grondzaken en een Planeconoom beschikken over de volgende competenties:

 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden.
 • Ruimtelijk en financieel inzicht.
 • Analyserend vermogen: goed en snel situaties weten te doorgronden.
 • Communicatief vaardig en klantgericht.
 • Lef en focus.
 • Teamplayer.
 • Zorgvuldig en initiatiefrijk.
 • Goed ontwikkeld gevoel voor politieke verhoudingen en juridische risico’s.
 • Accuraat, nauwkeurig en resultaatgericht.
 • Vakkundig.

Bovendien kun je goed overweg met sterk wisselende werkzaamheden en weet je prioriteiten te stellen. Een gezonde dosis lef en een ondernemende houding zijn de kandidaat gewoonlijk ook niet vreemd.

softwarekennis

Uiteraard wordt in de vakgebieden Planeconomie en Grondzaken gewerkt met specifieke software, zoals:

 • Ms Office.
 • Excel en gelijksoortige programma’s.
 • Neuron.
 • Stroomlijn.
 • Cora.
 • Verseon.
 • Planon.
 • Geon.
 • Metrum.
 • Oranjewoud.

De specialismen van ViS Detachering