Gemeente Gouda

ViS Detachering en gemeente Gouda

Sinds 2006 hebben wij met de gemeente Gouda een zeer intensieve relatie. In de beginperiode van ViS is er na de eerste succesvolle inzet direct een raamovereenkomst afgesloten voor de functies van Projectleider, Assistent Projectleider, Toezichthouder en Directievoerder. Vanaf dat moment zijn er voor al deze rollen meerdere medewerkers ingezet. Een aantal medewerkers zijn uiteindelijk in dienst getreden bij de gemeente.

ViS medewerkers bij gemeente Gouda

Projectleiders Civiele Techniek

Via ViS Detachering zijn bij de gemeente Gouda meerdere Projectleiders Civiele Techniek van start gegaan. De Projectleiders zijn verantwoordelijk voor het initiëren, coördineren, realiseren en evalueren van werkzaamheden. Daarnaast bestaan hun werkzaamheden uit het bewaken van de voortgang, het budget, de kwaliteit en de informatievoorziening. Ook verzorgen zij alle noodzakelijke communicatie met bewoners en andere belanghebbenden. Ze voeren overleg, onderhandelen en onderhouden contact met in- en externe partijen, zoals interne opdrachtgevers, vergunningverlenende afdelingen, ingenieursbureaus, nutsbedrijven en aannemers.

Assistent Projectleider

Via ViS Detachering is er een Assistent Projectleider bij de gemeente Gouda van start gegaan. Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van rapportages, ontwerpen, projectdocumenten, planningen, aanbestedingsdocumenten en vergunningaanvragen. Hij houdt zich tevens bezig met het initiëren, coördineren, uitvoeren en evalueren van werkzaamheden en hij bewaakt de aspecten: planning, budget, kwaliteit, risico’s en informatievoorziening. Ook het beheer van technische voorzieningen en de projectadministratie valt onder zijn hoede.

Toezichthouder Civiele Techniek

Via ViS Detachering is bij de gemeente Gouda een Toezichthouder Civiele Techniek aan de slag gegaan. Hij is in deze functie verantwoordelijk voor het houden van toezicht op civieltechnische projecten, het verzorgen van de besteksadministratie, het vertegenwoordigen van de gemeente en het fungeren als eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgever en derden. Daarnaast bestaan zijn werkzaamheden uit: het bewaken van de voortgang en planning van projecten, het waarborgen van de kwaliteit, het signaleren van en rapporteren over kansen en risico’s en hierop tijdig anticiperen, het voeren van diverse overleggen en het afhandelen van vragen en klachten.

Toezichthouder Afval en Straatreiniging

Via ViS Detachering is bij de gemeente Gouda een Toezichthouder Afval en Straatreiniging van start gegaan. Hij is in deze functie verantwoordelijk voor het controleren van de opdrachtgever, hij controleert of het werk conform de onderhoudscontracten en de geldende wet- en regelgeving uitgevoerd wordt. Ook het signaleren van besteksafwijkingen, het beoordelen van meer- en minderwerk, het zorgdragen voor de deelopdrachten en het geven van adviezen vallen onder zijn verantwoordelijkheid.

Toezichthouder Groen en Water

Via Vis Detachering is er een Toezichthouder Groen en Water bij gemeente Gouda werkzaam. De Toezichthouder is verantwoordelijk voor het dagelijks toezicht op de groentechnische projecten, het bijhouden van de IBIS-besteksadministratie, ook vertegenwoordigt de Toezichthouder de gemeente als opdrachtgever, zowel intern als extern. Daarbij houdt de Toezichthouder de werkzaamheden in de gaten en controleert of deze paralel lopen aan de afspraken en geldende wet- en regelgeving. De Toezichthouder fungeert als eerste aanspreekpunt voor de opdrachtnemer en derden tijdens de uitvoering. Ook heeft de Toezichthouder een communicatieve taak richting burgers of andere stakeholders over de uitvoering. De toezichthouder handelt vragen en/of klachten af over de uitvoeringswerkzaamheden. Ook het houden van voortgangsoverleg/ bouwvergaderingen inclusief het verzorgen van de verslaglegging hiervan valt onder de verantwoordelijkheid binnen deze rol. Daarbij komt ook het signaleren en rapporteren over uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de voorbereiding en uitvoering. En het signaleren en vroegtijdig bijsturen als de gevraagde (technische kwaliteit niet geleverd wordt of kan worden. Tot slot houdt de Toezichthouder Groen en Water de voortgang en de planning nauw in de gaten.

Projecten bij gemeente Gouda

Ons personeel werkt bij de gemeente Gouda aan diverse projecten met betrekking tot de stedelijke infrastructuur. Zoals:

  • reconstructies van wegen (van asfaltonderhoud tot en met het tracé van een ringweg);
  • rioleringsprojecten (van relining tot en met de volledige vervanging inclusief de huisaansluitingen in een hele wijk);
  • (her-)ontwikkeling van gebieden, zowel woonwijken als industriegebied;
  • aanleg en vervanging van kunstwerken (van loopbruggen tot de renovatie van sluizen);
  • (groot) onderhoud aan cultuurtechnisch werk;
  • aanleg en/of de volledige vervanging van de openbare verlichting en VRI’s.

Over de Gemeente Gouda

De Gemeente Gouda is een middelgrote gemeentelijke organisatie in de provincie Zuid-Holland. De gemeente is volop in ontwikkeling en er zijn diverse voorname projecten op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling gaande.

Meer verhalen van onze opdrachtgevers

Benieuwd naar onze andere opdrachtgevers? Lees het verhaal van onze vorige opdrachtgever Gemeente Etten-Leur of onze volgende opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer. Ga terug naar het opdrachtgevers overzicht voor een impressie van al onze opdrachtgevers.

Opdrachtgevers ViS Detachering - Gemeente Gouda logo