systems engineering

Systems Engineering (SE) of Systematisch Ontwerpen is een methode om gestructureerd en interdisciplinair systemen en producten te ontwikkelen, realiseren en beheren. Ontwerpers streven met SE niet alleen technische doelen na, maar ook de doelen van belanghebbenden, zoals de uiteindelijke gebruikers van een product of systeem. ViS Detachering heeft ervaren System Engineers in het personeelsbestand.

vacatures systems engineering

Wat is Systems Engineering?

Bij Systems Engineering, ook wel systeemkunde of systeemdenken genoemd, gaat het erom een systeem of product te ontwerpen dat uitdrukkelijk voorziet in de gebruikersbehoeften en doelen van toekomstige klanten en andere belanghebbenden. Anders gezegd: Systems Engineering is een specificatie- en ontwerpmethode waarbij technologie en de behoeften van de toekomstige gebruikers van het te ontwikkelen product of systeem hand in hand gaan. Systems Engineering is in opkomst sinds de jaren negentig. Verschillende opdrachtgevers van ViS Detachering, waaronder Rijkswaterstaat en ProRail, werken met deze methode.

bespreek de mogelijkheden met onze professional

Denk jij erover om als systems engineering te gaan werken en wil je graag sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met onze Adviseur. Onze Adviseurs hebben zelf ervaring in het vakgebied

Stephan van der Steen

Adviseur Civiele Techniek

Hoe werkt Systems Engineering?

Systems Engineering begint met het zo duidelijk mogelijk omschrijven van het probleem dat een nieuw te ontwikkelen product of systeem moet oplossen. Vervolgens moet al in een vroeg stadium een behoefte worden gespecificeerd. Het proces van Systems Engineering genereert klantwensen en -eisen die vervolgens helder en transparant kunnen worden omgezet in (systeem)producten en procesbeschrijvingen. Systems Engineering is voornamelijk geschikt voor complexe en multidisciplinaire projecten, zoals grote infrastructurele projecten en bouwprojecten. Hoe zien verkeersstromen eruit? En welke fysieke krachten moeten de steunpunten van een gebouw kunnen dragen?

Vijf stappen

Het proces van Systems Engineering bestaat uit vijf stappen:

 1. Specificeren van de eisen waaraan een te ontwikkelen product of proces moet voldoen.
 2. Gestructureerd ontwerpen van een passende oplossing aan de hand van de opgestelde specificatie.
 3. Realiseren van deze oplossing.
 4. Verifiëren en valideren: werkt de oplossing goed?
 5. Onderhouden van de gerealiseerde oplossing.

Meer over Systems Engineering

Van abstract naar concreet

Systems Engineers werken van abstract naar concreet en delen een project op in overzichtelijke (onder)delen of niveaus: subsystemen binnen het hoofdsysteem. Per onderdeel of niveau kijken zij wat de mogelijke oplossingen zijn. Na deze ‘decompositie’ volgt het proces van ‘integratie’: de onderdelen worden weer ingepast in het geheel.

Verbinding

Systems Engineering legt veel nadruk op de verbinding tussen de onderdelen (of subsystemen) van het totaalsysteem. Deze verbindingen worden als interne raakvlakken omschreven, waarbij het uitgangspunt is dat externe raakvlakken de verbinding met de omgeving omschrijven. De gedetailleerde omschrijving van de raakvlakken vormt een belangrijk deel van de specificatie.

Specificatie en ontwerp

Het proces van Systems Engineering draait voor een belangrijk deel om specificeren en ontwerpen. Specificeren is het formuleren en vervolgens geordend vastleggen van eisen en functies die gezamenlijk bepalen waaraan een te ontwikkelen systeem, product of proces (of onderdeel daarvan) moet voldoen. Ontwerpen is het proces om binnen de kaders van deze specificatie de beste oplossing te vinden.

In de specificatiefase zijn vooral de wensen van de opdrachtgever en andere stakeholders belangrijk. Er wordt herhalend een onderdeel van het te ontwikkelen product of proces gespecificeerd en vervolgens op eisen gebaseerd ontworpen. In deze fase denken ontwerpers na over de eisen waaraan het product of proces moet voldoen. Tevens is de verwachting dat er innovatiever over het ontwerp wordt nagedacht en dat de oplossing daardoor efficiënter en effectiever zal zijn.

Verificatie en Validatie

Systems Engineering kent twee methoden van controle: verificatie en validatie. Verificatie wil zeggen: vaststellen of de uitgewerkte oplossingsvariant of het gerealiseerde product of proces voldoet aan de vooraf gespecificeerde eisen. Validatie betekent dat wordt vastgesteld of de uitgewerkte oplossingsvariant of het gerealiseerde product of proces voldoet aan de behoefte van de opdrachtgever. Validatie gebeurt in navolging van verificatie.

Binnen Systems Engineering wordt veelvuldig en op verschillende momenten binnen het procesverloop gecontroleerd of het ontwikkelde product of proces in overeenstemming is met de vooraf opgestelde specificaties. Bij de toepassing van Systems Engineering kunnen we de eisen van de specificatie, de gebruikte verificatiemethode en het resultaat daarvan omschrijven in zogeheten verificatiematrices.

De levenscyclus van projecten als uitgangspunt

In de specificatiefase hebben ontwikkelaars niet alleen aandacht voor het ontwerp, maar ook voor het onderhoud dat een product van tijd tot tijd nodig zal hebben. Er is aandacht voor de gehele levensloop van het product, zelfs tot aan de sloop. In SE-jargon geldt de term levenscyclus als aanduiding voor de verschillende fases waarin het te ontwikkelen systeem of product zich bevindt.

waar wordt systems engineering gehanteerd?

Systems Engineering wordt als ontwikkelmethode onder andere gebruikt door Rijkswaterstaat en ProRail, die allebei veel met ViS Detachering samenwerken. Deze uitvoeringsorganisaties geven deels een eigen definitie en interpretatie aan het begrip Systems Engineering. De interpretaties zijn toegespitst op de specifieke werkzaamheden van Rijkwaterstaat en ProRail, die Systems Engineering in essentie beschrijven als een gestructureerde specificatie- en ontwerpmethode. Systems Engineering moet structuur geven aan en inzicht verschaffen in de complexiteit van een te realiseren object, vinden de spoorwegbeheerder en de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Systems Engineering maakt risico’s beheersbaar die ontstaan door verkeerde uitgangspunten of niet volledige informatie. Belangrijk is dat een systeem wordt beschouwd als totaliteit, over de gehele levenscyclus, inclusief de samenhang met zijn omgeving. Systems Engineering geeft een geïntegreerde en gestructureerde set methodieken om projecten succesvol te verwezenlijken en beheren.

Systems Engineering is de oplossing voor problemen die ontstaan door een terugtredende overheid, steeds maar complexer wordende projecten en de roep om transparantie en beheersbaarheid in het ontwikkelproces. Immers, opdrachtgevers formuleren in het proces van Systems Engineering een oplossingskader door middel van topfuncties en top-eisen, die een opdrachtnemer vervolgens meer gedetailleerd kan specificeren. Zo kan de opdrachtnemer een (door de gestelde eisen gestuurde) oplossing ontwikkelen.

Opdrachtgevers – we noemden al ProRail en Rijkswaterstaat – volgen het proces van Systems Engineering, maar vanzelfsprekend doen opdrachtnemers dat om die reden ook. Ingenieursbureaus en aannemers bijvoorbeeld, gebruiken de methode omdat een opdrachtgever dat eist.

functie-eisen

Welke competenties moet je hebben of verder ontwikkelen om met Systems Engineering aan de slag te kunnen?

 • Kunnen denken en praten in samenhang, om zo verbanden zichtbaar te maken. Het gaat erom dat zaken elkaar versterken en op elkaar aansluiten. SE maakt dat je mogelijkheden ziet en voorkomt dat medewerkers elkaar onnodig in de weg zitten.
 • Vooruitdenken, scenario’s ontwikkelen en toetsen. Denk vooraf na over mogelijke scenario’s. Risicomanagement is daarbij een belangrijk middel; maak dat tot een integraal onderdeel van het werk.
 • Reflecteren en uitkomsten vergelijken met verwachtingen vooraf. Breng daarbij de verschillende waarnemingen bij elkaar; mensen zien zaken immers verschillend. En niet onbelangrijk: maak successen én leermomenten zichtbaar, en vier behaalde successen.
 • Creatief denken en overleggen. Dit helpt de verschillende waarnemingen en belevingen bijeenbrengen. Daarbij is het goed om ideeën te zien als ideeën en niet als oplossingen. Uiteindelijk moeten keuzes worden gemaakt. Laat ruimte voor snelle verbeterslagen.
 • Het afwisselen van abstraheren en concretiseren: variëren, afstand nemen en de details onderzoeken. Oftewel: de grote lijnen vasthouden, met aandacht voor essentiële details. Door afstand te nemen verandert de beleving. Ook functiedenken valt hieronder.
 • Nieuwsgierig zijn en doorvragen. Uiteraard omdat het meer informatie en inzicht oplevert, maar ook omdat het vaak verborgen gebied blootlegt en bijvoorbeeld laat zien waar de ander mee worstelt. Bovendien maakt het duidelijk wat de achtergrond en de aard van de vraag, wens of eis is.
 • Open overleggen. Laat overbruggen het beïnvloedingsmiddel zijn. Niet-open overleggen kost energie en verhindert dat je de gezamenlijke waarde en de win-winsituaties ziet.
 • Aandacht voor conflicthantering. Weten wat te doen als conflicten ontstaan. Onderken elkaars problemen.
 • Het maatschappelijk en gezamenlijk belang kunnen laten prevaleren boven het eigen belang. Bijvoorbeeld: keuzes maken of zaken vastleggen die voor jezelf geen direct nut hebben, maar die wel relevant zijn voor de transparantie binnen het project en het reflectie- en leervermogen.
 • Accuratesse en inzicht. Gestructureerd werken volgens voorschrift en proactief signaleren dat zaken niet kloppen en dit terugkoppelen naar de partij die het probleem kan oplossen.