Natuur of economie? Het Nederlandse stikstofprobleem in een notendop

De gevolgen van de uitspraak van de Raad van State op 29 mei jl. met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn inmiddels te voelen. Door deze uitspraak zijn er vele projecten die niet door kunnen gaan. Zo kan het vliegveld in Lelystad voorlopig niet open, de A27 bij Utrecht niet worden verbreed en kan er geen uitbreiding van veestallen plaatsvinden. Een enorme domper voor de Nederlandse economie.

Op 1 juli 2015 is het PAS in werking getreden. Het PAS is in het leven geroepen om enerzijds ruimte te bieden voor economische ontwikkelingen, maar tegelijkertijd ook te voorzien in maatregelen die nodig zijn voor het behoud en herstel van natuurgebieden. Stikstof is één van de aspecten, waarop een project of plan moet worden getoetst. Stikstof komt vooral uit de landbouw (via ammoniak in mest), maar ook van het wegverkeer, van huishoudens en overgewaaid uit het buitenland. Het grote probleem met stikstof is dat het neerslaat in een groot gebied rondom de bron en dat er 118 natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) verspreid over Nederland liggen.

Er zijn oplossingen voor het stikstofprobleem. De gevolgen van stikstof zouden kunnen worden afgeremd door bijvoorbeeld stikstofrijk gras te verwijderen en heide aan te planten. Aan de hand van het PAS gaf de overheid vooruitlopend op dat natuurherstel alvast toestemming voor vervuilende activiteiten, zoals wegenbouw of uitbreiding van boerderijen. Op deze manier dacht Nederland te voldoen aan de Europese natuurwet, die bepaalt dat de toestand in beschermde natuurgebieden niet mag verslechteren.

Naar aanleiding van de uitspraak op 29 mei jl. is dit niet meer mogelijk. Voor veel projecten is het nodig dat er wordt aangetoond dat het project op voorhand geen significant schadelijk effect heeft op het natuurgebied. Pas daarna kan toestemming worden verleend. De meningen over deze uitspraak zijn verdeeld: “Bespottelijk, kom met een noodwet!”, aldus de Nederlandse vereniging van projectontwikkelaars en: “Een baanbrekende uitspraak. Onze natuur lijdt al veel te lang.”, zegt Greenpeace. De partijen zullen het nooit met elkaar eens worden, echter een goede oplossing is voor zowel onze economie, als onze natuur noodzakelijk.

De komende tijd zal blijken welke mogelijkheden er zijn om de stopgezette projecten wel weer voort te kunnen zetten, zonder dat het de natuur schaadt. Een uitdagende opgave.

Is jouw project voorlopig stopgezet? Bekijk onze uitdagende projecten en functies in ons vacatureoverzicht. Of neem direct contact op.

Bronnen: