Gemeente Leiden

Gemeente Leiden en ViS Detachering

Bij de gemeente Leiden worden de projecten voor de openbare ruimte vanuit het beheer door het eigen ingenieursbureau voorbereid en tot en met de realisatie geleid. Dit ingenieursbureau is al een lange tijd een opdrachtgever van ViS Detachering.

ViS medewerkers bij gemeente Leiden

Er wordt door ViS medewerkers aan uiteenlopende projecten gewerkt voor gemeente Leiden. Van ontwikkelingslocaties, ’gewone’ reconstructies tot wegen en riolering. En tevens aan grootschalige projecten zoals tunnels. Er werken vanuit ViS Detachering meerdere Projectcoördinatoren, Civieltechnische medewerkers en een Directievoerder bij de gemeente Leiden.

Projectcoördinatoren

Meerdere Projectcoördinatoren zijn bij de gemeente Leiden via ViS Detachering aan de slag gegaan. Deze functie is een Projectleidersrol die de gehele voorbereiding leidt en uiteindelijk de directie voert. Onze medewerkers zijn in deze rol verantwoordelijk voor het leiden van projecten op het gebied van de inrichting en realisatie van de infrastructuur en de openbare ruimte. Hierbij treden ze op als adviseur tijdens haalbaarheidsstudies van projecten.

Civieltechnisch medewerkers

Via ViS Detachering zijn bij de gemeente Leiden meerdere Civieltechnische Medewerkers aan de slag gegaan. Deze Medewerkers zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding, maar in veel gevallen ook voor het toezicht op de projecten. Hierbij kan gedacht worden aan het uitzetten van onderzoeken, begeleiden van vergunningstrajecten en natuurlijk teken- en bestekswerk. Tijdens de realisatie wordt het toezicht geregeld, het dagboek en administratie bijgehouden zodat alles goed voorbereid is voor de Projectcoördinator of Directievoerder.

Directievoerder

De Directievoerder van ViS bij de gemeente Leiden is onder andere verantwoordelijk voor het signaleren van afwijkingen ten opzichte van het contract, het adviseren over meer- en minderwerk en termijnbetalingen aan de projectmanager, het verzorgen van de overdracht aan de opdrachtgever en het bijhouden van de besteksadministratie. Tevens controleert hij vergunningen en is het aanspreekpunt voor bedrijven en bewoners.

Projectmanager

Via ViS Detachering is een Projectmanager bij gemeente Leiden gestart. Hij is verantwoordelijk voor het managen van deelprojecten, organiseren en regisseren van het realisatieproces van tracédelen, bijsturen op de prestatie-indicatoren en verzorgen van transparante en tijdige voortgangsrapportages richting de opdrachtgever. Daarnaast bestaan zijn werkzaamheden uit het aansturen van het projectteam, initiëren van samenwerkingen, vervullen van de voortrekkersrol, voorbereiden en leiden van informatie- en participatiebijeenkomsten en leveren van input ten behoeve van de eisen en richtlijnen. Ook het zorgdragen voor de afstemming met andere projecten in de omgeving, aansturen van externe ingenieurs- en ontwerpbureaus en de organisatie van de aanbesteding valt onder zijn hoede.

Manager Technisch Vastgoedbeheer

Via ViS Detachering is een Manager Technisch Vastgoedbeheer de gemeente komen versterken. Hij zorgt dat het proces van beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed op rolletjes loopt. Hij fungeert als een overall technisch aanspreekpunt en zit regelmatig rond de tafel met de technisch beheerders, front desk en contractmanager. Onder zijn hoede valt het technisch beheer van de vastgoedportefeuille. Hij bepaalt tevens samen met het MT vastgoed het beheer- en onderhoudsbeleid van het maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed. Een zeer verantwoordelijke functie waarbij hij ook de planning en het budget in het oog houdt.

Projectmanager Gebiedsontwikkeling/ Woningbouw/ Openbare Ruimte

De Projectmanager is integraal verantwoordelijk voor het proces van voorbereiding en realisatie van veelal kleinschalige vastgoedprojecten. Hiernaast bestaan de verantwoordelijkheden uit: het creëren van draagvlak door te zorgen voor een optimale betrokkenheid bij het project van de belanghebbenden. Het bouwen en onderhouden van een netwerk dat bijdraagt aan de realisatie van de organisatie en projectdoelen. Het zorgen voor een stimulerend en goed werkklimaat in het team/project en bevorderen van samenhang en samenwerking door heldere communicatie en goed overleg. Het begeleiden van diverse projecten op het gebied van woningbouwopgaven, gebiedsontwikkelingen en/ of openbare ruimte projecten in de stad. Het aansturen van een integraal projectteam, gericht op de verdere uitwerking van de planvorming naar besluitvorming en realisatie. Het voorbereiden van overleggen met de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever. En tot slot het sturen op voortgang, risicobeheersing, kwaliteit en financiering.

Technisch Projectleider

De Technisch Projectleider houdt zich bezig met het coördineren en aansturen van een team werkvoorbereiders, ontwerpers en inhoudelijke adviseurs. Ook coördineert en stuurt de ingehuurde diensten binnen het project aan. Daarnaast stemt hij de raakvlakken met andere organisatieonderdelen af. En bewaakt hij de planning. Ook stemt hij af met stakeholders in de voorbereidingsfase van projecten. Wat hij ook doet is het adviseren aan projectmanager/ambtelijk opdrachtgevers over de aanbestedingsmethodieken of het doen optreden als projectmanager. Tot slot levert hij een bijdrage aan de ontwikkeling of implementatie van technische beleidsdoelstellingen of innovaties.

Strategisch Adviseren Vastgoed Portefeuille

De taken van de Strateeg Adviseren van Vastgoedportefeuille zijn: het adviseren en opstellen van voorstellen ten behoeve van de strategische en tactische vastgoedvraagstukken. Het opstellen van een toekomstplan vastgoedportefeuille. Het opstellen van een meerjaren investeringsplan. Het organiseren van de aanbesteding ten behoeve van het aanstellen externe taxateur in verband met portefeuilletaxatie. En ook het snel doorgronden en verder brengen van vraagstukken. Daarbij hoort ook het bewaken van de door de gemeente gestelde kaders (tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie). En het houden van regie over een aantal samenhangende, elkaar beïnvloedende, projecten die leiden naar één gezamenlijk doel. Tot slot het creëren van draagvlak en het bewaken van de integrale visie.

Toezichthouder Civiele Techniek

De Toezichthouder Civiele Techniek is via ViS Detachering aan de slag gegaan bij Gemeente Leiden. Binnen de gemeente voert hij de volgende taken uit: Het signaleren van afwijkingen ten opzichte het contract. Het adviseren over meer- en minderwerk en termijnbetalingen aan de projectmanager. Het verzorgen van de overdracht aan de opdrachtgever. Het besturen van het gehele bestek, inclusief de bijlagen. Het opstellen van een toezichtplan. Het bijhouden van de bestek administratie. Het controleren van vergunningen, naleving van afspraken en vergunningen, bestek bepalingen, het V&G-plan en het werkplan. Optreden als aanspreekpunt voor bedrijven en bewoners. Het coördineren van werkzaamheden op locatie. Het regelen van het beheer- en onderhoud van de bouwlocatie. Het beheren van het gronddepot. Tot slot houdt hij is hij ook voorzitter van de bouwvergaderingen.

Projecten bij gemeente Leiden

Lammermarkt

‘Onder’ de Lammermarkt is een parkeergarage gebouwd voor 515 parkeerplaatsten. Het gebied hierboven is compleet her-ingericht. Daarbij is het volledige riool vervangen, de inrichting van wegen (bestrating en asfalt) is herzien en er is veel (nieuw) groen verrezen. Tijdens de voorbereiding is een Projectcoördinator vanuit ViS bij dit project betrokken geweest en vooral tijdens de volledige realisatie van deze inrichting heeft een Directievoerder van ons de beheersing van de uitvoering op zich genomen.

Valkbrug

Om het Stationsgebied en de Lammermarkt beter te verbinden (en veiliger te maken voor fietsers) is er een nieuwe brug aangelegd, de Valkbrug. Dit is een brug die uit 4 deelbruggen bestaat en verbetert de verkeerssituatie aanzienlijk. Het betrof hier een innovatief contract op basis van D&C (Design and Construct) waarbij het ontwerp en de uitvoering gecombineerd wordt en meer verantwoordelijkheid (en innovativiteit) bij de opdrachtnemer, aannemer wordt verwacht. Vanuit ViS is hier een Projectcoördinator betrokken geweest tijdens de afronding van de voorbereiding (het contract) aangezien de werkzaamheden werden overgenomen van een vertrekkende medewerker. En tijdens de realisatie is een Toezichthouder / Directievoerder betrokken geweest die voornamelijk een toetsende rol heeft vervuld en de overdracht richting Beheer heeft verzorgd.

Leiden Bio Science Park

Het Leiden Bio Science Park is een industrieterrein waar vele bedrijven gevestigd zijn op het gebied van “Life, Science and Health”. Omdat dit gebied in ontwikkeling moet blijven worden er ook steeds meer bedrijfsgebouwen, woningen en voorzieningen ontwikkeld tot 2025. Voor de inrichting van het gebied, het bouw- en woonrijp maken en het (groot) onderhoud van de openbare ruimte zijn er van ViS een aantal medewerkers betrokken. Het gaat hier onder andere om een Projectcoördinator die verantwoordelijk is voor het contact met belanghebbenden en het projectmanagement en een Civieltechnisch Medewerker die voornamelijk de voorbereiding van de (deel-)projecten op zich neemt. Aangezien hier bijzonder veel ‘tech’-bedrijven actief zijn is bijvoorbeeld de coördinatie van kabels en leidingen essentieel. Indien hier een paar ‘netwerk-kabels’ sneuvelen kan er wel eens een zeer groot probleem ontstaan. En juist voor dergelijke problematische trajecten zetten onze medewerkers zich volop in.

Leidse Ring Noord

Ten behoeve van het project Leidse Ring Noord zijn de gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp een samenwerking aan gegaan. Samen werken zij aan het optimaliseren van de doorstroming van bestaand verkeer op de Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan en de Oude Spoorbaan. Deze vormen samen de A4, A44, N446 en RijnlandRoute (nog in aanleg). Hierbij is vanuit ViS een Projectmanager betrokken, hij is verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van ‘zijn’ deeltrajecten en medeverantwoordelijk voor de realisatie van het project.

Over de Gemeente Leiden

De Gemeente Leiden is een grote historische gemeente in het hart van de Randstad. De organisatie verleent diensten op het gebied van de inrichting en realisatie van de infrastructuur en de openbare ruimte. Er hangt een gezellige sfeer en ontwikkeling staat hoog in het vaandel. Daartoe wordt er kennis gedeeld en gecoacht en daar draagt elke medewerker aan bij.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Lansingerland of onze volgende opdrachtgever Gemeente Meierijstad. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Gemeente Leiden logo