Calculator en Kostendeskundige

ViS Detachering ondersteunt opdrachtgevers op het gebied van calculaties en kostenramingen met Calculators en Kostendeskundigen. We zijn daarin vertegenwoordigd bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Onze ondersteuning heeft betrekking op verschillende fases binnen een project:

 • initiatief
 • planvorming
 • schetsontwerp (SO)
 • voorlopig ontwerp (VO)
 • definitief ontwerp (DO)
 • bestek
 • contract
 • uitvoering (UO)
 • realisatie
 • beheer

De functies Calculator en Kostendeskundige komen voor bij vrijwel alle soorten projecten in de openbare ruimte, zowel bouwkundig als civieltechnisch gerelateerd. Bij bouwkundige projecten kunnen we denken aan nieuwbouw, renovatie en onderhoud op het gebied van utiliteitsbouw en woningbouw.

Binnen de Civiele Techniek kunnen we denken aan aanleg, reconstructies en onderhoud op het gebied van onder meer:

 • wegenbouw
 • riolering en waterhuishouding
 • kabels en leidingen
 • kunstwerken
 • constructies
 • waterbouw
 • grondwerkzaamheden
 • ondergrondse infrastructuur
 • groen- en cultuurtechniek
 • industrie en offshore
 • milieu en bodemsanering
 • railinfrastructuur
 • ruimtelijke inrichting
 • bruggen
 • tunnels
 • sluizen
 • verkeerstechnische projecten
 • projecten op het gebied van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties (VRI’s)

Waar werkt een Kostendeskundige Bouw of Civiel?

Al vroeg in een bouwproces is de functie van Kostendeskundige in beeld. Een Kostendeskundige is te vinden bij verschillende opdrachtgevende partijen, zoals:

 • gemeenten
 • provincies
 • waterschappen
 • hoogheemraadschappen
 • Rijkswaterstaat
 • Rijksgebouwendienst
 • Ministerie van Defensie
 • regionale uitvoeringsdiensten
 • projectontwikkelaars
 • woningbouwverenigingen
 • architectenbureaus
 • vastgoedbedrijven

Ook middelgrote en grote ingenieurs- en adviesbureaus hebben de expertise van een Kostendeskundige in huis.

Wat doet een Kostendeskundige Bouw of Civiel?

Een Kostendeskundige adviseert tijdens alle fases van een (bouw)project over kostenbeheersing. Hij draagt bij aan de budgetbepaling en werkt mee aan het opstellen van begrotingen. Ook adviseert hij bij inkoopvraagstukken en belangrijke beslissingen daaromtrent. Een Kostendeskundige weet veel van mogelijke procesrisico’s en potentiële problemen, en levert een actieve bijdrage aan het vinden van oplossingen en alternatieven. Zijn advisering kan zowel mondeling plaatsvinden, in verschillende overlegvormen, als schriftelijk in rapportages en adviesstukken.

Een Kostendeskundige heeft als kerntaak het adviseren over kostenaspecten rond (bouw)projecten. Hij levert voortdurend en gedurende alle fases van een project bijdragen aan kostenberekeningen en rapporteert deze in kostennota’s en kostendossiers. Een Kostendeskundige stelt risicodossiers en voortgangsrapportages op en bewaakt integrale kostenramingen. Ook toetst en beoordeelt hij de ramingen van andere vakdisciplines, die de basis vormen voor een integrale projectraming. Ramingen die worden uitbesteed, worden door een Kostendeskundige voorbereid, begeleid en getoetst.

Voorbeelden van ramingen en calculaties zijn:

 • directieraming
 • SSK-raming
 • bestekraming
 • exploitatieraming
 • exploitatiebegroting
 • inschrijfbegroting
 • budgetramingen
 • faseramingen
 • uitvoeringsbegroting
 • nacalculatie

Waar werkt een Calculator?

De functie van Calculator bestaat vooral bij partijen als aannemers, onderaannemers en leveranciers van producten of diensten.

Wat doet een Calculator binnen de Civiele Techniek?

Een Calculator is betrokken bij de offertefase en de voorbereidingsfase van civieltechnische projecten. Hij stelt calculaties en kostenanalyses op aan de hand van bestekken, tekeningen, offerteaanvragen en vraagspecificaties. Hierbij houdt hij rekening met alle mogelijke posten; ook met open posten en met posten die niet-verrekenbaar zijn.

Een Calculator Civiele Techniek signaleert mogelijke projectrisico’s en stemt die af met andere disciplines en met de Projectleider, de (hoofd)Uitvoerder, onderaannemers en leveranciers. Hij vraagt prijzen en offertes op van in te kopen materiaal, materieel en benodigde diensten.

Naast het bepalen van de eenheidsprijzen en de kostprijs voor een project, levert een Calculator Civiele Techniek een bijdrage aan de planning, de faseringen en het opstellen van EMVI-plannen. Hij denkt actief mee over mogelijke innovatieve en alternatieve oplossingen en een plan van aanpak. Hij kan daarbij bogen op een ruime kennis van de markt, van verkrijgbare producten en van uitvoeringsmethodieken. Een goede Calculator zorgt dat de offerte-aanbieding tijdig en compleet wordt aangeleverd bij de opdrachtgever.

Is een opdracht eenmaal verstrekt, dan verzorgt een Calculator Civiel mogelijk ook de inkoop en de werkvoorbereiding van de uit te voeren werkzaamheden. Hij stemt dit alles af met de uitvoerder en draagt zorg voor de overdracht van de offertemap of de projectmap, de calculatiegegevens en de kosten- en risicoanalyse aan de uitvoering: de Hoofduitvoerder, de Projectleider uitvoering of de Uitvoerder.

Na de afronding van een project verzorgt een Calculator ook de nacalculatie. Ten slotte is hij betrokken bij de eindafrekening en de projectevaluatie en verzorgt hij de kennis- en kwaliteitsborging.

Wat zijn de functie-eisen?

Voor de functies van Calculator en Kostendeskundige in de Civiele Techniek en Bouwkunde heb je een afgeronde opleiding nodig op MBO/MTS- of HBO/HTS-niveau in de richting Civiele Techniek, GWW, Infratechniek of Bouwkunde. Een andere opleiding aangevuld met HBO Technische Bedrijfskunde of vakgerichte cursussen volstaat eventueel ook.

Je beschikt over rekentechnische vaardigheden, je hebt gevoel voor kosten en prijsverhoudingen en je hebt een goed technisch en praktisch inzicht. Je dient kennis te hebben van relevante wet- en regelgeving: VCA (VOL), ARBO, VGM en KAM. Ook is kennis noodzakelijk van diverse contractvormen op het gebied van RAW, UAV, UAV-GC, D&C, E&C, SCB en EMVI.

Competenties Calculator en Kostendeskundige

Voor de functies van Calculator en Kostendeskundige in de Bouwkunde en Civiele Techniek zijn deze competenties nodig:

 • resultaatgericht
 • klantvriendelijk
 • samenwerkingsgericht
 • goed kunnen plannen en organiseren
 • analytisch
 • gestructureerd
 • oplossingsgericht
 • proactief
 • daadkrachtig
 • onderhandelingsvaardig
 • zelfstandig
 • stressbestendig
 • kwaliteitsbewust
 • buiten de kaders om denken
 • nauwkeurig
 • goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • besluitvaardig
 • betrokken
 • gevoel voor verantwoordelijkheid

Benodigde softwarekennis

Bij de uitvoering van deze functies worden verschillende softwarepakketten gebruikt. Deze pakketten zijn voortdurend in ontwikkeling. Voorbeelden van toegepaste software zijn:

 • Bakker en Spees
 • KPD
 • GWW Calc
 • Metacom
 • Infogroen
 • SAP
 • AutoCAD
 • MicroStation
 • Microsoft Office Pakket (Word, Exel, MS Project)

Gebruikte afkortingen

SOSchetsontwerp
VOVoorlopig Ontwerp
DODefinitief Ontwerp
UOUitvoeringsontwerp
GWWGrond-, Weg- en Waterbouw
VCAVeiligheid Checklist Aannemers
VCA – VOLVeiligheid Checklist Aannemers – Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden
VGMVeiligheid, Gezondheid en Milieu
SCBSysteemgerichte Contractbeheersing
EMVIEconomisch Meest Voordelige Inschrijving
D&CDesign en Construct
E&CEngineering en Construct
OVOpenbare Verlichting
VRIVerkeersregelinstallaties
RWSRijkswaterstaat
SSKStandaard Systematiek voor Kostenramingen

Vacatures Calculator en Kostendeskundige

Wij hebben een ruim aanbod aan vacatures van Calculator en Kostendeskundige bij diverse opdrachtgevers in heel Nederland.

Specialismen van ViS Detachering

ViS Detachering is gespecialiseerd in Bouwkunde en Civiele Techniek. Naast Calculator en Kostendeskundige bemiddelen wij ook voor: Adviseur WABO, BeheerderDirectievoerder, Toezichthouder en Toetscoördinator, Integraal Projectmanagement, Groene Buitenruimte, Ontwerper Civiele Techniek, Systems Engineering en Tenders.

Vrijblijvend met ons in gesprek gaan?

open sollicitatie

» Bekijk alle calculator- en kostendeskundige vacatures