Directievoerder, Toezichthouder, Toetscoördinator Civiele Techniek

ViS Detachering ondersteunt opdrachtgevers op het gebied van bouwbegeleiding. Bij opdrachtgevende partijen als overheden, adviesbureaus en ingenieursbureaus zet ViS Detachering medewerkers in die fungeren als Directievoerder, Toezichthouder of Toetscoördinator Civiele Techniek. Medewerkers in deze functies zijn namens een opdrachtgevende partij actief in de uitvoeringsfase van een project.

Onze Directievoerders, Toezichthouders en Toetscoördinators Civiele Techniek zijn betrokken bij verschillende soorten projecten:

 • wegenbouw
 • riolering en waterhuishouding
 • kabels en leidingen
 • kunstwerken
 • constructies
 • waterbouw
 • grondwerkzaamheden
 • ondergrondse infrastructuur
 • groen- en cultuurtechniek
 • industrie en offshore
 • milieu en bodemsanering
 • railinfrastructuur
 • ruimtelijke inrichting
 • bruggen
 • tunnels
 • sluizen
 • verkeerstechnische projecten
 • projecten op het gebied van OV (openbare verlichting) en VRI’s (verkeersregelinstallaties)

Waar werkt een Directievoerder of Toezichthouder?

Een Directievoerder of Toezichthouder is actief bij projecten in de openbare ruimte. De opdrachtgevers zijn voornamelijk overheidsinstellingen, waaronder gemeenten, provincies, waterschappen, hoogheemraadschappen en Rijkswaterstaat.

Wat doet een Directievoerder of Toezichthouder?

Tijdens de werkvoorbereiding en de contractfase van een project leggen opdrachtgever en opdrachtnemer(s) afspraken vast in contractvormen, ook wel ‘bestekken’ genoemd. Dit gebeurt door middel van een aanbesteding. Tijdens de realisatiefase van een project moet de opdrachtgever toezien op de naleving van deze afspraken. Ook heeft de opdrachtgever de wettelijke taak om toe te zien of opdrachtnemers werken volgens geldende wet- en regelgeving en veiligheidsnormen. Dit is het werkgebied van een Directievoerder of Toezichthouder.

Er is verschil tussen de functies Directievoerder, Toezichthouder of ‘Opzichter’ en Toetscoördinator.

Directievoerder

Directievoering is het vertegenwoordigen van de opdrachtgever en het begeleiden van het uitvoeringsproces. Dit gebeurt vanaf de aanvang van de werkzaamheden op de werklocatie (bouwplaats) tot en met de aanvaarding van het project en de overdracht naar de beheerder. Tijdens de voorbereidingsfase adviseert een directievoerder over de maakbaarheid, de haalbaarheid, de uitvoerbaarheid en de fasering van het project. De Directievoerder stuurt het bouwproces en bevordert de communicatie tussen de betrokken partijen, onder wie de aannemer, nutsbedrijven, de omgeving, burgers, bedrijven, bewonersgroepen en belangenverenigingen.

Tijdens de uitvoeringsfase van een project is een Directievoerder als Projectleider verantwoordelijk voor de kwaliteit zoals vastgelegd in het contract. Ook documenteert hij tot en met de oplevering van het project over de voortgang. Hij leidt bouwvergaderingen en waakt over de planning, de budgetten en de veiligheid. Een Directievoerder grijpt in als de situatie daarom vraagt. Een Directievoerder is onder meer verantwoordelijk voor:

 • weekrapporten
 • termijnstaten
 • termijnbetalingen
 • meer- en minderwerk
 • hoeveelhedenstaat van afrekening
 • proces-verbaal
 • opleverdossier
 • overdrachtsdossier tijdens de eindoplevering

Toezichthouder of Opzichter

Een Toezichthouder fungeert, namens de Directievoerder, als aanspreekpunt voor alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van een project. Een Toezichthouder verzorgt het omgevingsmanagement, brengt verslag uit aan de Directievoerder en houdt zich namens de opdrachtgever bezig met het dagelijkse toezicht op het project. Hij bewaakt de kwaliteit, de planning en de financiën. Ook ziet een Directievoerder erop toe dat alle veiligheidsvoorschriften worden nageleefd, denk onder meer aan een zorgvuldig gebruik van PBM’s.

Verder verzorgt een Toezichthouder de projectadministratie, de bestekadministratie en de (voor)opnames en controles ten behoeve van de (juridische) oplevering. Ook de toetsing van rekeningen en declaraties die zijn ingediend door de aannemer en derden, behoort tot zijn taken. Een Toezichthouder of Opzichter rapporteert aan de Projectleider over zaken als voortgang, financiën, meer- en minderwerk en afwijkingen. Hij woont bouwvergaderingen bij en stelt bouwverslagen op. Bij afwezigheid van de Directievoerder of Projectleider neemt hij (tijdelijk) zijn taken waar.

Toetscoördinator

Binnen de moderne innovatieve contractvormen, waaronder UAV-GC, werkt een Toetscoördinator op basis van systeemgerichte contractbeheersing (SCB). Hij is actief binnen een zogenoemd Integraal Project Management-team (IPM-rollenmodel). Hierbij past hij het risicogestuurd werken toe. Al in de voorbereidingsfase adviseert een Toetscoördinator over contracten en contractvorming. De Toetscoördinator stelt een contractbeheersplan en een toetsplan op en actualiseert deze stukken.

Een Toetscoördinator heeft een coördinerende rol bij de toetsing van producten die in de voorbereidende fase door ingenieurs- en adviesbureaus worden opgesteld. Hij is verantwoordelijk voor het inplannen en laten uitvoeren van de inspecties, controles en verschillende toetsen (zoals een producttoets, een procestoets en een systeemtoets) conform het toetsplan (verificatie en validatie). Ook verzorgt een Toetscoördinator de terugkoppeling van de toetsresultaten aan de Contractmanager door middel van een toetsverslag.

De Toetscoördinator onderhoudt contacten met de Risicomanager voor het actueel houden van de toetsplanning (systeem, proces en product) en het risicodossier. Ook overlegt hij met de Risicomanager over het aanvragen van de (lead) auditors en de vulling van URSCB. Verder verzorgt hij de contractwijzigingen en de verslaglegging van het contractmanagement en het toetsoverleg. Een Toetscoördinator is – kortom – ervoor verantwoordelijk dat alle relevante gegevens worden vastgelegd. Tot slot heeft hij een adviserende rol bij de afhandeling van contracten door SCB en verzorgt hij de externe kwaliteitsborging (EKB).

Functie-eisen Directievoerder, Toezichthouder en Toetscoördinator

Je dient een afgeronde MBO/MTS- of HBO/HTS-opleiding te hebben in de richting Civiele Techniek; grond-, weg- en waterbouw (GWW) of Infratechniek. Of eventueel een andere opleiding, aangevuld met HBO Technische Bedrijfskunde of vakgerichte cursussen.

Je beschikt over een stevige persoonlijkheid met inhoudelijke en technische kennis van het vakgebied. Je dient kennis te hebben van de relevante wet-en regelgeving, zoals VCA (VOL), ARBO, VGM, KAM. Ook dien je bekend te zijn met diverse contractvormen op het gebied van RAW, UAV, UAV-GC, D&C, E&C, SCB en EMVI.

Bij voorkeur heb je relevante ervaring met projectmatig werken, projectbeheersing en contractbeheersing, en met het opstellen van rapportages.

Competenties

De volgende competenties behoren bij de functies van Directievoerder, Toezichthouder en Toetscoördinator:

 • klantvriendelijk
 • samenwerkingsgericht
 • goed kunnen plannen en organiseren
 • analytisch
 • gestructureerd
 • kunnen omgaan met complexe situaties
 • resultaatgericht
 • oplossingsgericht
 • daadkrachtig
 • dienstverlenend
 • zelfstandig
 • stressbestendig
 • kwaliteitsbewust
 • nauwkeurig
 • gevoel voor politiek-bestuurlijke belangen
 • goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • besluitvaardig
 • betrokkenheid
 • gevoel voor verantwoordelijkheid

Softwarekennis

Bij de uitvoering van deze functies worden verschillende softwarepakketten gebruikt, die continu in ontwikkeling zijn. Voorbeelden van toegepaste software zijn:

 • Bakker en Spees
 • KPD
 • GWW Bestek
 • SAP
 • AutoCAD
 • MicroStation
 • Microsoft Office Pakket

Gebruikte afkortingen

GWW Grond-, Weg- en Waterbouw
VCA Veiligheid Checklist Aannemers
VCA – VOL Veiligheid Checklist Aannemers – Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden
VGM Veiligheid, Gezondheid en Milieu
SCB Systeemgerichte Contractbeheersing
EMVI Economisch Meest Voordelige Inschrijving
URSCB Uniforme Registratie Systeemgerichte Contractbeheersing
IPM Integraal Projectmanagement
D&C Design en Construct
E&C Engineering en Construct
EKB Externe Kwaliteitsborging
VTW Voorstellen tot Wijziging
PBM Persoonlijke beschermingsmiddelen
OV Openbare Verlichting
VRI Verkeersregelinstallaties

Vacatures Directievoerder, Toezichthouder en Toetscoördinator

Wij hebben een ruim aanbod aan vacatures van Directievoerder, Toezichthouder en Toetscoördinator bij diverse opdrachtgevers in heel Nederland.