Kostendeskundige en Calculator

ViS Detachering ondersteunt opdrachtgevers op het gebied van calculaties en kostenramingen met Civiel Technische en Bouwkundige Calculators en Kostendeskundigen. We zijn daarin vertegenwoordigd bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Onze ondersteuning heeft betrekking op verschillende fases binnen een project:

 • initiatief
 • planvorming
 • schetsontwerp (SO)
 • voorlopig ontwerp (VO)
 • definitief ontwerp (DO)
 • bestek
 • contract
 • uitvoering (UO)
 • realisatie
 • beheer

De functies Calculator en Kostendeskundige komen voor bij vrijwel alle soorten projecten in de openbare ruimte, zowel bouwkundig als civieltechnisch gerelateerd.

Kostendeskundige en Calculator in de Bouw

Een Kostendeskundige en Calculator Bouw werkt aan bouwkundige projecten zoals nieuwbouw, renovatie en onderhoud op het gebied van utiliteitsbouw en woningbouw.

Enkele voorbeelden, waarbij de Bouwkundig Calculator / Kostendeskundige een belangrijke rol in speelt:

 • woningbouw (eensgezinswoningen, vrijstaande woningen, appartementen etc..)
 • utiliteitsbouw (kantoren, scholen, winkelcentra, stations etc..)
 • werken in de openbare ruimte (landschappelijke inrichting, sportaccommodaties etc)
 • constructies
 • stedenbouwkundige ingrepen
 • grondwerkzaamheden
 • installatiewerkzaamheden
 • bouwfysische werkzaamheden
 • industrie en offshore
 • milieu en bodemsanering

Kostendeskundige en Calculator in de Civiele Techniek

Een Kostendeskundige en Calculator Civiele Techniek werkt mee aan projecten omtrent de aanleg, reconstructies en onderhoud op het gebied van onder meer:

 • wegenbouw
 • riolering en waterhuishouding
 • kabels en leidingen
 • kunstwerken
 • constructies
 • waterbouw
 • grondwerkzaamheden
 • ondergrondse infrastructuur
 • groen- en cultuurtechniek
 • industrie en offshore
 • milieu en bodemsanering
 • railinfrastructuur
 • ruimtelijke inrichting
 • bruggen
 • tunnels
 • sluizen
 • verkeerstechnische projecten
 • projecten op het gebied van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties (VRI’s)

Wat is het verschil tussen een Kostendeskundige en een Calculator?

Een Kostendeskundige is eerder in het proces betrokken dan een Calculator. Een Kostendeskundige is veelal te vinden bij verschillende opdrachtgevende partijen en kan aan de hand van een schets al een bouwsom bepalen. Een Calculator is veelal te vinden aan de opdrachtnemerszijde en is werkzaam in de besteks- en uitvoeringsfase binnen het bouwproces. Uiteraard is deze scheiding niet zo strikt als hierboven geschetst maar in hoofdlijnen zal de Kostendeskundige zich meer met de grote lijnen bezig houden en de Bouwkundige Calculator zal hierbij meer de diepte in gaan.

Waar werkt een Kostendeskundige Bouw of Civiel?

Al vroeg in het proces is de functie van Kostendeskundige in beeld. Een Kostendeskundige is te vinden bij verschillende opdrachtgevende partijen, zoals:

 • aannemers
 • projectontwikkelaars
 • woningbouwverenigingen
 • architectenbureaus
 • vastgoedbedrijven
 • Waterschappen
 • Hoogheemraadschappen
 • Rijkswaterstaat
 • regionale uitvoeringsdiensten
 • installatiebedrijven
 • gemeenten
 • provincies
 • Rijksgebouwendienst
 • Ministerie van Defensie
 • Nederlandse Politie
 • Nederlandse Spoorwegen
 • Diverse luchthavens (o.a. Schiphol)

Ook middelgrote en grote ingenieurs- en adviesbureaus hebben graag de expertise van bijvoorbeeld een Kostendeskundige in huis.

Wat doet een Kostendeskundige Bouw of Civiel?

Een Kostendeskundige adviseert tijdens alle fases van een (bouw)project over kostenbeheersing. Hij draagt bij aan de budgetbepaling en werkt mee aan het opstellen van begrotingen. Ook adviseert hij bij inkoopvraagstukken en belangrijke beslissingen daaromtrent. Een Kostendeskundige weet veel van mogelijke procesrisico’s en potentiële problemen, en levert een actieve bijdrage aan het vinden van oplossingen en alternatieven. Zijn advisering kan zowel mondeling plaatsvinden, in verschillende overlegvormen, als schriftelijk in rapportages en adviesstukken.

Een Kostendeskundige heeft als kerntaak het adviseren over kostenaspecten rond bouwprojecten. Hij levert voortdurend en gedurende alle fases van een project bijdragen aan kostenberekeningen en rapporteert deze in kostennota’s en kostendossiers. Een Kostendeskundige stelt risicodossiers en voortgangsrapportages op en bewaakt integrale kostenramingen. Ook toetst en beoordeelt hij de ramingen van andere vakdisciplines, die de basis vormen voor een integrale projectraming. Ramingen die worden uitbesteed, worden door een Kostendeskundige voorbereid, begeleid en getoetst.

Voorbeelden van ramingen en calculaties zijn:

 • directieraming
 • SSK-raming
 • bestekraming
 • exploitatieraming
 • exploitatiebegroting
 • inschrijfbegroting
 • budgetramingen
 • faseramingen
 • uitvoeringsbegroting
 • nacalculatie

Waar werkt een Calculator Bouw of Civiel?

De functie van Calculator bestaat vooral bij partijen als aannemers, onderaannemers en leveranciers van producten of diensten.

Wat doet een Calculator Bouw of Civiel?

Een Calculator is betrokken bij de offertefase en de voorbereidingsfase van civieltechnische en bouwkundige projecten. Hij stelt calculaties en kostenanalyses op aan de hand van bestekken, tekeningen, offerteaanvragen en vraagspecificaties. Hierbij houdt hij rekening met alle mogelijke posten; ook met open posten en met posten die niet-verrekenbaar zijn.

Een Calculator signaleert mogelijke projectrisico’s en stemt die af met andere disciplines en met de Projectleider, de (hoofd)Uitvoerder, onderaannemers en leveranciers. Hij vraagt prijzen en offertes op van in te kopen materiaal, materieel en benodigde diensten.

Naast het bepalen van de eenheidsprijzen en de kostprijs voor een project, levert een Calculator een bijdrage aan de planning, de faseringen en het opstellen van EMVI- en Duurzaamheids plannen. Hij denkt actief mee over mogelijke innovatieve en alternatieve oplossingen en een plan van aanpak. Hij kan daarbij bogen op een ruime kennis van de markt, van verkrijgbare producten en van uitvoeringsmethodieken. Een goede Calculator zorgt dat de offerte-aanbieding tijdig en compleet wordt aangeleverd bij de opdrachtgever.

Is een opdracht eenmaal verstrekt, dan verzorgt de Calculator mogelijk ook de inkoop en de werkvoorbereiding van de uit te voeren werkzaamheden. Hij stemt dit alles af met de uitvoerder en draagt zorg voor de overdracht van de offertemap of de projectmap, de calculatiegegevens en de kosten- en risicoanalyse aan de uitvoering: de Hoofduitvoerder, de Projectleider uitvoering of de Uitvoerder.

Na de afronding van een project verzorgt een Calculator ook de nacalculatie. Ten slotte is hij betrokken bij de eindafrekening en de projectevaluatie en verzorgt hij de kennis- en kwaliteitsborging.

Functie-eisen van een Kostendeskundige en Calculator Bouw of Civiel

Voor de functies van Calculator en Kostendeskundige heb je een afgeronde opleiding nodig op MBO/MTS- of HBO/HTS-niveau in de richting Bouwkunde of Civiel Techniek, GWW of Infratechniek. Een andere opleiding aangevuld met HBO Technische Bedrijfskunde of vakgerichte cursussen volstaat eventueel ook.

Je beschikt over rekentechnische vaardigheden, je hebt gevoel voor kosten en prijsverhoudingen en je hebt een goed technisch en praktisch inzicht. Je dient kennis te hebben van relevante wet- en regelgeving: VCA (VOL), ARBO, VGM en KAM. Ook is kennis noodzakelijk van diverse contractvormen op het gebied van Traditionele contracten, Geïntegreerde contracten, RAW, Turnkey, BOT, PPS, GC, D&C, DB, DB&M, DBFM, E&C, SCB, IBC en EMVI.

Competenties

Voor de functies van Calculator en Kostendeskundige in de Bouwkunde zijn deze competenties nodig:

 • resultaatgericht
 • klantvriendelijk
 • samenwerkingsgericht
 • goed kunnen plannen en organiseren
 • analytisch
 • gestructureerd
 • oplossingsgericht
 • proactief
 • daadkrachtig
 • onderhandelingsvaardig
 • zelfstandig
 • stressbestendig
 • kwaliteitsbewust
 • buiten de kaders om denken
 • nauwkeurig
 • goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • besluitvaardig
 • betrokken
 • gevoel voor verantwoordelijkheid

Benodigde softwarekennis

Bij de uitvoering van deze functies worden verschillende softwarepakketten gebruikt. Deze pakketten zijn voortdurend in ontwikkeling. Voorbeelden van toegepaste software zijn:

 • BIM Calculatie (bijvoorbeeld nCalc)
 • Bakker en Spees
 • 4PS Construct
 • Exact voor bouw
 • KPD
 • GWW Calc
 • Metacom
 • Infogroen
 • KRAAN
 • SAP
 • WpCalc
 • ArchiCalc
 • AutoCAD
 • MicroStation
 • Microsoft Office Pakket (Word, Exel, MS Project)

Gebruikte afkortingen

SO Schetsontwerp
VO Voorlopig Ontwerp
DO Definitief Ontwerp
UO Uitvoeringsontwerp
GWW Grond-, Weg- en Waterbouw
VCA Veiligheid Checklist Aannemers
VCA – VOL Veiligheid Checklist Aannemers – Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden
VGM Veiligheid, Gezondheid en Milieu
SCB Systeemgerichte Contractbeheersing
EMVI Economisch Meest Voordelige Inschrijving
D&C Design en Construct
E&C Engineering en Construct
OV Openbare Verlichting
VRI Verkeersregelinstallaties
RWS Rijkswaterstaat
SSK Standaard Systematiek voor Kostenramingen

Vacatures Calculator en Kostendeskundige

Wij hebben een ruim aanbod aan vacatures van Calculator en Kostendeskundige bij diverse opdrachtgevers in heel Nederland.

Specialismen van ViS Detachering

ViS Detachering is gespecialiseerd in Bouwkunde en Civiele Techniek. Naast Calculator en Kostendeskundige bemiddelen wij ook voor: Adviseur WABO, BeheerderDirectievoerder, Toezichthouder en Toetscoördinator, Integraal Projectmanagement, Groene Buitenruimte, Ontwerper Civiele Techniek, Systems Engineering en Tenders.