Peilbesluit IJsselmeergebied

In het kader van de Deltabeslissing IJsselmeergebied bereidt Rijkswaterstaat een nieuw peilbesluit voor het IJsselmeergebied voor. Rijkswaterstaat wil het water in het IJsselmeer en Markermeer in droge periodes kunnen vasthouden zodat er ook in tijden van droogte voldoende zoet water beschikbaar blijft. In plaats van een vast zomerpeil komt er daarom een peil met een bandbreedte waarbinnen het peil mag fluctueren. Door de spuisluizen in de Afsluitdijk minder vaak open te zetten, stroomt er minder water naar de Waddenzee. De waterstanden stijgen dan en er ontstaat een buffervoorraad zoet water. Zo kan Rijkswaterstaat beter inspelen op de weersomstandigheden en de vraag naar zoet water.

Peilbesluit_IJsselmeergebied_Afsluitdijk
Spuisluizen in de afsluitdijk

Een paar centimeter

Alex Dol verzorgt namens ViS Detachering de communicatie en het omgevingsmanagement voor dit project. “Het peilbesluit is een bijzonder traject. Het gaat vooral om het juridisch mogelijk maken van flexibeler peilbeheer. Technisch-inhoudelijk is er niet zoveel aan de hand. Er zijn geen fysieke ingrepen in de buitenruimte. Het enige wat de omgeving merkt van het peilbesluit is een paar centimeter peilverschil.

Managen van verwachtingen

Het omgevingsmanagement is echter complex. Het project beslaat het hele IJsselmeer, Markermeer en de randmeren van Flevoland, daardoor is het aantal belanghebbenden groot.

Daarnaast is er sprake van tegengestelde belangen. Voor de natuur is een fluctuerend peil overwegend positief, maar voor de recreatie brengt het vooral onzekerheden met zich mee.

Voor bezitters van zeiljachten kan een paar centimeter peilverandering het verschil maken tussen wel- of niet uitvaren. Tot slot zijn er, door het grote plangebied, veel raakvlakken met andere projecten van Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. Ook zij moeten rekening houden met de nieuwe peilen. Denk bijvoorbeeld aan de versterking van de Afsluitdijk of de aanleg van nieuwe eilanden in het Markermeer. Dit alles maakt dat de communicatie en het omgevingsmanagement vooral gaat over het managen van verwachtingen.”

Nieuwe pompen

Komend jaar (2016) voert het project een milieueffectrapportage uit en wordt het ontwerppeilbesluit opgesteld. De verwachting is dat het nieuwe peilbesluit in 2017 onherroepelijk is. Pas als er nieuwe pompen in de Afsluitdijk zijn geplaatst (2022) gaat het peilbesluit volledig in werking.

Meer informatie?

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Of benieuwd naar onze vacatures? Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem direct contact met ons op via info@visdetachering.nl of 0182-820250.

Omgevingsmanagement A4 Delft-Schiedam

De A4 Delft-Schiedam

De A13 is nu de belangrijkste autosnelweg tussen Rotterdam en Den Haag. Op deze snelweg staat het verkeer echter vrijwel dagelijks in de file. Daarom heeft de overheid in 2010, na ruim 50 jaar, besloten om de A4 Delft-Schiedam aan te leggen. Met deze snelweg moet de mobiliteit tussen Den Haag en Rotterdam verbeterd worden.

Omgevingsmanagement A4 Delft-Schiedam

Mark Knevel werkt gedetacheerd via ViS als Adviseur Omgevingsmanagement bij Rijkswaterstaat voor het project A4 Delft-Schiedam. “De A4 loopt dwars door Midden-Delfland, een mooi en kwetsbaar gebied in de drukke Randstad. Om die reden is veel aandacht aan de inpassing van de weg besteed. Ook aan de programma’s om de kwaliteit van het gebied verder te versterken is veel aandacht besteed” aldus Mark.

Integrale gebiedsontwikkeling

Tot deze kwaliteitsprogramma’s hebben de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten rond de A4, het Rijk, maar ook natuurorganisaties en het bedrijfsleven gezamenlijk besloten op het moment dat zij de Overeenkomst voor de Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) ondertekenden. Dit betekent dat niet alleen een goed in de omgeving ingepaste weg wordt aangelegd, maar ook verschillende kwaliteitsprogramma’s worden uitgevoerd. Eén van deze projecten is het Groenblauw Lint, het aanleggen van 100ha nieuwe natuur, 250ha zwaar agrarisch natuurbeheer en de aanleg van ecopassages. Een ander project is de ontwikkeling van een sportpark bovenop de landtunnel waar de A4 bij Schiedam in komt te liggen.

Intensief overleg

Door de integrale ontwikkeling is er intensief overleg tussen de ondertekenaars van de overeenkomst. Mark ondersteunt de Omgevingsmanager bij de planvorming en realisatie van het sportpark op het dak van de landtunnel van de A4 en is wekelijks betrokken bij de afstemming tussen de gemeente Schiedam, de hoofdaannemer A4all van het project en Rijkswaterstaat over de inrichting van het tunneldak.

‘Eén van mijn taken is het samen met juristen vastleggen van een recht van opstel tussen Rijkswaterstaat en de gemeente Schiedam. Er moet goed geregeld worden wat wel en wat niet kan op het dak van de tunnel’, vertelt Mark.

Kwaliteitsimpuls

Wanneer de A4 Delft-Schiedam eind 2015 opengaat, moet niet alleen de mobiliteit tussen Delft en Schiedam verbeteren, maar ook de leefbaarheid van het gehele gebied omhoog gaan. Op dit moment is het nog hard werken om alle projecten tijdig gereed te krijgen.

Meer weten over ViS?

Bekijk direct onze vacatures en onze opdrachtgevers. Wil je weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem direct contact met ons op via info@visdetachering.nl of 0182-820250.