Integraal projectmanagement (IPM)

Integraal projectmanagement (IPM) is een gestandaardiseerde methode om grote (infrastructurele) projecten te organiseren en beheersen. Kenmerkend is dat de verschillende aspecten van een project ieder een eigen, eindverantwoordelijke manager hebben.

Vacatures Integraal projectmanagement (IPM)

Één projectteam

Een project, zoals de verbreding van een snelweg of bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe (ondergrondse) verbinding, heeft dus verschillende managers. Samen vormen zij een integraal projectteam. Het grote voordeel van IPM is dat met met meerdere managers, allemaal verantwoordelijk voor hun eigen onderdeel van een project, projecten beter beheersbaar zijn. Door verantwoordelijkheden en taken te verdelen over verschillende IPM-rollen worden projecten overzichtelijker.

Marktwerking

Een project, zoals de verbreding van een snelweg of bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe (ondergrondse) verbinding, heeft dus verschillende managers. Samen vormen zij een integraal projectteam. Het grote voordeel van IPM is dat met met meerdere managers, allemaal verantwoordelijk voor hun eigen onderdeel van een project, projecten beter beheersbaar zijn. Door verantwoordelijkheden en taken te verdelen over verschillende IPM-rollen worden projecten overzichtelijker.

Vijf rollen

In een IPM-team zitten vijf managers:

 • Projectmanager.
 • Manager Projectbeheersing.
 • Technisch manager.
 • Contractmanager.
 • Omgevingsmanager.

Hieronder een korte introductie van deze vijf ‘rollen’:

Projectmanager

De Projectmanager is integraal eindverantwoordelijk voor het project. Zijn contactpersoon is de interne opdrachtgever. Dat kan de ‘beherende partij’ zijn: de directe opdrachtgever binnen de (ambtelijke) organisatie van de betreffende (overheids)organisatie.

Samen met de interne opdrachtgever formuleert de Projectmanager de opdracht. Ook stelt hij het projectteam samen en verzorgt hij de coördinatie, de sturing en de onderlinge samenwerking binnen dit team. De Projectmanager brengt bovendien de raakvlakken tussen de verschillende processen in kaart. Hij zorgt bijvoorbeeld voor een goed contact tussen het omgevingsmanagement en het technisch management. Er moet een balans zijn tussen het welslagen van een project in technisch opzicht en de acceptatie van het project, bijvoorbeeld door omwonenden.

Verder bewaakt de Projectmanager de kwaliteit, de financiën en de planning en zorgt hij voor de benodigde capaciteit. Tot slot is hij verantwoordelijk voor de overdracht van het projectresultaat aan de beheerder.

Manager projectbeheersing

De Manager Projectbeheersing is binnen het IPM-team verantwoordelijk voor zogeheten ‘beheersaspecten’, zoals:

 • Tijd: het project moet op tijd, volgens planning en in overeenstemming met andere (omliggende) projecten klaar zijn. Denk ook aan de termijnen die horen bij verkregen subsidies.
 • Geld: de kosten van een project moeten altijd ‘beheerst’ zijn.
 • Risico: door continu te toetsen, vooraf en tijdens het project, kunnen risico’s tijdig worden gesignaleerd en zoveel mogelijk beperkt, voorkomen of ingecalculeerd (zowel financieel, planningstechnisch als qua uitvoerbaarheid).
 • Informatie: het verzamelen van ‘input’ vanuit alle andere IPM-rollen.
 • Documentatie: het goed vastleggen, ordenen en rapporteren van alle informatie.
 • Wijzigingen: alle wijzigingen die tijdens het project optreden worden verwerkt in de planning, kostenoverzichten en risico-documenten. Dit alles wordt gedeeld met de PM en andere IPM-rollen

De Manager Projectbeheersing zorgt voor een correcte afstemming met alle IPM-rolhouders en beheerst daarmee deze werkprocessen:

 • Financieel management.
 • Planningsmanagement.
 • Risicomanagement.
 • Baseline- en scopemanagement (het correct definiëren wat wel en wat niet tot een project behoort).
 • Documentmanagement.

De Manager Projectbeheersing is de verbindende factor tussen de verschillende IPM-rollen. Hij heeft een belangrijke advies- en signaleringsfunctie richting de projectmanager.

Technisch Manager

De Technisch Manager is verantwoordelijk voor de techniek. Afhankelijk van de contractvorm bepaalt deze manager samen met zijn team de ’technische scope’ van het project: wat valt wel en niet onder het project? Deze scope bevat (functionele) specificaties (eisen) op basis van systems engineering (SE) in de aanloop naar de aanbesteding van het project.

Tijdens de realisatiefase levert de Technisch Manager in samenwerking met de Contractmanager de technisch-inhoudelijke component voor de systeem-, proces- en producttoetsen richting marktpartijen als onderdeel van systeemgerichte contractbeheersing (SCB).

Contractmanager

De Contractmanager is verantwoordelijk voor de inkoopstrategie van een project. Hij bepaalt de inkoopbehoefte en stelt een inkoopplan op. In het verlengde daarvan is de Contractmanager verantwoordelijk voor de contractvoorbereiding, de aanbesteding en de contractbeheersing (contractbewaking).

Door functioneel te specificeren koppelt de contractmanager de eisen (en randvoorwaarden) van de opdrachtgever en de omgeving waarin het project plaatsvindt aan het eindresultaat van het project. Tijdens de voorbereiding en de realisatie onderhoudt de contractmanager bovendien de directe contacten met de opdrachtnemer(s) en onderhandelt met de verantwoordelijke personen.

Omgevingsmanager

De Omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de acceptatie van het project bij alle (externe) stakeholders en draagt zorg voor de maatschappelijke inbedding van het project. Daarmee is de Omgevingsmanager de intermediair tussen de projectorganisatie en belanghebbenden – zoals de gebruikers van een wegverbinding, maar ook omwonenden – in de projectomgeving. Deze omgeving wordt gevormd door álle partijen die een belang hebben bij het project.

De Omgevingsmanager anticipeert op deze omgeving. Hij communiceert met het technisch management over de eisen van en de afspraken met deze stakeholders. Het omgevingsmanagement werkt daarom intensief samen met het technisch management. De Omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de volgende werkprocessen:

 • Stakeholdermanagement.
 • Verkeersmanagement.
 • Communicatie.
 • Conditionering (op het gebied van vergunningen, juridisch en planologisch).

Welke organisaties werken met IPM?

Rijkswaterstaat werkt sinds 2006 standaard volgens het IPM-model. Eerst alleen in de realisatiefase, maar sinds 2008 al vanaf de planstudiefase. Ook ProRail, de Rijksgebouwendienst, verschillende waterschappen, de provincies Noord- en Zuid-Holland en Gelderland en de gemeente Amsterdam hebben deze vorm van projectmanagement omarmd.

Functie-eisen IPM-rollen

Hieronder een korte omschrijving van de functie-eisen en de benodigde competenties per ‘rol’ in het integraal projectmanagement:

Projectmanager

 • Opleiding op HBO- of WO-niveau in de technische richting van het project, zoals Civiele Techniek, Werktuigbouwkunde, Bouwkunde of Elektrotechniek, of (Technische) Bedrijfskunde.
 • Ervaring met (grote) infrastructurele projecten.

Manager Projectbeheersing

 • Opleiding op HBO- of WO-niveau in de technische richting van het project, zoals Civiele Techniek, Werktuigbouwkunde, Bouwkunde of Elektrotechniek, Bedrijfseconomie of (Technische) Bedrijfskunde.
 • Ervaring met financiële projectbeheersing, doorgegroeid naar algehele projectbeheersing binnen (grote) infrastructurele projecten.

Technisch Manager

 • Opleiding op HBO- of WO-niveau in de technische richting van het project, zoals Civiele Techniek, Werktuigbouwkunde, Bouwkunde of Elektrotechniek.
 • Inhoudelijke ervaring met (grote) infrastructurele projecten. Hier kunnen verschillende specialismen van toepassing zijn, zoals wegenbouw, kunstwerken, tunnels of vaarwegen.

Contractmanager

 • Opleiding op HBO- of WO-niveau in de technische richting van het project, zoals Civiele Techniek, Werktuigbouwkunde, Bouwkunde of Elektrotechniek; een juridische opleiding of (Technische) Bedrijfskunde.
 • Ervaring met (grote) infrastructurele contracten.

Omgevingsmanager

 • Opleiding op HBO- of WO-niveau in de technische richting van het project, zoals Civiele Techniek, Werktuigbouwkunde, Bouwkunde of aanverwant, of (Technische) Bedrijfskunde.
 • Ervaring vanuit de communicatie of conditionering binnen (grote) infrastructurele projecten met een doorgroei richting het volledige omgevingsmanagement.

Competenties

Projectmanager

 • Samenbindend.
 • Coachend.
 • Bestuurssensitief.

Manager Projectbeheersing

 • Sterk in redeneren.
 • Analytisch.
 • Projectinzicht/-overzicht.

Technisch Manager

 • Analytisch.
 • Oplossingsgericht.
 • Creatief.

Contractmanager

 • Stressbestendig.
 • Onderhandelingsvaardig.

Omgevingsmanager

 • Politieke antenne.
 • Mondeling en schriftelijk communicatief.
 • Inlevingsvermogen.

Vacatures Integraal Projectmanagement (IPM)

Wij hebben een ruim aanbod aan Integraal Projectmanagement vacatures bij diverse opdrachtgevers in heel Nederland.