landschapsarchitect, stedenbouwkundige en planoloog

Ruimtelijk ontwerpers en adviseurs hebben een schone taak: zorgen dat de kwaliteit van onze woon-, werk- en leefomgeving optimaal is. Deze ontwerpers en adviseurs kunnen onder meer actief zijn in drie functies: Landschapsarchitect, Stedenbouwkundige en Planoloog. ViS Detachering heeft ervaren professionals die deze functies kunnen vervullen.

landschapsarchitect, stedenbouwkundige en planoloog

actief in de openbare ruimte

De openbare ruimte, de ruimte waar wij wonen, werken en leven, bestaat uit binnen- en buitenstedelijke gebieden. In verstedelijkte gebieden vinden we voornamelijk bebouwing. Daarbuiten is de openbare ruimte vooral het product van landschappelijke inrichting. Bij de inrichting van zowel de binnen- als de buitenruimte spelen ruimtelijk ontwerpers als Landschapsarchitecten, Stedenbouwkundigen en Planologen een belangrijke rol.

 

 

bespreek de mogelijkheden met onze professional

Denk jij erover om als landschapsarchitect, stedenbouwkunde of als planoloog te gaan werken en wil je graag sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met onze Adviseur. Onze Adviseurs hebben zelf ervaring in het vakgebied

Didier Vorselaars

Adviseur Bouwkunde

De werkzaamheden

De werkzaamheden van Landschaparchitecten, Stedenbouwkundige en Planologen bestaan onder meer uit:

 • Inrichting van multifunctionele binnenstedelijkeruimten, zoals pleinen en centrumgebieden.
 • Opstellen van landschappelijke masterplannen.
 • Ontwerpen van het buitengebied.
 • Maken van landschappelijke inpassingsplannen.
 • Opstellen van beplantingsplannen en groenbeheerplannen voor grote gebiedsontwikkelingen.
 • Borgen van de landschappelijke en ecologische raakvlakken.
 • Bewaken van kwaliteit en esthetische uitgangspunten.
 • Ontwikkelen van een visie op een gebied en projecten die van waarde zijn op stedelijk of landschappelijk niveau.
 • Contact hebben met bewoners, omwonenden en ondernemers en organiseren van participatiebijeenkomsten.
 • Maken van (schets)ontwerpen en presentatietekenwerken (2D-3D).
 • Uitwerken van SO t/m DO in bijvoorbeeld Autocad of Microstation.

Ruimtelijk Ontwerpers en Adviseurs hebben een achtergrond in landschapsarchitectuur, stedenbouwkunde of planologie. Hieronder een introductie van (het werk van) Landschapsarchitecten, Stedenbouwkundigen en Planologen.

de functies

wat is een landschapsarchitect?

Bij de ontwikkeling van een landschap moeten we denken aan alles wat niet ‘bebouwd’ is: parken en polders, maar ook het groen in woonwijken, zoals bomen in een straat. Een Landschapsarchitect moet ingeschreven staan bij het Architectenregister en functioneert bijvoorbeeld als adviseur, planner, onderzoeker of beleidsmedewerker. Hij of zij brengt veel tijd door achter de tekentafel, maar is ook regelmatig ‘in het veld’ te vinden.

Het is belangrijk dat een Landschapsarchitect de interactie tussen een ontwerp en de maakbare ruimte goed in de gaten houdt. Alleen met een goede correspondentie tussen visie en werkelijkheid kan een Landschapsarchitect zijn concept werkelijkheid zien worden. Door de kansen van een gebied te doorgronden, zowel voor mensen als voor de natuur, kan een het gebied optimaal worden ingedeeld en gebruikt. Een Landschapsarchitect werkt multidisciplinair en moet kennis hebben van zowel ecologie en milieu als stedenbouwkunde.

Waar werkt een landschapsarchitect?
Een Landschapsarchitect werkt meestal bij de overheid (gemeente, provincie of de Rijksoverheid), maar kan ook bij een architectenbureau, ontwerpbureau of ingenieursbureau uit de voeten. Ook Staatsbosbeheer is een ‘natuurlijke habitat’ voor een Landschapsarchitect. Een Landschapsarchitect werkt veel samen met Architecten, Stedenbouwkundigen of Planologen.

wat is een stedenbouwkundige

Een Stedenbouwkundige is een expert in de inrichting van stedelijke gebieden. Hij of zij onderzoekt wenselijke en mogelijke ontwikkelingen voor bestaande en nieuw in te richten gebieden en beweegt zich op het grensvlak van planologie (ruimtelijke indeling) en architectuur (het ontwerpen van de gebouwde omgeving). Stedenbouwkundigen werken veel met rapporten en documenten als haalbaarheidsstudies, technische middelen en schetsvoorstellen. Voorstellen worden meestal als concept gepresenteerd en Stedenbouwkundigen hebben daar veelvuldig overleg over met betrokken werkgroepen en opdrachtgevers, waaronder gemeenten, particuliere instellingen en andere belanghebbenden, zoals omwonenden.

Waar werkt een Stedenbouwkundige?
Een Stedenbouwkundige werkt bij of voor organisaties die – in brede zin – onze gebouwde omgeving ontwerpen. Dit varieert van kleinschalige woningbouwprojecten, zoals een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), tot grootschalige stedenbouwkundige plannen en gebiedsontwikkelingen. Opdrachtgevers van ViS Detachering die regelmatig een Stedenbouwkundige nodig hebben, zijn:

 • Architectenbureaus.
 • Stedenbouwkundige bureaus, landschaps- en openbare ruimte (ontwerp)bureaus.
 • Gemeenten.
 • Provincies.
 • Rijksoverheid.

wat is een planoloog

Een Stedenbouwkundige werkt bij of voor organisaties die – in brede zin – onze gebouwde omgeving ontwerpen. Dit varieert van kleinschalige woningbouwprojecten, zoals een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), tot grootschalige stedenbouwkundige plannen en gebiedsontwikkelingen. Opdrachtgevers van ViS Detachering die regelmatig een Stedenbouwkundige nodig hebben, zijn:

 • Architectenbureaus.
 • Stedenbouwkundige bureaus, landschaps- en openbare ruimte (ontwerp)bureaus.
 • Gemeenten.
 • Provincies.
 • Rijksoverheid.

Waar werkt een Planoloog?
Een Planoloog is een specialist in ruimtelijke ordening: de inrichting van de openbare ruimtes die wij dagelijks gebruiken. Een Planoloog ontwikkelt plannen voor het beheer en de verbetering van de bebouwde omgeving. Planologie is als discipline onderdeel van het vakgebied ruimtelijke ordening en kan worden gedefinieerd als: de wetenschappelijke discipline die de theorieën, technieken, methoden en reflectie vormt van ruimtelijke planning.

Een planoloog heeft onder meer deze taken:

 • Maken van ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplannen en/of stedenbouwkundige verordeningen.
 • Opstellen van goedkeurings- en adviesbesluiten.
 • Verrichten van plantoetsing op basis van het bestaande beleid.
 • Opstarten van en/of meewerken aan initiatieven op het gebied van ruimtelijk ordening.
 • Onderzoeken van functionaliteit van ruimtelijke projecten op het gebied van onder meer werken, wonen, recreatie en verkeer.
 • Afhandelen van informatie- en principeverzoeken.
 • Verstrekken van advies op het gebied van vergunningen.
 • Behandelen van klachten en bezwaren.
 • Voorbereiden en opstellen van bestemmingsplannen.
 • Organiseren en bijwonen van overleggen met Projectmanagers, Beleidsmedewerkers en andere betrokkenen.

functies-eisen en competenties

Functie-eisen

Landschapsarchitect, Stedenbouwkundige en Planoloog zijn brede begrippen. De drie functies overlappen elkaar deels en ook de functie-eisen komen voor een groot deel overeen. Voor een echte Landschapsarchitect (een beschermde titel) is een WO-opleiding in de richting van Landschapsarchitectuur noodzakelijk. Voor de minder beschermde titel van ‘Landschapsontwerper’ volstaat een HBO-studie.

Voor de functies van Stedenbouwkundige en Planoloog is een studie op HBO-niveau noodzakelijk (Stedenbouwkundig Ontwerper) of bijvoorbeeld de WO-studies Stedenbouw, Sociale Geografie of Planologie. Deze ontwerpers moeten minimaal een WO-werk- en denkniveau hebben met een afgeronde vakgerichte HBO-opleiding. Stedenbouwkundige Architecten of Landschapsarchitecten moeten een afgeronde WO-studie hebben gevolgd aan bijvoorbeeld een technische universiteit, een academie van bouwkunst of de Wageningen University & Research (WUR).

Daarnaast is nodig:

 • Een heldere en klantgerichte architectonische visie.
 • Actuele kennis van en affiniteit met diverse milieuvraagstukken (zoals de waterhuishouding) en duurzaamheid.
 • Actuele kennis van regelgeving, techniek en materiaalgebruik.
 • Een brede interesse in architectuur en vormgeving.

Competenties

Een Landschapsarchitect, Stedenbouwkundige of Planoloog beschikt over de volgende competenties:

 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden, zowel in tekst als schetsen en tekeningen.
 • Inlevingsvermogen.
 • Goed kunnen samenwerken.
 • Overtuigingskracht.
 • Initiatiefrijk.
 • Klantgericht.
 • Organisatievermogen.
 • Besluitvaardig.
 • Resultaatgericht.
 • Creatief.
 • Vakkundig.

Bovendien kan een Landschapsarchitect, Stedenbouwkundige of Planoloog overweg met sterk wisselende werkzaamheden en kan hij of zij goed prioriteiten stellen. Ook een visie is deze ontwerper niet vreemd.

Softwarekennis

Landschapsarchitecten, Stedenbouwkundigen en Planologen werken met deze computersoftware:

 • Autocad en/of Archicad, Microstation, Arkey (2D en mogelijk 3D).
 • Sketchup, 3D studio, Artlantis of andere 3D visualisatie software.
 • Vectorworks.
 • Ms Office.
 • Photoshop, Illustrator of andere bewerkingssoftware.
 • Indesign.

De specialismen van ViS Detachering

ViS Detachering is gespecialiseerd in Bouwkunde en Civiele Techniek. Naast Landschapsarchitect, Stedenbouwkundige en Planoloog bemiddelen wij voor: