Gemeente Vijfheerenlanden

Gemeente Vijfheerenlanden en ViS Detachering

Binnen de gemeente Vijfheerenlanden staat verbinding hoog in het vaandel, dit is dan ook de mooie overkoepeling die gelegd kan worden met ViS. Bij ViS Detachering vinden we verbinding ook belangrijk, samen sta je per slot van rekening sterker dan alleen.

ViS medewerker bij gemeente Vijfheerenlanden

Adviseur Stedelijk Water/ Klimaatadaptatie

Via Vis Detachering zijn er meerdere Adviseurs Stedelijk Water/ Klimaatadaptatie werkzaam binnen de gemeente Vijfheerenlanden. De Adviseurs Stedelijk Water/ Klimaatadaptatie houden zich bezig met de volgende taken. Stellen het meermalen plan voor Stedelijk Water / Klimaatadaptatie. Daarbij staan zij aan het roer binnen het team Stedelijk Water/ Klimaatadaptatie en nemen ze de coachende rol op zich. Naast de functies binnen het Water/ Klimaatadaptatie project leveren ze een inhoudelijke bijdrage aan het Programma Duurzaamheid. Tot slot zijn zij het aanspreekpunt tussen verschillende teams voor vragen op het gebied van Stedelijk Water/ Klimaatadaptatie.

Wegbeheerder

Ook is er een Wegbeheerder aan de slag bij gemeente Vijfheerenlanden via ViS Detachering. De Wegbeheerder houdt zich bezig met de volgende werkzaamheden: Het opstellen van het jaarplan voor beheer van de Openbare Ruimte. Het uitvoeren en evalueren van de uitvoering voor het beheer van de Openbare Ruimte. Het opstellen van maatregelen in een beheer- en uitvoeringsprogramma. Het vaststellen van de actuele onderhoudstoestand en het afzetten van deze toestanden tegenover de beleidsdoelstellingen. Het adviseren bij projecten en afstemmen met andere disciplines. Het adviseren over vergunningsaanvragen voor wegen. Het voeren van overleggen met projectleiders, toezichthouders en coördinatoren. En hij actualiseert de areaal in de beheeraplicatie.

Beheerder Openbare Ruimte

De Beheerder Openbare Ruimte is verantwoordelijk voor de volgende taken: Geeft vorm aan de jaarplanning onderhoud groen inclusief een inspectiecyclus. En zorgt dat er onderhoudsbestekken worden opgesteld en worden aanbesteed, samen met een collega groenbeheerder en de wijkteams uitvoering. Ook houdt de Beheerder continu rekening met actuele thema’s, zoals biodiversiteitsherstel, klimaatadaptatie en exotenbestrijding. Op financieel vlak denkt hij goed na over beheersaspecten. Hij werkt ook veel samen, hij zet de uitvoering van groenprojecten in gang samen met zijn collega’s van team realisatie openbare ruimte. Dakelijks heeft hij contact met bewoners. Vragen en meldingen van bewoners komen hoofdzakelijk binnen via het zaaksysteem. Deze worden dagelijks door hem beantwoord. Daarnaast beoordeelt hij externe projecten waarbij groen een rol speelt zoals de inrichtingsplannen bij nieuwbouw of ontwikkelingslocaties. Hij werkt resultaatgericht en heeft het vermogen om besluiten te nemen en zijn inbreng af te stemmen op wat nodig is ten behoeve van het beheer, onderhoud en de vernieuwing van de openbare ruimte. Naast de vakinhoud horen bij deze rol ook budgetbewaking, programmering en burgerparticipatie. Hij stelt samen met de collega’s het jaarplan voor het beheer van de openbare ruimte op, voert dit uit en evalueert de uitvoering. Hij stelt maatregelen op in een beheer- en uitvoeringsprogramma. Hij stelt de actuele onderhoudstoestand vast en zet deze af tegen de beleidsdoelstellingen. Ook geeft hij advies bij projecten en stemt af met andere disciplines. Hij adviseert bij vergunningsaanvragen binnen zijn vakgebied. Wekelijks overlegt hij met projectleiders, toezichthouders en coördinatoren van de wijkteams.Tot slot actualiseert het areaal in de beheerapplicatie.

Over gemeente Vijfheerenlanden

Gemeente Vijfheerenlanden werkt met en voor de inwoners, ze gebruiken het contact goed door te luisteren naar wat echt nodig is binnen de gemeente. De vijf kernwaarden van de gemeente zijn: wendbaar, betrouwbaar, resultaatgericht, verbindend en duurzaam.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Venlo of onze volgende opdrachtgever Gemeente Waterland. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.