Actualiteiten

De Omgevingswet: wat kunnen we verwachten?

Naar verwachting treedt in 2021 de Omgevingswet in werking. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling samenvoegen en vereenvoudigen, ruimte geven aan nieuwe initiatieven en lokaal maatwerk mogelijk maken. Hierdoor is het straks makkelijker om bijvoorbeeld bouwprojecten te starten. Dat klinkt allemaal veelbelovend, maar wat gaan wij van deze Omgevingswet merken?

het ontstaan van de omgevingswet

In de loop der jaren is het omgevingsrecht uitgegroeid tot een oerwoud van wetten, regels en procedures. Inmiddels tellen we in Nederland zo’n 40 wetten, 120 algemene maatregelen van bestuur en een paar honderd ministeriële regelingen op het gebied van onze leefomgeving. Het is vaak moeilijk om hierin het overzicht te bewaren. De Omgevingswet schept wat orde in de chaos en vervangt uiteindelijk 24 wetten, waaronder de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet milieubeheer en de Waterwet.

wat houdt de omgevingswet in?

10 veranderingen

In de huidige situatie is een nieuwe ontwikkeling vaak niet mogelijk tenzij je allerlei aanpassingen verricht om aan alle verschillende wetten te voldoen. Met de nieuwe Omgevingswet is het eigenlijk precies andersom: een nieuwe ontwikkeling is mogelijk, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven voor een bepaalde locatie. Gemeenten krijgen namelijk meer beleidsvrijheid in het fysieke domein. Hieronder lees je de 10 belangrijkste veranderingen die voortvloeien uit de Omgevingswet:

1. Focus op burgerparticipatie en zorgplicht

De Omgevingswet legt verantwoordelijkheid terug bij de maatschappij. Vertrouwen, integraal werken en dereguleren zijn hierbij kernbegrippen. De nieuwe wet doet een beroep op de algemene zorgplicht van mensen en organisaties in onze samenleving. Initiatiefnemers krijgen meer dan ooit de taak om draagvlak te creëren voor hun plannen. Dit betekent ook dat ze bereid moeten zijn om hun plannen aan te passen.

2. Bundeling en stroomlijning van huidige wet- en regelgeving

De Omgevingswet komt in de plaats van 24 wetten. Met een set van zes uniforme kerninstrumenten dekt deze wet het terrein van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet neemt de schotten tussen de wetten weg en biedt een eenduidige begrippenlijst.

3. Geïntegreerde ViSie en planfiguren

De kern van de Omgevingswet is dat de overheid samenwerkt met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij de inrichting van het fysieke domein. Dit begint met het opstellen van een omgevingsvisie, die veelomvattender is dan de traditionele structuurvisie. In de omgevingsvisie worden onder andere het milieubeleidsplan, het strategisch deel van het waterplan, het verkeers- en vervoersplan, de structuurvisie en delen van het natuurbeleidsplan opgenomen.

4. Aparte regels voor het waterdomein

Het waterdomein is een verhaal apart vanwege de positie van het waterschap. In de waterprogramma’s op nationaal, provinciaal en waterschapsniveau zit het uitvoeringsgerichte waterbeleid. Het gemeentelijk rioleringsprogramma (GRP) wordt met de invoering van de Omgevingswet echter optioneel. Daarnaast zijn in het wetsvoorstel diverse (milieu)plannen verwerkt die voortkomen uit EU-verplichtingen.

5. Meer inspraak en ruimte voor aanpassingen

Het huidige bestemmingsplan keert terug in het gemeentelijk omgevingsplan, maar de Omgevingswet geeft de gemeenteraad een brede regelgevende bevoegdheid en een zelf in te vullen delegatiegrondslag. Om ruimte te bieden aan integratie met de belangen van milieu, natuur en water wordt het kader van de Wro verlaten. De realisatietermijn en de algemene actualiseringsplicht keren ook niet terug in het omgevingsplan.

6. Toestemming voor realisatie van activiteiten

De Omgevingswet komt in de plaats van 24 wetten. Met een set van zes uniforme kerninstrumenten dekt deze wet het terrein van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet neemt de schotten tussen de wetten weg en biedt een eenduidige begrippenlijst.

7. Één procedure voor milieueffectrapportage

De uitgebreide en de beperkte procedure voor de project-milieueffectrapportage uit de Wet milieubeheer worden geïntegreerd tot één procedure. Het advies van de Commissie-milieueffectrapportage bij de project-milieueffectrapportage is niet meer verplicht en wanneer de plan-milieueffectrapportage voldoende alternatieven bevat, is er geen alternatievenonderzoek meer nodig.

8. Minder afhankelijk van exploitatieplan

De plicht om een exploitatieplan op te stellen kan doorschuiven naar het moment van een aanvraag voor een concrete bouwactiviteit. Er komt meer ruimte voor bestuurlijke afzegging, waarbij de gemeenteraad kan vaststellen dat er geen exploitatieplan nodig is.

9. Uniform beleid omtrent gedoogplichten

Met het oog op het algemeen belang kan men van grondeigenaren vragen om bepaalde activiteiten op hun grond te gedogen. Om dit af te bakenen wordt in de Omgevingswet wel het begrip ‘algemeen belang’ uniform vastgelegd.

10. Veranderingen op het gebied van adviesorganen en adViSeurs

Met de wijziging van de Waterwet wordt de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving opgeheven. De regelingen van de provinciale planologische commissie keren ook niet terug in de Omgevingswet. Vanuit de decentralisatiegedachte vervallen ook regelingen rond welstandscommissies of stadsbouwmeesters en het verplichte verkeer- en vervoerberaad op nationaal en regionaal niveau

Meer informatie

Gijs van Ierssel

Adviseur Civiele Techniek

Job alert

Automatisch op de hoogte van onze vacatures? Schrijf je in voor de job alert

Video

ViS-nieuwjaarsevent bij SnowWorld Zoetermeer

Video

ViS-excursie Parijs | 13 mei 2023 – Video

Gerrit Hofland

Rioolbeheerder

Mensen staan bij jullie voorop en jullie doen alles om de werknemers tevreden te houden, ik heb dat wel anders gezien bij andere bureaus. Om nog maar… Lees meer

Rien van der Knaap

Strateeg Mobiliteit

Ik vind het te prijzen hoe alles geregeld is. De samenwerking loopt soepel en het contact met mijn Adviseur bij ViS is prettig. De uitstapjes tot slot… Lees meer

Sjoerd Wolbertus

Senior Stedenbouwkundige

Ik vind ViS Detachering toegankelijk en persoonlijk, dat past bij mij. Het enthousiasme van Didier vind ik mooi, zoals bij het organiseren van de excu… Lees meer

Chris Eggink

Toezichthouder Wegen

Ik ben heel blij met de hulp die Jolijn gaf. Ze luisterde naar mijn wensen en ik had echt het gevoel dat ze haar best voor mij deed. En met een mooi r… Lees meer

Tinka Griffioen

Junior Verkeerskundige

ViS Detachering is vanaf het begin heel betrokken geweest, en dat geldt zeker ook voor Jolijn. Ze is meer dan alleen een tussenpersoon die een vinkje… Lees meer

Barry Lourier

Directievoerder Onderhoudswerken

Het gevoel dat je niet zomaar ergens wordt neergezet maar op een plek die bij je past geeft een goed gevoel. Het zijn de kleine dingetjes zoals kaartj… Lees meer

Kees Opstal

Projecteleider Civiele Techniek

Ik heb twee Kennissessies bijgewoond over duurzaamheid en projectmatig werken. Dat zijn bijzonder leuke samenkomsten waar ik mijn kennis verder kan ui… Lees meer

Sjak Franken

Projecteleider Civiele Techniek

Bij vragen of anderzins wordt er snel gereageerd. Bij ViS Detachering is er altijd veel aandacht voor de persoon. De kennismomenten, die geregeld op k… Lees meer

Jeffrey de la Mar

Adviseur Brandveiligheid

Het contact verliep heel fijn. Bovendien was het prettig dat er mee werd gedacht over mijn wensen en uitdagingen die ik binnen mijn vakgebied ervaar.… Lees meer

Cees den Boer

Toezichthouder Kabels en Leidingen

Het contact met Stephan is nog steeds erg goed, met iedereen op kantoor trouwens ook. Omdat ik altijd buiten loop, kom ik eigenlijk nooit langs op het… Lees meer

Louis Nelissen

Adviseur Verkeerskunde

Ik was op zoek naar een rol in de verkeerskunde en diverse partijen namen contact op, maar alleen bij Jolijn van ViS voelde het direct warm en open. É… Lees meer

Denis Walraven

Projectmanager Uitbreiding Hoogspanningsstations

Ik ben echt samen met Stephan op zoek gegaan naar een opdracht die bij mij past in de richting van duurzaamheid en energietransitie. Door de goede con… Lees meer