Ontwerper civiele techniek

ViS Detachering ondersteunt opdrachtgevers op het gebied van de inrichting en het ontwerp van de openbare ruimte. We zijn daarin vertegenwoordigd bij zowel opdrachtgevende organisaties waaronder overheidsinstellingen, ontwikkelaars en particuliere investeerders, als aan de kant van opdrachtnemende organisaties waaronder ingenieursbureaus, adviesbureaus, aannemers, onderaannemers en leveranciers.

Een ontwerptraject begint met het initiatief om een een (bouw)project op te starten. Afhankelijk van het soort en de omvang van het project kiezen we de juiste strategie en maken we een plan van aanpak. In hoofdlijnen bestaat een ontwerpproces uit de volgende fases:

Initiatieffase

De initiatieffase begint met het eerste initiatief van een opdrachtgever voor een nieuwe ontwikkeling, in welke vorm dan ook. Het doel in deze fase is om het project duidelijk te definiëren, zodat een projectleider en een projectteam de opdracht verder kunnen oppakken. Belangrijk daarbij zijn referentieprojecten, haalbaarheidsonderzoeken, een programma van eisen, financiële mogelijkheden, subsidies en de bestuurlijke haalbaarheid.

Definitiefase

De definitiefase is bedoeld om de inhoud van een project helder te definiëren. Het is onder meer zaak om het programma van eisen te laten toetsen door alle betrokken partijen, en dit programma vervolgens uit te werken tot een projectplan. Belangrijk daarbij zijn de factoren tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Verder worden een risicoanalyse, een plan van aanpak en een communicatieplan opgesteld.

Het projectplan vormt de definitieve opdracht voor verdere uitwerking van het project en wordt goedgekeurd door de opdrachtgever, de projectleider en alle betrokken projectteamleden.

Ontwerpfase

Is het projectplan volledig goedgekeurd, dan start de ontwerpfase van het project. Daarin vormt de projectmanager een ontwerpteam. Verschillende adviseurs werken in samenwerking aan de technische uitwerking en begroting van het project inclusief de noodzakelijke onderzoeken om tot een duidelijk ontwerp te komen.

Voorbereidingsfase

Gedurende de voorbereidingsfase werken de engineers, werkvoorbereiders en tekenaars het definitieve ontwerp gedetailleerd uit zodat het concreet wordt richting de uitvoering. Denk hierbij onder andere aan vergunningen, ontheffingen, de aanbesteding, de gunning en de contractvorming met een aannemer of aannemerscombinatie.

Uitvoeringsfase

Nadat een aannemer is geselecteerd en alle voorbereidingen zijn getroffen, wordt het project gerealiseerd. De uitvoering kan gefaseerd verlopen. Na de gunning start de (hoofd)aannemer met de inkoop, de planning en de bouwplaatsinrichting. Afhankelijk van het project worden uitvoeringsontwerpen gemaakt, waarbij zeer nauwkeurig wordt gedetailleerd. Hiermee kan een zorgvuldige uitvoering van het werk plaatsvinden.

De realisatiefase is voor de omgeving vaak de meest zichtbare fase van het project, omdat er fysiek werkzaamheden worden uitgevoerd. Tot slot wordt het project opgeleverd en overgedragen aan de opdrachtgever/beheerder.

Gedurende het gehele ontwerpproces kennen we de volgende soorten ontwerpen als producten:

 • schetsontwerp (SO)
 • voorlopig ontwerp (VO)
 • definitief ontwerp (DO)
 • bestektekeningen
 • uitvoeringsontwerp (UO) (eventueel)

Alle soorten projecten

De functie van ontwerper civiele techniek komt voor bij vrijwel alle soorten projecten in de openbare ruimte, zowel bouwkundig als civieltechnisch gerelateerd. Denk bij bouwkundige projecten aan de nieuwbouw, de renovatie en het onderhoud op het gebied van utiliteitsbouw en woningbouw. Binnen de civiele techniek kunt u denken aan de aanleg, reconstructies en het onderhoud op het gebied van:

 • wegenbouw
 • riolering en waterhuishouding
 • kabels en leidingen
 • kunstwerken
 • constructies
 • waterbouw
 • grondwerkzaamheden
 • ondergrondse infrastructuur
 • groen- en cultuurtechniek
 • industrie en offshore
 • milieu en bodemsanering
 • railinfrastructuur
 • ruimtelijke inrichting
 • bruggen
 • tunnels
 • sluizen
 • verkeerstechnische projecten
 • projecten op het gebied van OV (openbare verlichting) en VRI’s (verkeersregelinstallaties)

Waar werkt een ontwerper civiele techniek?

De rol van ontwerper civiele techniek komt voor bij opdrachtgevende partijen, zoals:

 • gemeenten
 • provincies
 • waterschappen
 • hoogheemraadschappen
 • Rijkswaterstaat (RWS)
 • Rijksgebouwendienst
 • Ministerie van Defensie
 • regionale uitvoeringsdiensten
 • projectontwikkelaars
 • woningbouwverenigingen
 • vastgoedbedrijven

Daarnaast vinden we de functie van ontwerper bij opdrachtnemende partijen, zoals:

 • ingenieursbureaus
 • adviesbureaus
 • architectenbureaus
 • stedenbouwkundige bureaus
 • aannemers

Wat doet een ontwerper civiele techniek?

De ontwerper civiele techniek is lid van het projectteam en verantwoordelijk voor het opstellen van uiteenlopende ontwerpen in verschillende fases van een project. Hij doet variantenstudies in de haalbaarheidsfase van projecten middels schetsontwerpen (SO). Ook werkt een ontwerper technisch haalbare ontwerpen uit voor het VO, het DO, het bestekontwerp en het UO.
Een ontwerper civiele techniek:

 • draagt zorg voor een optimale inpassing van de projectopgave in de bestaande ruimte, conform de masterplannen en de ontwikkelingsplannen.
 • levert ruimtelijke basisinformatie aan een project ten behoeve van de ruimtelijke voorwaarden. Ook bepaalt hij mede de uitgangspunten en de randvoorwaarden voor de variantenstudie. Na de variantenstudie ontwikkelt hij de voorkeursvariant op het gewenste detailniveau.
 • verzorgt de afstemming met betrokkenen rond het project: de projectmanager en de (overige) projectteamleden. Hij heeft een (technisch) adviserende rol en is in staat om een goed onderbouwde presentatie te geven over de gemaakte ontwerpkeuzes.

Functie-eisen

Je dient een afgeronde HBO- of WO-opleiding te hebben in de richting civiele techniek; grond-, weg- en waterbouw (GWW); infratechniek; bouwkunde; stedenbouw of architectuur, aangevuld met vakgerichte cursussen.

Je beschikt over technische kennis en vaardigheden en hebt gevoel voor kosten en voor verschillende belangen. Je hebt kennis van verschillende soorten ontwerpprogrammatuur en software.

Competenties

De volgende competenties behoren bij deze functie:

 • resultaatgericht
 • klantvriendelijk
 • samenwerkingsgericht
 • goed kunnen plannen en organiseren
 • analytisch
 • gestructureerd
 • oplossingsgericht
 • proactief
 • daadkrachtig
 • onderhandelingsvaardig
 • zelfstandig
 • stressbestendig
 • kwaliteitsbewust
 • buiten de kaders om kunnen denken
 • nauwkeurig
 • goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • besluitvaardig
 • betrokken
 • gevoel voor verantwoordelijkheid

Software-kennis

Als ontwerper civiele techniek gebruik je verschillende softwarepakketten, die continu in ontwikkeling zijn. Voorbeelden van toegepaste software zijn:

 • AutoCAD
 • MicroStation
 • Civil 3D
 • MX
 • Revit
 • Infogroen
 • Vectorworks
 • Animatieprogramma’s
 • Arkey
 • BIM-workflows
 • Microsoft Office Pakket (Word, Exel, MS Project)

Gebruikte afkortingen

SO Schetsontwerp
VO Voorlopig Ontwerp
DO Definitief Ontwerp
UO Uitvoeringsontwerp
GWW Grond-, Weg- en Waterbouw
OV Openbare Verlichting
VRI Verkeersregelinstallaties
RWS Rijkswaterstaat
BIM Building Information Modeling
MX Staat voor softwareprogramma

Specialismen van ViS Detachering

ViS Detachering is gespecialiseerd in Bouwkunde en Civiele Techniek. Naast functies als Ontwerper Civiele Techniek bemiddelen wij ook voor: Adviseur WABO, BeheerderCalculator en Kostendeskundige, Directievoerder, Toezichthouder en Toetscoördinator, Integraal Projectmanagement, Groene Buitenruimte, Systems Engineering en Tenders.