Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht en ViS Detachering

Bij de gemeente Utrecht zet ViS Detachering al een aantal jaar medewerkers in op een diversiteit aan rollen. Zo draagt ViS Detachering onder meer bij aan het integrale beheer en onderhoud van de stad. Bij de verschillende stadsdelen verzorgen we de begeleiding en aansturing van de uitvoeringswerkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn gericht op het gebied van groen- en wegbeheer en het taakveld schoon (afval- en reiniging).

ViS medewerkers bij gemeente Utrecht

Stedenbouwkundigen

Voor een ontwikkelproject in het Stationsgebied heeft ViS de inzet verzorgt van meerdere Stedenbouwkundigen. Deze Stedenbouwkundigen zijn naast het ontwerpen van bouwvolumes en de openbare ruimte, tevens betrokken bij het opstellen van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. In een multidisciplinaire team werken zij samen met andere adviseurs op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Tenslotte zijn zij actief met het beantwoorden van (onvoorziene) vragen betreffende de verschillende focusgebieden vanuit ruimtelijke, kwaliteitsoptiek of vanuit de politiek context.

Landschapsarchitecten

Diverse Landschapsarchitecten zijn via ViS Detachering van start gegaan bij gemeente Utrecht. Zij zijn verantwoordelijk voor het maken van ontwerpen, het opstellen van rapportages en het adviseren bij landschappelijke en stedenbouwkundige vraagstukken in multidisciplinaire ruimtelijke projecten. Daarnaast adviseren zij betreffende de buitenruimteprojecten en gebiedsontwikkeling. Ook het samenwerken met de collega’s is een belangrijk onderdeel van de functie, zo werken zij samen aan plannen op verschillende schaalniveau’s, waarbij het accent op visies, randvoorwaarden en het schetsontwerp ligt. De Landschapsarchitecten hebben hierbij een begeleidende rol in het Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp.

Projectmanager

De Projectmanager bij gemeente Utrecht treedt namens de gemeente op bij huisvestingsstudies, locatie onderzoeken, haalbaarheidsstudies, nieuwbouw en renovaties vanaf het idee tot en met de ingebruikname en nazorg. Daarnaast is hij sparringpartner voor de gemeente op inhoud, klantrelaties en proces. Hij vertaalt klantvragen naar huisvestingsvraagstukken en oplossingen en vertaalt deze door naar Ruimtelijke en Functionele programma’s en outputspecificaties. Tenslotte is hij verantwoordelijk voor het beheersen en managen van UAV contracten (Design en Build, GC, bouwteamverband) op de principes van SCB (systeemgerichte contractbeheersing).

Projectmanagers Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Via ViS Detachering zijn bij gemeente Utrecht meerdere Projectmanagers Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed aan de slag gegaan. Zij managen projecten van de Utrechtse Vastgoed Organisatie, deze projecten zijn veelal multi-tenant gebouwen met non-profit instellingen als huurder. Hierbij zijn zij in verschillende fasen van projecten verantwoordelijk voor de aspecten: tijd, geld, kwaliteit en integriteit. Zij schrijven integrale beslisdocumenten, adviseren over de te volgen inkoopstrategie en ontwikkelen participatietrajecten. Tevens dragen zij in deze functie zorg voor het tijdig managen en verwerven van vergunningen, procedures en toestemmingen ten behoeve van de projecten.

Inspecteur Vastgoed Installaties

Onze Inspecteur Vastgoed Installaties bij de gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van conditiemetingen conform de NEN 2767 en het toezicht houden op inspecties die worden uitgevoerd door derden.

Junior Casemanager WABO

Bij gemeente Utrecht is de Junior Casemanager WABO is verantwoordelijk voor het behandelen en toetsen van aanvragen aan de WABO en het coördineren van het vergunningsproces binnen de geldende termijnen.

Werkvoorbereider / Planner

Onze Werkvoorbereider / Planner verzorgt de dagelijkse planning van het werk en het materieel. Hij verricht tevens ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van gebiedsprojecten. Tenslotte vormt hij samen met de Medewerker Bedrijfsbureau de backoffice van het gebiedsteam en verricht in die rol werkzaamheden ten behoeve van de bedrijfsvoering.

Teamleider Vastgoedbeheer

Via ViS Detachering is bij gemeente Utrecht de Teamleider Vastgoedbeheer van start gegaan. Hij geeft functioneel leiding aan het team, bestaande uit ongeveer 20 gedreven medewerkers. Hierbij is hij verantwoordelijkheid voor het personeelsbeleid, geeft hij invulling aan het team en versterkt hij de samenwerking tussen zijn team en de andere teams. Ook neemt hij deel aan overleggen met contractpartners, opdrachtgevers en andere belanghebbenden binnen de gemeente, waarbij hij de rol van vertegenwoordiger aanneemt.

Projectleider

Onze Projectleider is de aanjager van een project waarbij een markant pand wordt gemoderniseerd en verduurzaamd. Hierbij inventariseert hij noodzakelijke werkzaamheden, gaat hij in de markt op zoek naar mogelijke toepassingen, schrijft een PVE, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de aanbesteding en begeleid de werkzaamheden. Daarnaast geeft hij leiding aan het projectteam en is hij verantwoordelijk voor het behalen van de vastgestelde doelstellingen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Tevens worden opdrachtnemers en leveranciers aangestuurd, worden projectbijeenkomsten voorbereidt en begeleidt en rapporteert hij aan opdrachtgevers en stakeholders. Ook de financiële verantwoording en verslaglegging valt onder zijn verantwoordelijkheden.

Adviseur Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Onze Adviseur Tijdelijke Verkeersmaatregelen treedt binnen de gemeente op als adviseur die inhoudelijke adviezen geeft over afsluitingen en omleidingen in de stad Utrecht waarmee de verkeershinder zo minimaal mogelijk blijft. Hierbij zorgt hij dat de informatie op de website van de gemeente geüpdatet wordt met informatie over tijdelijke verkeersmaatregelen.Ook beantwoord hij telefonisch en via de e-mail vragen hierover. Daarnaast toetst, beoordeelt en adviseert hij over tijdelijke verkeersmaatregelen bij werkzaamheden die verkeershinder kunnen veroorzaken binnen de gestelde Utrechtse beleidskaders. Tevens toetst, beoordeelt en adviseert bij aanvragen voor exceptionele transporten door de stad. Hij geeft adviezen voor omleidingen, afsluitingen en bebordingsplannen bij projecten en evenementen en heeft een actieve rol bij de implementatie van innovaties.

Wijkverkeersadviseur

Via ViS Detachering is bij de gemeente Utrecht tevens een Wijkverkeersadviseur aan de slag gegaan. Hij beantwoord vragen en meldingen op verkeerskundig gebied van bewoners uit de wijk. Indien nodig overlegt de Wijkverkeersadviseur met gemeentelijke collega’s, bewonersorganisaties, ondernemers en belangenorganisaties die betrokken zijn bij de wijk. Tevens geeft hij verkeerskundige en verkeerstechnische adviezen in projecten op gebied van infrastructuur en ruimtelijke ordening en in bouwplannen. Uiteraard neemt hij deel aan het Wijkverkeersoverleg en werkt hij samen met het gebiedsteam aan projecten in verschillende wijken.Het algemene beleid vertaalt hij naar de dagelijkse praktijk in de wijk. Ook ondersteund hij de Senior Verkeerskundig Adviseurs bij complexe, integrale projecten in een uitdagende ambtelijke en bestuurlijke werkomgeving.Hij vormt een schakel tussen de afdeling Mobiliteit en de verschillende wijken in de stad Utrecht.

Projectmanager Gebiedsontwikkeling

De Projectmanager Gebiedsontwikkeling begeleid het ontwerpproces tot aan realisatie van enkele sloop- en nieuwbouwprojecten van externe partijen. Samen met het projectteam is hij verantwoordelijk voor de integrale gebiedsontwikkeling. In afstemming met de opdrachtgever werken ze aan participatie met bewoners en andere belanghebbenden om de plannen te optimaliseren. Het gaat in ieder geval om de volgende projecten aan de noord- en oostkant van de stad: Nieuwbouw nieuwe sporthal Noordoost (link webpagina). Gebiedsontwikkeling Brennerbaan 106 (link webpagina). Winkelcentrum De Gaard: verkeersonderzoek & draagvlakmeting. Omgevingsonderzoek Lauwerecht/Staatsliedenbuurt. Herontwikkelingen bij de Rubenslaan e.o. eventueel andere vergelijkbare projecten die passen in de beschikbare tijd.

Over gemeente Utrecht

De gemeente is een ambitieuze organisatie in de Provincie Utrecht. De verschillende disciplines zijn verdeeld over verschillende bedrijfsonderdelen. De gemeente heeft een hoge ambitie, wilt het beste voor haar inwoners en investeert volop in de ontwikkeling van de medewerkers.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Uden of onze volgende opdrachtgever Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Gemeente Utrecht logo