kostendeskundige en calculator

Voor de financiën van bouwkundige en civieltechnische projecten zijn twee functies heel belangrijk: Kostendeskundige en Calculator. Een Kostendeskundige adviseert tijdens alle fases van projecten over kostenbeheersing en werkt voornamelijk bij opdrachtgevers. Een Calculator is alleen betrokken bij de offerte- en de voorbereidingsfase en werkt juist vooral bij opdrachtnemers.

kostendeskundige en calculator

ondersteuning door ViS detachering

ViS Detachering ondersteunt opdrachtgevers met calculaties en kostenramingen en kan zowel Kostendeskundigen als Calculatoren inzetten. We zijn daarin vertegenwoordigd bij zowel opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat en andere (overheids)organisaties, ontwikkelaars of particuliere investeerders, als opdrachtnemers, zoals bouwbedrijven en aannemers.

bespreek de mogelijkheden met onze professional

Denk jij erover om als kostendeskundige of calculator aan de slag te gaan en wil je graag sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met onze Adviseur. Onze Adviseurs hebben zelf ervaring in het vakgebied

Didier Vorselaars

Adviseur Bouwkunde

taken

wat doet een kostendeskundige bouwkunde of civiele techniek?

Een Kostendeskundige adviseert tijdens het gehele bouwproces over kostenbeheersing. Hij of zij bepaalt mede het budget en stelt begrotingen op. Ook adviseert een Kostendeskundige bij inkoopvraagstukken. Een Kostendeskundige weet veel van mogelijke procesrisico’s en potentiële problemen, en zoekt actief mee naar oplossingen en alternatieven. Hij of zij adviseert zowel mondeling, in verschillende overlegvormen, als schriftelijk in rapportages en adviesstukken.

Advisering
De kerntaak van een Kostendeskundige is adviseren over kostenaspecten rond bouwprojecten. Gedurende het gehele bouwproces en in alle verschillende fases daarvan draagt deze medewerker bij aan kostenberekeningen en rapporteert daarover in kostennota’s en kostendossiers. Een Kostendeskundige stelt risicodossiers en voortgangsrapportages op en bewaakt integrale kostenramingen. Ook toetst en beoordeelt hij of zij de ramingen van andere vakdisciplines, die de basis vormen voor een integrale projectraming. Ramingen die worden uitbesteed, worden door een Kostendeskundige voorbereid, begeleid en getoetst.

Voorbeelden van ramingen en calculaties zijn:

 • Directieraming.
 • SSK-raming.
 • Bestekraming.
 • Exploitatieraming.
 • Exploitatiebegroting.
 • Inschrijfbegroting.
 • Budgetramingen.
 • Faseramingen.
 • Uitvoeringsbegroting.
 • Nacalculatie.

Waar werkt een Kostendeskundige Bouwkunde of Civiele Techniek?
Een Kostendeskundige is te vinden bij verschillende opdrachtgevers, zoals:

 • Aannemers.
 • Projectontwikkelaars.
 • Woningbouwverenigingen.
 • Architectenbureaus.
 • Vastgoedbedrijven.
 • Waterschappen.
 • Hoogheemraadschappen.
 • Rijkswaterstaat.
 • Regionale uitvoeringsdiensten.
 • Installatiebedrijven.
 • Gemeenten.
 • Provincies.
 • Rijksgebouwendienst.
 • Ministerie van Defensie.
 • Nederlandse Politie.
 • Nederlandse Spoorwegen.
 • Diverse luchthavens (o.a. Schiphol).

Ook (middel)grote ingenieurs- en adviesbureaus hebben graag de expertise van een Kostendeskundige in huis.

wat doet een calculator bouw of civiel?

Een Juridisch Adviseur behandelt bezwaar- en beroepszaken en vertegenwoordigt de gemeenteraad. Namens de raad bereidt hij of zij hoorzittingen met bezwaarmakers inhoudelijk voor, en stelt op basis daarvan juridische adviezen op. Een Juridisch Adviseur waarborgt de juridische kwaliteit van besluiten, regelingen en overeenkomsten en bevordert het juridische bewustzijn van de (gemeentelijke) organisatie door bijvoorbeeld handleidingen te schrijven.

Een Calculator is betrokken bij de offertefase en de voorbereidingsfase van civieltechnische en bouwkundige projecten. Hij of zij stelt calculaties en kostenanalyses op aan de hand van bestekken, tekeningen, offerteaanvragen en vraagspecificaties. Hierbij houdt een Calculator rekening met alle mogelijke posten, dus ook met open posten en posten die niet verrekenbaar zijn. Een Calculator signaleert mogelijke projectrisico’s en stemt deze af met andere disciplines, met de Projectleider en de (Hoofd) Uitvoerder, en met onderaannemers en leveranciers. Hij of zij vraagt prijzen en offertes op van in te kopen materiaal, materieel en benodigde diensten.

EMVI en duurzaamheid
Een Calculator bepaalt (mede) de eenheidsprijzen en de kostprijs voor een project. Ook draagt een Calculator bij aan de planning en de faseringen van het project, en stelt EMVI- (economisch meest voordelige inschrijving) en duurzaamheidsplannen op. Hij of zij denkt dus actief mee over innovatie en (milieuvriendelijke) alternatieven voor gangbare procedures. Een Calculator kan daarbij bogen op een ruime kennis van de markt, verkrijgbare producten en uitvoeringsmethodieken.

Tijdig en compleet
Het is belangrijk dat een Calculator een offerte-aanbieding tijdig en compleet bij een opdrachtgever aanlevert. Is een opdracht eenmaal verstrekt, dan verzorgt de Calculator mogelijk ook de inkoop en de werkvoorbereiding van de uit te voeren werkzaamheden. Hij of zij stemt dit alles af met de uitvoerder en zorgt voor een soepele overdracht van de offertemap of de projectmap, de calculatiegegevens en de kosten- en risicoanalyse aan de uitvoering: de (Hoofd) Uitvoerder of de Projectleider Uitvoering.

Nacalculatie
Na afronding van een project verzorgt een Calculator ook de nacalculatie. Tot slot is een Calculator betrokken bij de eindafrekening en de projectevaluatie, en verzorgt hij of zij de kennis- en kwaliteitsborging.

Waar werkt een Calculator Bouwkunde of Civiele Techniek?
De functie van Calculator komt vooral voor bij partijen als aannemers, onderaannemers en leveranciers van producten of diensten.

het verschil tussen een kostendeskundige en een calculator

Een Kostendeskundige is eerder in het proces betrokken dan een Calculator. Een Calculator speelt een belangrijke rol in de offerte- en voorbereidingsfase van een bouwproject, maar een Kostendeskundige is al met ramingen actief in de initiatieffase, de onderzoekende fase en de haalbaarheidsfase. Een Kostendeskundige is veelal te vinden bij (verschillende) opdrachtgevende partijen en kan aan de hand van een schets al een bouwsom bepalen. Een Calculator werkt vooral bij opdrachtnemers en in de bestek- en uitvoeringsfase van het bouwproces. Hoewel de scheiding niet heel strikt is, houdt een Kostendeskundige zich vooral bezig met grote lijnen, terwijl een Calculator meer ‘de diepte’ in gaat.

Fasen

Kostendeskundigen en Calculatoren zijn betrokken in diverse fases van projecten:

 • Initiatief.
 • Planvorming.
 • Schetsontwerp (SO).
 • Voorlopig ontwerp (VO).
 • Definitief ontwerp (DO).
 • Bestek.
 • Contract.
 • Uitvoering.
 • Realisatie.
 • Beheer.

bouwkunde

De functies Calculator en Kostendeskundige komen voor bij vrijwel alle soorten projecten in de openbare ruimte, zowel bouwkundig als civieltechnisch.

Kostendeskundige en Calculator in de Bouw
Een Kostendeskundige en Calculator Bouw werken aan bouwkundige projecten zoals nieuwbouw, renovatie en onderhoud op het gebied van utiliteitsbouw en woningbouw. Dit zijn voorbeelden van bouwprojecten waarin een Bouwkundig Calculator of Kostendeskundige een belangrijke rol speelt:

 • Woningbouw, zoals eengezinswoningen, vrijstaande woningen en appartementen.
 • Utiliteitsbouw, zoals kantoren, scholen, winkelcentra en stations.
 • Werken in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld landschappelijke inrichting en sportaccommodaties.
 • Constructies.
 • Stedenbouwkundige ingrepen.
 • Grondwerkzaamheden.
 • Installatiewerkzaamheden.
 • Bouwfysische werkzaamheden.
 • Industrie en offshore.
 • Milieu en bodemsanering.

civiele techniek

Zoals benoemd komen de functies van Kostendeskundige en Calculator zowel in de bouwkunde als civiele techniek voor.

Kostendeskundige en Calculator Civiele Techniek
Een Kostendeskundige en Calculator Civiele Techniek werken mee aan projecten omtrent de aanleg, reconstructies en het onderhoud van onder meer:

 • Wegen.
 • Riolering en waterhuishouding.
 • Kabels en leidingen.
 • Kunstwerken.
 • Constructies.
 • Waterbouw.
 • Grondwerkzaamheden.
 • Ondergrondse infrastructuur.
 • Groen- en cultuurtechniek.
 • Industrie en offshore.
 • Milieu en bodemsanering.
 • Railinfrastructuur.
 • Ruimtelijke inrichting.
 • Bruggen.
 • Tunnels.
 • Sluizen.
 • Verkeerstechnische projecten.
 • Projecten op het gebied van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties (VRI’s).

functie-eisen en competenties

functie-eisen

Voor de functies van Calculator en Kostendeskundige heb je een afgeronde opleiding nodig op MBO/MTS- of HBO/HTS-niveau in de richting Bouwkunde of Civiel Techniek, GWW of Infratechniek. Een andere opleiding aangevuld met HBO Technische Bedrijfskunde of vakgerichte cursussen volstaat eventueel ook.

Je beschikt over rekentechnische vaardigheden. Je hebt gevoel voor kosten en prijsverhoudingen, en een goed technisch en praktisch inzicht. Je moet kennis hebben van relevante wet- en regelgeving: VCA (VOL), ARBO, VGM en KAM. Ook is kennis noodzakelijk van traditionele contracten, geïntegreerde contracten, RAW, Turnkey, BOT, PPS, GC, D&C, DB, DB&M, DBFM, E&C, SCB, IBC en EMVI.

competenties

Voor de functies van Calculator en Kostendeskundige in Bouwkunde en Civiele Techniek zijn deze competenties nodig:

 • Resultaatgericht.
 • Klantvriendelijk.
 • Samenwerkingsgericht.
 • Goed kunnen plannen en organiseren.
 • Analytisch.
 • Gestructureerd.
 • Oplossingsgericht.
 • Proactief.
 • Daadkrachtig.
 • Onderhandelingsvaardig.
 • Zelfstandig.
 • Stressbestendig.
 • Buiten de kaders om denken.
 • Nauwkeurig.
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • Besluitvaardig.
 • Betrokken.
 • Gevoel voor verantwoordelijkheid.

softwarekennis

Bij de uitvoering van deze functies worden verschillende softwarepakketten gebruikt. Deze pakketten zijn voortdurend in ontwikkeling. Voorbeelden van toegepaste software zijn:

 • BIM Calculatie (bijvoorbeeld nCalc).
 • Bakker en Spees.
 • 4PS Construct.
 • Exact voor bouw.
 • KPD.
 • GWW Calc.
 • Metacom.
 • Infogroen.
 • KRAAN.
 • SAP.
 • WpCalc.
 • ArchiCalc.
 • AutoCAD.
 • MicroStation.
 • Microsoft Office Pakket (Word, Exel, MS Project).

gebruikte afkortingen

Gebruikte afkortingen

SO Schetsontwerp
VO Voorlopig Ontwerp
DO Definitief Ontwerp
UO Uitvoeringsontwerp
GWW Grond-, Weg- en Waterbouw
VCA Veiligheid Checklist Aannemers
VCA – VOL Veiligheid Checklist Aannemers – Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden
VGM Veiligheid, Gezondheid en Milieu
SCB Systeemgerichte Contractbeheersing
EMVI Economisch Meest Voordelige Inschrijving
D&C Design en Construct
E&C Engineering en Construct
OV Openbare Verlichting
VRI Verkeersregelinstallaties
RWS Rijkswaterstaat
SSK Standaard Systematiek voor Kostenramingen