adViSeur wabo

De bouwsector heeft te maken met een veelheid aan wet- en regelgeving. Vanzelfsprekend kan niemand ‘zomaar’ een bouwproject starten; alles wat te maken heeft met bouwen, ruimte en milieu is gebonden aan eisen en voorwaarden. ViS Detachering ondersteunt overheidsorganisaties met toetsing, vergunningverlening, inspecties, toezicht en handhaving, onder meer door de inzet van ervaren Adviseurs WABO.

vacatures adViSeur wabo

wat doet een adViSeur wabo?

Een Adviseur WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) toetst of bouwwerkzaamheden in overeenstemming zijn met het omgevingsrecht en dus geen hinder veroorzaken voor mens en milieu. Deze adviseur levert daarmee een belangrijke (maatschappelijke) bijdrage aan de inrichting van de openbare ruimte. Een Adviseur WABO verleent omgevingsvergunningen, houdt toezicht op bouwwerkzaamheden en inspecteert of deze correct en conform de verleende vergunningen worden uitgevoerd. Hij of zij spoort illegale bouwactiviteiten en illegaal ruimtegebruik op, en voert eventueel bijhorende handhavingstaken uit, zoals het (laten) stilleggen van bouwwerkzaamheden.

bespreek de mogelijkheden met onze professional

Denk jij erover om als Adviseur WABO te gaan werken en wil je graag sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met onze Adviseur. Onze Adviseurs hebben zelf ervaring in het vakgebied

Didier Vorselaars

Adviseur Bouwkunde

twee rollen

Een Adviseur WABO is actief in twee rollen: WABO-coördinator en Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht.

wabo-coördinator

Een WABO-coördinator toetst of (bouw)aanvragen die digitaal binnenkomen bij het Omgevingsloket Online (OLO) van een gemeente, voldoen aan geldende wet- en regelgeving, zoals:

 • Bestemmingsplantoetsen.
 • Besluit omgevingsrecht (Bor).
 • Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).
 • Woningwet.
 • Huisvestingswet.
 • Monumentenwet.
 • Besluit ruimtelijke ordening (Bro).
 • Wet ruimtelijke ordening (Wro).
 • Natuurbeschermingswet.
 • Gebruikersbesluit.
 • Bouwverordening.
 • Huisvestingsverordening.
 • Woonverordening.
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
 • Wet milieubeheer.
 • Wet bodembescherming.
 • Activiteitenbesluit.
 • Welstandsnota.
 • Bouwbesluit.

Een WABO-coördinator houdt toezicht op de ‘interactie’ tussen verschillende ‘rollen’ die bij bouwwerkzaamheden betrokken zijn, zoals specialisten, constructeurs, planologen en juristen. Zo weet een WABO-coördinator wat er speelt en of alles volgens de regels verloopt. Daarnaast is een WABO-coördinator een belangrijk aanspreekpunt voor externe partijen, zoals, burgers, bedrijven, projectontwikkelaars, ondernemers, de provincie, de welstandscommissie, de milieudienst en hulpdiensten (brandweer, politie en ambulance).

Naast bouwplantoetser treedt een WABO-coördinator op als vergunningverlener en verzorgt hij of zij de tijdige afhandeling van vergunningaanvragen binnen de geldende termijnen. Ook ondersteunt een WABO-coördinator juristen bij de toetsing van bezwaarschriften en de advisering over verweerschriften. Afhankelijk van de werkwijze van de organisatie voert een WABO-coördinator soms ook baliewerkzaamheden uit, of fungeert als back-up ter ondersteuning van de frontoffice.

Inspecteur bouw- en woningtoezicht

Als gezegd: een Adviseur WABO kan ook actief zijn als Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht, een functie in de buitendienst. Op de bouwplaats controleert deze inspecteur of bij bouwprojecten – dat kan nieuwbouw zijn, maar ook verbouw, onderhoud en sloop – alle regels worden nageleefd en of alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de afgegeven vergunningen. Ook inspecteert en controleert een Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht bouwconstructies, bouwmethoden, de naleving van veiligheidsregels en de aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en afval.

Verder controleert een Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht of ook het ruimtegebruik gedurende een bouwproject legaal is. De inspecteur overlegt veel met betrokkenen, onder wie aannemers, particulieren (omwonenden) en bedrijven, en heeft handhavingstaken op grond van de Woningwet. Een Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht is bevoegd om werkzaamheden stil te leggen als niet wordt voldaan aan geldende wet- en regelgeving en afgegeven vergunningen.

Waar werkt een adViSeur wabo?

Een Adviseur WABO heeft zijn werkterrein bij verschillende overheidsinstellingen, waaronder:

 • Gemeenten.
 • Omgevingsdiensten.
 • Regionale uitvoeringsdiensten (RUG).
 • Milieudiensten en provincies.

Functie-eisen, competenties, softwarekennis adViSeur wabo

Je moet een afgeronde MBO/MTS- of HBO/HTS-opleiding hebben in de richting bouwkunde of technische bedrijfskunde, of eventueel een juridische opleiding zoals HBO rechten of MER. Daarnaast is kennis van relevante wet-en regelgeving noodzakelijk, net als ervaring met het technisch inhoudelijk en juridisch toetsen van vergunningaanvragen. Een mooie aanvulling is enige praktische kennis en ervaring met bouwprojecten.

Cursussen en opleidingen

Er zijn verschillende cursussen en opleidingen die bijdragen aan het gevraagde kennisniveau. Daarnaast behoren er een aantal competenties en softwarekennis bij deze functie, zoals:

 • ABW (Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht) 1 en 2.
 • WABO.
 • Bouwbesluit.
 • Ruimtelijke Ordening.
 • Wro.
 • Gebruikersbesluit.
 • Brandveiligheid.
 • Bouwconstructies.
 • Asbest.
 • Milieuregelgeving.
 • Vergunningsvrij bouwen.
 • BEVI.
 • EPC.
 • VCA.
 • VGM.

competenties

De volgende competenties behoren bij deze functie:

 • Klantgericht.
 • Samenwerkingsgericht.
 • Goed kunnen plannen en organiseren.
 • Analytisch.
 • Gestructureerd.
 • Omgaan met complexe situaties.
 • Resultaatgericht.
 • Oplossingsgericht.
 • Stressbestendig.
 • Flexibel.
 • Kwaliteitsbewust.
 • Nauwkeurig.
 • Gevoel voor politek-bestuurlijke belangen en verhoudingen.
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Besluitvaardig.
 • Betrokken.
 • Gevoel voor verantwoordelijkheid.

softwarekennis

Een Adviseur WABO gebruikt verschillende softwarepakketten, die continu in ontwikkeling zijn. Zoals:

 • BWT4all.
 • WFM4All.
 • Squit XO.
 • Wave.
 • OpenWave.
 • Corsa.
 • Provas.
 • Bluebeam.
 • OVX.
 • AutoCAD.
 • MicroStation.
 • Microsoft Office.

gebruikte afkortingen

Gebruikte afkortingen:

WABO Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
OLO Omgevingsloket Online
MER Management, Economie en Recht
BEVI Besluit externe veiligheid inrichtingen
Bor Besluit omgevingsrecht
Mor Ministeriële regeling omgevingsrecht
Bro Besluit Ruimtelijke Ordening
Wro Wet Ruimtelijke Ordening
APV Algemene Plaatselijke Verordening
OVX Softwareprogramma
BWT Bouw- en Woningtoezicht
VCA Veiligheid Checklist Aannemers
VGM Veiligheid, Gezondheid en Milieu