Omgevingsdienst Regio Utrecht

Omgevingsdienst Regio Utrecht en ViS Detachering

Omgevingsdienst Regio Utrecht streeft samen met haar partners een belangrijk doel na: een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Diverse medewerkers zijn inmiddels via ViS Detachering het team van de Omgevingsdienst Regio Utrecht komen versterken. Deze samenwerking verloopt erg goed!

ViS medewerkers en Omgevingsdienst Regio Utrecht

Toezichthouder en Handhaver Bouwwerkzaamheden

Via ViS Detachering in er een Toezichthouder en Handhaver Bouwwerkzaamheden werkzaam bij de Omgevingsdienst. In deze rol is hij verantwoordelijk voor het verrichten van bouwcontroles, het bieden van ondersteuning bij bouwprojecten en het houden van toezicht op afgegeven vergunningen betreffende bouwprojecten.

Vergunningverlener Milieu

Tevens is er via ViS Detachering in er een Vergunningverlener Milieu werkzaam bij de Omgevingsdienst. Voor de omgevingsdienst behandelt zij aanvragen voor vergunningen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), onderdeel milieu. Daarnaast stelt ze beschikkingen en maatwerkbesluiten op. Ze behandelt meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit. Houdt zich bezig met het verzamelen van de adviezen van zowel interne- als externe partners (bijvoorbeeld waterschappen en brandweer) om zo tot afhandeling van een melding te komen. Is verantwoordelijk voor het inhoudelijk beoordelen van (complexe) rapporten met betrekking tot lucht, geur, geluid, bodem en externe veiligheid behorende bij een melding. Voert vooroverleggen met aanvragers en adviseurs. Ze stemt procedures en richtlijnen af, bewaakt processen, regelgeving en de voortgang van vragen. En tot slot levert ze inhoudelijke ondersteuning bij de afhandeling van integrale ruimtelijke plannen voor wat betreft het onderdeel milieuzonering.

Over Omgevingsdienst Regio Utrecht

De Omgevingsdienst Regio Utrecht ondersteunt gemeenten op het gebied van milieu- en omgevingstaken. Dagelijks zetten gedreven professionals zich in om de doelstellingen van de omgevingsdienst de verwezenlijken. Zij zijn inzetbaar op allerlei gebieden, denk hierbij bijvoorbeeld aan: bodem, geluid, lucht, klimaat, energie, bouw- en woningtoezicht, duurzaamheid en ruimtelijke ordening.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Omgevingsdienst Regio Arnhem of onze volgende opdrachtgever Politie. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.