Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam en ViS Detachering

Bij gemeente Amsterdam zijn er op vele facetten binnen de civiele techniek en bouwkunde medewerkers van ViS geplaatst. Met de specialistische expertise waarover de medewerkers van ViS beschikken, begeleiden ze de belanghebbenden gedurende de diverse projectfasen.

ViS Medewerkers bij gemeente Amsterdam

(Senior) Ontwerpers Openbare Ruimte

Via ViS Detachering zijn er meerdere (Senior) Ontwerpers Openbare Ruimte aan de slag gegaan. Een (Senior) Ontwerper is verantwoordelijk voor het ontwerpen van de openbare ruimte, vanaf de initiatiefase tot en met het definitieve ontwerp. Daarnaast neemt hij deel aan projectgroepen, stelt diverse Plannen van Aanpak op, geeft sturing aan de Assistent Ontwerpers en Tekenaars en geeft presentaties ten behoeve van de projecten. Maar ook het begeleiden van de technische voorbereiding en uitvoering zijn de verantwoordelijkheid van een (Senior) Ontwerper.

Bouwmanager

De Bouwmanager is via ViS Detachering werkzaam bij de gemeente. De Bouwmanager is verantwoordelijk voor het leidinggeven aan de leden van het projectteam, evenals het identificeren en grondig analyseren van vraagstukken en problemen en het begeleiden van het gehele proces vanuit de bestuurlijke kant.

Gebiedsmakelaar

Via ViS Detachering is er tevens een Gebiedsmakelaar gestart. De gebiedsmakelaar is verantwoordelijk voor het signaleren van kansen en knelpunten in het gebied en het opzetten en onderhouden van netwerken met bewoners, ondernemers en partners. Daarnaast vervult hij de voorbeeldrol in het gebiedsgericht werken, het informeren van de Gebiedscoördinator en Gebiedsmanager vallen eveneens onder deze verantwoordelijkheid.

Werkvoorbereider

Via ViS Detachering is er een Werkvoorbereider aan de slag gegaan. Een Werkvoorbereider is bij de gemeente verantwoordelijk voor het voorbereiden van civieltechnische projecten op het gebied van maaiveldinrichting en de inrichting van de openbare ruimte. Hij maakt tekeningen, toets werkzaamheden indien uitgevoerd door een aannemer of een ingenieursbureau en levert een bijdrage aan uitvoeringsfaseringen, kabels- en leidingenprocedures en stelt desgewenst BLVC(/V&G-)plannen op. Ook zet hij onderzoeken uit, stelt kostenramingen en RAW-bestekken op en bewaakt de kwaliteit.

Adviseur Projecten en Openbare Ruimte

Voor het leveren van inbreng van het beheersaspect binnen ruimtelijke ontwikkelingstrajecten in de openbare ruimte hebben wij een Adviseur Projecten en Openbare Ruimte bij gemeente Amsterdam ingezet. Binnen deze functie is hij verantwoordelijk voor het begeleiden van grootstedelijke projecten, adviseren omtrent de inrichting van de openbare ruimte, het uitvoeren van beheertoetsen en draag je zorg voor een goed evenwicht tussen de verschillende belangen. Ook is hij medeverantwoordelijk voor het opstellen van rapportages en signaleert ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.

Programmamanager Openbare Ruimte Groen

Via ViS Detachering is er een Programmanager Openbare Ruimte Groen gestart. In deze rol is hij verantwoordelijk voor het begeleiden van diverse groenprojecten.

Toezichthouder Constructies

De Toezichthouder Constructies is via ViS Detachering werkzaam bij de gemeente. De Toezichthouder is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden. Tevens draagt hij zorg voor de coördinatie van de aannemers en controleert de werkzaamheden aan de hand van contracten.

Milieu Inspecteur

De Milieu Inspecteur is via Vis Detachering aan de slag gegaan bij de gemeente Amsterdam. De Inspecteur is verantwoordelijk voor het geven van advies betreffende milieugerelateerde zaken en hij maakt constateringsrapporten.

Toezichthouder Brandveiligheid

Voor ViS Detachering is een Toezichthouder Brandveiligheid de gemeente gaan ondersteunen. De Toezichthouder Brandveiligheid is verantwoordelijk voor het behandelen van de vergunningaanvragen. Onder zijn hoede valt ook het naleven van de regels en indien noodzakelijk het nemen van handhavingsmaatregelen. Hij draagt zorg voor de brandveiligheid van de gebouwen en voor het optreden indien er overtredingen en/of risico’s worden geconstateerd.

Voorlichter Informatiecentrum

Bij de gemeente Amsterdam is via ViS Detachering een Voorlichter Informatiecentrum aan de slag gegaan. De Voorlichter is in zijn functie verantwoordelijk voor het geven van diverse voorlichtingen, de doorontwikkeling van het informatiecentrum en het doorontwikkelen van het digitale beeldmateriaal. Daarnaast bestaan zijn werkzaamheden uit het afhandelen van klachten, het organiseren van evenementen, het onderhouden van contacten met betrokken partijen en het ontwikkelen van de maquette van het gebied Zuidas en het infraproject Zuidasdok.

Over gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam is één van de grootste gemeenten van ons land. Deze moderne gemeente, met een historische achtergrond hecht veel waarden aan haar bewoners en medewerkers en wordt door hen omschreven als betrokken, vernieuwend en faciliterend.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Amersfoort of onze volgende opdrachtgever Gemeente Bergen op Zoom. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau logo