ViS in Dordrecht: Ontwikkeling logistiek park Dordtse Kil IV

Medewerkers van ViS worden ingezet op veel uiteenlopende projecten. Deze keer vertellen we je graag meer over het project Ontwikkeling logistiek park Dordtse Kil IV in Dordrecht. Het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) is met een projectteam betrokken bij het project Ontwikkeling logistiek park Dordtse Kil IV vanaf de initiatiefase. Erik van Rossum is namens ViS werkzaam als Medior Projectingenieur/Ontwerpleider binnen dit projectteam en vertelt er graag meer over.

Ontwikkeling logistiek park Dordtse Kil IV

Met de ontwikkeling van Dordtse Kil IV (65 hectare) wil Dordrecht tegemoet komen aan de groeiende behoefte aan bedrijventerreinen voor de lokale en regionale markt. De gemeente richt zich hierbij nadrukkelijk op de logistieke sector, waarbij zij zich kan beroepen op de bijzondere kwaliteit als vestigingslocatie. Dordtse Kil IV heeft dan ook alles in huis om het beeld van een uitstekend ontsloten logistiek bedrijventerrein te kunnen waarmaken. Het terrein is gelegen ten zuiden van het bedrijventerrein Dordtse Kil III, richting Moerdijk en direct langs de A16. Hierdoor vormt Dordtse Kil IV de zuidelijke poort naar de Randstad.

Dordtse Kil IV luchtfoto - ViS Detachering
Luchtfoto Dordtse Kil IV

Diverse partijen zijn betrokken bij de realisatie van het bedrijventerrein. Aan de westzijde is de dijk langs de Dordtse Kil inmiddels door het Waterschap Rivierenland verzwaard. Komende jaren zal Rijkswaterstaat (RWS) diversen aansluitingen en een parallelbaan langs de A16 realiseren. Verder zullen er op het bedrijventerrein vier grote windmolens verrijzen welke door een particuliere investeerder geëxploiteerd zullen worden.

Het project bevindt zich momenteel in de fase waarin het definitieve ontwerp gedetailleerd en gedimensioneerd wordt. Hierbij wordt met name gedacht aan diverse kunstwerken, verhardingsconstructies en riolering.

Onderzoeken

Voorafgaand aan deze fase heeft IBD vele, door externe partijen uitgevoerde, onderzoeken gecoördineerd. Zo zijn onder andere explosieven, geotechnisch, milieutechnisch en archeologisch onderzoeken uitgevoerd. De uitkomsten van deze onderzoeken waren en zijn van belang voor het opstellen van de ontwerpplannen en de prijsindicaties.

Rol IBD

IBD heeft tevens een adviserende rol in de (strategische) planvorming met het oog op de uitvoeringsvolgorde (organisatie en planning). Het project zal de komende jaren gefaseerd voorbereid en uitgevoerd gaan worden. Diverse aspecten spelen hierbij een rol: met name de bereikbaarheid, het handhaven en borgen van de waterhuishouding en de coördinatie ten aanzien van werken door het waterschap en RWS.

Momenteel worden de ramingen per deelproject uitgerekend waarna de benodigde budgetten vastgesteld kunnen worden. Vervolgens worden de deelprojecten uitgewerkt tot een bestek wat aanbesteed kan worden.

Riolering en waterhuishouding

Binnen het bedrijventerrein Dordtse Kil IV wordt een verbeterd, gescheiden rioolstelsel aangelegd waarbij een centraal gelegen pompgemaal het vuile water via een persleiding in noordelijke richting pompt naar de rioolwaterzuivering. Hemelwater van dakoppervlakken worden direct op het stelsel van watergangen geloosd. Een klein deel van het overige hemelwater wat op de verhardingen valt, zal in eerste instantie als vuilwater worden afgevoerd (zgn. ‘first-flush’) waarna het overige hemelwater of op de watergangen geloosd wordt of geïnfiltreerd wordt. Het waterpeil ter plaatse van het bedrijventerrein wordt gereguleerd door middel van stuwen en voert het water naar de west en oostzijde af.

Kwelgebied

Het te ontwikkelen gebied is geohydrologisch gezien een kwelgebied waarbij het overtollige grondwater moet worden afgevoerd door middel van een drainagesysteem. Door het vergroten van de drainagebuizen op wegen die niet aan oppervlaktewater grenzen, krijgt het drainagesysteem een bluswatertaak. Bedrijven zullen zelf voor hun eigen bluswatersysteem moeten zorgen.

Naar verwachting wordt het bedrijventerrein in 2020 opgeleverd. Wij wensen Erik veel succes en werkplezier toe bij zijn werkzaamheden rondom het bedrijventerrein Dordtse Kil IV!

Meer weten?

Geïnteresseerd geraakt in onze projecten? Eerder schreven wij artikelen over onze werkzaamheden in bijvoorbeeld Amsterdam: Project Houthaven en de IJ-tunnel. Op onze pagina opdrachtgevers vind je al onze opdrachtgevers. Neem ook eens een kijkje op onze vacaturepagina voor interessante vacatures.