Adviseur WABO

ViS Detachering ondersteunt overheidsorganisaties met toetsing, vergunningverlening, inspecties, toezicht en handhavingstaken op het gebied van bouwen, ruimte en milieu. Daarbij is een uitdagende rol weggelegd voor een adviseur WABO; een adviserende functie op het gebied van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Adviseurs WABO leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan de inrichting van de openbare ruimte.

Waar werkt een Adviseur WABO?

Een Adviseur WABO heeft zijn werkterrein bij verschillende overheidsinstellingen, waaronder gemeenten, omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten, milieudiensten en provincies.

Wat doet een Adviseur WABO?

Een specialist op het gebied van de WABO kan werkzaam zijn in verschillende rollen. Hij kan zich bezighouden met de beoordeling en verlening van omgevingsvergunningen. Maar ook houdt een Adviseur WABO toezicht op bouwwerkzaamheden en inspecteert hij of deze correct worden uitgevoerd volgens de verleende vergunningen. Een Adviseur WABO spoort illegale bouwactiviteiten en illegaal ruimtegebruik op, en voert eventueel bijhorende handhavingstaken uit. We onderscheiden de rol van WABO-coördinator en die van Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht.

WABO-coördinator

Een WABO-coördinator toetst (bouw)aanvragen die digitaal binnenkomen bij het Omgevingsloket Online (OLO) aan geldende wet- en regelgeving, waaronder:

 • Bestemmingsplantoetsen
 • Bor
 • Mor
 • Woningwet
 • Huisvestingswet
 • Monumentenwet
 • Bro
 • Wro
 • Natuurbeschermingswet
 • Gebruikersbesluit
 • Bouwverordening
 • Huisvestingsverordening
 • Woonverordening
 • APV
 • Wet milieubeheer
 • Wet bodembescherming
 • Activiteitenbesluit
 • Welstandsnota
 • Bouwbesluit

Een WABO-coördinator houdt toezicht op de interactie tussen verschillende betrokkenen. Intern moeten we daarbij denken aan specialisten, zoals constructeurs, planologen, juristen, directe collega’s, het bestuur en andere afdelingen. Daarnaast fungeert een WABO-coördinator als aanspreekpunt voor externe partijen, zoals, burgers, bedrijven, projectontwikkelaars, ondernemers, provincies, welstand, milieudienst en hulpdiensten zoals de brandweer, politie en ambulance-vervoer.

Naast Bouwplantoetser treedt een WABO-coördinator op als Vergunningverlener en verzorgt hij de tijdige afhandeling van vergunningaanvragen binnen de geldende termijnen. Ook ondersteunt hij juristen bij de toetsing van bezwaarschriften en de advisering over verweerschriften. Afhankelijk van de werkwijze van de organisatie kan een WABO-coördinator vanuit zijn rol gedeeltelijk baliewerkzaamheden uitvoeren, of als back-up fungeren ter ondersteuning van de frontoffice. In het laatste geval heeft hij een adviserende rol vanuit zijn eigen vakgebied.

Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht / Toezichthouder / Handhaver

Een Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht heeft een functie in de buitendienst. Zijn taak is te controleren of bij nieuwbouw-, verbouw-, onderhoud- en sloopprojecten alle regels worden nageleefd. Hij controleert of alle werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de afgegeven vergunningen. Ook inspecteert en controleert een Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht de bouwconstructies, de bouwmethoden, de naleving van veiligheidsregels en de aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en afval.

Tevens controleert een Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht op illegale bouwactiviteiten en illegaal ruimtegebruik. Hij voert overleg met betrokkenen, onder wie aannemers, particulieren en bedrijven. Tot slot heeft hij handhavingstaken op grond van de Woningwet. Een Inspecteur Bouw- en Woningtoezicht is bevoegd om werkzaamheden stil te leggen als niet aan geldende wet- en regelgeving en de afgegeven vergunning wordt voldaan.

Functie-eisen Adviseur WABO

Je dient een afgeronde MBO/MTS- of HBO/ HTS-opleiding te hebben in de richting Bouwkunde of Technische Bedrijfskunde, of eventueel een juridische opleiding zoals HBO rechten of MER. Je dient daarnaast kennis te hebben van relevante wet-en regelgeving en ervaring met het technisch inhoudelijk en juridisch toetsen van vergunningaanvragen. Een goede aanvulling is bovendien enige praktische kennis en ervaring op het gebied van bouwprojecten.

Er zijn verschillende cursussen en opleidingen binnen het vakgebied die bijdragen aan het gevraagde kennisniveau. Denk hierbij aan:

 • ABW (Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht) 1 en 2
 • WABO
 • Bouwbesluit
 • Ruimtelijke Ordening
 • Wro
 • Gebruikersbesluit
 • brandveiligheid
 • bouwconstructies
 • Asbest
 • Milieuregelgeving
 • vergunningsvrij bouwen
 • BEVI
 • EPC
 • VCA
 • VGM

Competenties

De volgende competenties behoren bij deze functies:

 • klantgerichtheid
 • samenwerkingsgericht
 • goed kunnen plannen en organiseren
 • analytisch
 • gestructureerd
 • om kunnen gaan met complexe situaties
 • resultaatgericht
 • oplossingsgericht
 • stressbestendig
 • flexibel
 • kwaliteitsbewust
 • nauwkeurig
 • gevoel voor politek-bestuurlijke belangen
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • besluitvaardig
 • betrokken
 • gevoel voor verantwoordelijkheid

Software-kennis

Voor de uitvoering van deze functies worden verschillende softwarepakketten gebruikt, die continue in ontwikkeling zijn. Voorbeelden van toegepaste software zijn:

 • BWT4all
 • WFM4All
 • Squit XO
 • Wave
 • OpenWave
 • Corsa
 • Provas
 • Bluebeam
 • OVX
 • AutoCAD
 • MicroStation
 • Microsoft Office Pakket

Gebruikte afkortingen:

WABO Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
OLO Omgevingsloket Online
MER Management, Economie en Recht
BEVI Besluit externe veiligheid inrichtingen
Bor Besluit omgevingsrecht
Mor Ministeriële regeling omgevingsrecht
Bro Besluit Ruimtelijke Ordening
Wro Wet Ruimtelijke Ordening
APV Algemene Plaatselijke Verordening
OVX Softwareprogramma
BWT Bouw- en Woningtoezicht
VCA Veiligheid Checklist Aannemers
VGM Veiligheid, Gezondheid en Milieu