juridisch adViSeur

De wereld van Bouwkunde en Civiele Techniek zit vol met wet- en regelgeving. Iedereen snapt dat een overheid of projectontwikkelaar niet zomaar ergens mag bouwen, nog afgezien van alle procedures en voorschriften die bijvoorbeeld het milieu beschermen. Bij de totstandkoming van dergelijke regels en de handhaving daarvan, is een belangrijke rol weggelegd voor de Juridisch Adviseur. ViS Detachering kan vakkundige en ervaren Juridisch Adviseurs inzetten bij opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten.

juridisch advies

opstelling en handhaving

ViS Detachering ondersteunt deze opdrachtgevers met juridisch advies over zowel de opstelling als de handhaving van regels. Een Juridisch Adviseur houdt zich bezig met onder meer:

 • Bouwen.
 • Ruimtelijke ordening.
 • Milieu.
 • Algemeen Plaatselijke Verordeningen (APV).
 • Bijzondere wetten.
 • Openbare orde en veiligheid.

bespreek de mogelijkheden met onze professional

Denk jij erover om als juridisch adviseur aan de slag te gaan en wil je graag sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met onze Adviseur. Onze Adviseurs hebben zelf ervaring in het vakgebied

Didier Vorselaars

Adviseur Bouwkunde

werkzaamheden

werkzaamheden

Een Juridisch Adviseur speelt vooral een belangrijke rol bij vergunningverlening. Hij of zij adviseert het bestuur en betrokken afdelingen van overheidsorganisaties daarover, en is breed inzetbaar bij de afhandeling van complexe en politiek-bestuurlijk gevoelige handhavingszaken als een vergunning niet wordt nageleefd. Denk hierbij aan illegale bouwwerken of een ‘strijdig’ gebruik van gebouwen, zoals overbewoning. Andere werkzaamheden van een Juridisch Adviseur zijn:

 • Het maken van vooraankondigingen: de bekendmaking door een gemeente of andere aanbestedende dienst dat een opdracht zal worden geplaatst.
 • Het voeren van zienswijzegesprekken: gesprekken waarin bezwaarmakers tegen een overheidsbesluit hun standpunt en bezwaar kunnen toelichten.
 • Het maken van handhavingsbeschikkingen: maatregelen die een bedrijf of organisatie moet nemen om een geconstateerde overtreding op te heffen. Voorbeelden zijn last onder dwangsom, last onder bestuursdwang, invorderingsbeschikkingen en afwijzing handhavingsverzoeken.

bezwaar- en beroepszaken

Een Juridisch Adviseur behandelt bezwaar- en beroepszaken en vertegenwoordigt de gemeenteraad. Namens de raad bereidt hij of zij hoorzittingen met bezwaarmakers inhoudelijk voor, en stelt op basis daarvan juridische adviezen op. Een Juridisch Adviseur waarborgt de juridische kwaliteit van besluiten, regelingen en overeenkomsten en bevordert het juridische bewustzijn van de (gemeentelijke) organisatie door bijvoorbeeld handleidingen te schrijven.

Bovendien geeft een Juridisch Adviseur input en ondersteuning bij beleidsvorming en implementatie van nieuwe wetgeving, en bewaakt hij of zij de juridische kwaliteit van de afdelingsproducten, zoals handhavingsbesluiten, zienswijzen of de oplegging van een bouwstop. Voor een goede afstemming en een gezamenlijke ‘slagkracht’ richting overtreders werken Juridisch Adviseurs in de behandeling van zaakdossiers integraal samen met collega’s uit teams van andere afdelingen, zoals Vergunningverlenging, Toezicht en Handhaving.

andere juridische functies

Deze functies zijn verwant aan die van Juridisch Adviseur:

 • Juridisch adviseur grondzaken.
 • Juridisch adviseur omgevingsrecht.
 • Juridisch adviseur WABO.
 • Planjurist.
 • Juridisch beleidsmedewerker APV/Bijzondere Wetten.

functie-eisen en competenties

functie-eisen

Een Juridisch Adviseur heeft een afgeronde HBO/WO-opleiding binnen het juridische spectrum, zoals bestuursrecht of omgevingsrecht. Ook heeft hij of zij aantoonbaar ervaring met het coördineren en regisseren van juridische processen, alsook met termijnbewaking op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening en milieu. Een Juridisch Adviseur kan adviseren vanuit een integrale juridische benadering van handhavingsvraagstukken en procedures.

opleidingen en cursussen

Binnen het vakgebied juridisch advies bestaan verschillende cursussen en opleidingen die bijdragen aan het gevraagde kennisniveau. Denk hierbij aan cursussen over:

 • WABO.
 • AWB.
 • Wro.
 • Bouwbesluit.
 • Bijzondere wetten.
 • Ruimtelijke Ordening.
 • Omgevingsrecht.
 • Milieuregelgeving.
 • Asbest.
 • Mediation.
 • ABW.
 • Omgaan met agressie en geweld.
 • PGS 15.
 • Besluit bodemkwaliteit.

competenties

Deze competenties moet een Juridisch Adviseur hebben:

 • Klantgericht.
 • Samenwerkingsgericht.
 • Goed kunnen plannen en organiseren.
 • Analytisch.
 • Gestructureerd.
 • Kunnen om gaan met complexe situaties.
 • Resultaatgericht.
 • Oplossingsgericht.
 • Stressbestendig.
 • Flexibel.
 • Kwaliteitsbewust.
 • Nauwkeurig.
 • Voel voor politiek-bestuurlijke belangen.
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Besluitvaardig.
 • Betrokken.
 • Gevoel voor verantwoordelijkheid.
 • Overtuigend.
 • Goede adviesvaardigheden.
 • Accuraat.
 • Kunnen verbinden.

softwarekennis

Deze softwarepakketten worden veel gebruikt door Juridisch Adviseurs:

 • Squit XO.
 • Wave.
 • OpenWave.
 • BWT4all.
 • Corsa.
 • Mozard.
 • MS Office.

gebruikte afkortingen

Gebruikte afkortingen

WABO – Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Bro – Besluit Ruimtelijke Ordening
APV – Algemene Plaatselijke Verordening
Wro – Wet Ruimtelijke Ordening
ABW – Ambtenaar Bouw- en woningtoezicht
AWB – Algemene Wet Bestuursrecht
PSG15 – Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen