ViS Zomerevent 2019: een avond vol toewijding


Op 27 juni j.l. vond het ViS Zomerevent 2019 plaats. Vanaf 17:00 uur werden alle ViS-collega’s verwelkomd bij Restaurant Bergsche Plas in Rotterdam. Het was heerlijk weer en het terras aan het water was de perfecte locatie voor een zomerse BBQ. Als verrassing kwam Bart van den Belt (auteur van het boek ‘Fluitend veranderen’) een interactieve inspiratiesessie geven over jouw eigen invloed op verandering en hoe dit je werkgeluk en werkplezier kan bevorderen.

Waarom werk je in de techniek? En waarom werk je voor ViS Detachering? Dit waren de eerste vragen die Bart stelde aan het publiek. Het was mooi om te zien hoe de passie voor techniek er bij onze medewerkers af spatte in de antwoorden die zij gaven. Zo werd bijvoorbeeld verteld dat wij met ons werk de wereld een stukje mooier kunnen maken en daar zijn wij ook trots op. De betrokkenheid, de focus op een langdurige relatie en het gevoel dat wij je als medewerker zien, wordt door velen aangehaald als de hoofdreden om voor ViS te werken.

Ook heeft Bart een aantal concrete handvatten gegeven om met veranderingen om te gaan en deze toe te passen. Bart heeft ons meegegeven dat je je eigen geluk bepaalt aan de hand van je reactie en hoe je met verandering omgaat: ‘Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg’. Aan het einde van de sessie kregen alle medewerkers Bart zijn boek ‘Fluitend veranderen’.

De sessie gaf veel stof om naderhand over te praten onder het genot van de heerlijke gerechten die van de BBQ afkwamen. En als kers op de taart van deze inspirerende en gezellige zomeravond, stond er een ijscokar met Italiaans ijs klaar. Wij willen alle aanwezigen bedanken voor de leuke, geslaagde avond.

Tot de volgende keer!

Mobiliteitsalliantie presenteert Deltaplan 2030

Als we niets doen, slibt Nederland dicht. Onze bereikbaarheid is een groot probleem. Het is druk op ons wegennet en op de spoorlijnen. De afgelopen tien jaar zijn er een miljoen auto’s bijgekomen in ons land, het stadsvervoer van bijvoorbeeld Amsterdam stijgt met vijf procent per jaar en er komen steeds meer fietsen bij. Als dit zo doorgaat, loopt het de komende jaren compleet vast.

Er is een omslag nodig, die alleen kan worden bereikt met intensieve samenwerking tussen alle vervoerspartijen. Dit gedeelde gevoel van urgentie heeft 25 vervoerspartijen ertoe bewogen om de handen ineen te slaan binnen de Mobiliteitsalliantie. Voor het eerst trekken vertegenwoordigers uit álle hoeken van de mobiliteit samen op: van de trein tot de auto, van de fiets tot de vrachtwagen.

Op 12 juni 2019 presenteerden zij het Deltaplan Mobiliteit. Een blauwdruk voor de toekomst van ons mobiliteitssysteem. De kracht van het Deltaplan is dat het de mobiliteit als één samenhangend geheel benadert. Er wordt niet alleen gekeken naar de behoefte aan bereikbaarheid, maar ook naar de klimaatambities van het kabinet, naar ruimtelijke vraagstukken, verkeersveiligheid en de energietransitie. Download hier het Deltaplan 2030.

Bron: www.mobiliteitsalliantie.nl

Dag van de Bouw 2019

 

Aankomende zaterdag is er weer een Dag van de Bouw! De Dag van de Bouw is een open dag, waarbij je allerlei projecten mag bezoeken en van dichtbij bekijken. Ook worden er leuke activiteiten georganiseerd. Op deze dag kan je ervaren hoe creatief, vakkundig en uitdagend het werk in de bouw en infra is. Kom ook langs en ervaar wat er allemaal komt kijken bij het bouwen van woningen, gebouwen, sportcomplexen, ziekenhuizen, wegen, sluizen, tunnels en bruggen.

Ga bijvoorbeeld naar de Coolsingel in Rotterdam en bestraat je eigen stukje Coolsingel met natuursteen. Rij mee met een elektrisch treintje langs de deelnemende bouwprojecten in Amsterdam Zuidas en bekijk het toekomstige station Zuid met een Virtual Reality-bril. Of ga de Nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer bekijken dat in 2020 een natuur en recreatiegebied gaat worden en bij extreme regenval zal worden gebruikt voor waterberging.

Op de website dagvandebouw.nl kan je alle 143 deelnemende projecten bekijken en kijken of er iets bij jou in de buurt is.

Wil jij ook aan dit soort leuke projecten werken? Bekijk onze vacatures.

Wetsvoorstel verbod op asbesthoudende daken verworpen

Eerder dit jaar is de Eerste Kamer verzocht door gedeputeerden, wethouders en belangenorganisaties om haast te maken het het wetsvoorstel voor een verbod op asbesthoudende daken in 2024.

Op het laatste moment is het kabinetsvoorstel door staatssecretaris Van Veldhoven gewijzigd naar 2028: “Uit het debat heb ik opgemaakt dat de leden van de Eerste Kamer in meerderheid het einddoel, een asbestveilige leefomgeving, onderschrijven. Maar ook de zorg over de proportionaliteit van een verbod in 2024 in relatie tot de haalbaarheid en betaalbaarheid van de sanering in voorgesteld tempo leeft breed in de Kamer.”, aldus Van Veldhoven.

De betaalbaarheid is nogal een heikel punt, want deze klus is prijzig en kan oplopen tot ruim 20.000 per asbesthoudend dak. En de subsidiepot met daarin 75 miljoen euro voor asbestsanering, is inmiddels uitgeput. Ook is het voor particulieren zeer prijzig of zelfs onbetaalbaar, aangezien zij niet gebruik kunnen maken van de belastingvoordelen voor ondernemers.

Vandaag heeft de Eerste Kamer gestemd over het voorstel en de meerderheid is tegen het voorstel. Van Veldhoven reageert: “Helaas heeft de Senaat het verbod, waar tien jaar lang over gesproken is naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad, uiteindelijk niet gesteund. Daarmee is er nu geen duidelijk handelingsperspectief voor het opruimen van deze laatste grote bron aan asbest in ons leefmilieu. Dat betreur ik.”

Momenteel resteert er in Nederland nog zo’n 80 miljoen vierkante meter dak met ziekteverwekkend asbest. In 2016 is bijna 10 miljoen vierkante meter gesaneerd, vorig jaar 10,8 miljoen en dit jaar zal het uitkomen op zo’n 12 miljoen. Het ministerie en betrokkenen zien mogelijkheden voor verdere versnelling. Daken zijn de grootste resterende bron waardoor asbestvezels nog in het milieu komen.

Ook al is het verbod verworpen de aandacht voor asbestsanering zal hoog op de agenda blijven staan. ViS Detachering merkt dat er veel vraag naar asbestspecialisten. Interesse? Bekijk hier onze vacatures.

Bronnen:
https://www.ad.nl/politiek/brandbrief-maak-haast-met-verbod-op-asbesthoudende-daken~a80110cf/
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34675_verwijdering_asbest_en

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): wat gaat er veranderen?

Op 28 mei 2019 wordt er binnen de Eerste Kamer gestemd over de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De WAB heeft als doel de kosten- en risicoverschillen tussen contractvormen te verminderen en vaste contracten aantrekkelijker maken voor werkgevers, zodat werknemers meer perspectief op zekerheid krijgen.

WAB en ViS Detachering

ViS Detachering ziet dit als een positieve ontwikkeling. Al jaren streeft ViS Detachering ernaar haar medewerkers zekerheid te geven in de vorm van een contract voor onbepaalde tijd. Zo heeft maar liefst 60% van onze gedetacheerde medewerkers een contract voor onbepaalde tijd. Dat is best bijzonder voor een detacheringsbureau. Ook maken we vaak de afspraak met onze opdrachtgever dat bij wederzijdse tevredenheid de werknemer na één jaar van de opdrachtgever een contract voor onbepaalde tijd aangeboden krijgt.

De veranderingen

Hieronder in het kort welke veranderingen er de Wet arbeidsmarkt in balans met zich mee brengt:

De proeftijd: voor vaste contracten zal de maximale proeftijd worden verlengd van twee naar vijf maanden. Met deze wijziging wil de wetgever werkgevers stimuleren om werknemers direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. De proeftijd in een contract voor bepaalde tijd van twee jaar of langer wordt verlengd van twee naar drie maanden. De proeftijd in arbeidsovereenkomsten korter dan twee jaar maar langer dan zes maanden blijft één maand. In arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter kan ook met de voorgestelde wetswijziging geen proeftijd worden overeengekomen.
Ketenregeling: de mogelijkheid om tijdelijke contracten te sluiten wordt met het wetsvoorstel uitgebreid. De periode om maximaal drie tijdelijke contracten te verstrekken in maximaal twee jaar wordt verlengd naar maximaal drie jaar Werkgevers kunnen dan drie tijdelijke contracten binnen een periode van drie jaar aangaan met een werknemer.
Onderbreking tijdelijke contracten: op dit moment is het zo dat pas een nieuwe keten van tijdelijke contracten ontstaat als er een onderbrekingsperiode van zes maanden is. De voorgestelde wetswijziging regelt dat de onderbreking tussen tijdelijke contracten per cao kan worden verkort van zes naar drie maanden als sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan. In dat geval ontstaat al een nieuwe keten van tijdelijke contracten na een tussenliggende periode van drie maanden.
Ontslagrecht: als een werkgever een arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen, moet hij nu aan één van de acht ontslaggronden volledig voldoen. Met de voorgestelde wetswijziging (WAB) wordt er een negende ontslaggrond toegevoegd: de cumulatiegrond. Een werknemer kan met toepassing van deze ontslaggrond ook worden ontslagen als sprake is van twee of meer onvoldragen ontslaggronden. Wordt deze cumulatiegrond gebruikt, kan de rechter de werknemer een extra vergoeding toekennen ter hoogte van maximaal 50 % van de transitievergoeding.
Transitievergoeding: op dit moment is het zo dat pas een transitievergoeding hoeft te worden betaald als een arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld dat werknemers al vanaf de eerste dag van het dienstverband recht hebben op een transitievergoeding. Met de voorgestelde wijziging bedraagt de transitievergoeding over de gehele duur van het dienstverband 1/3 maandsalaris per dienstjaar. De hogere opbouw bij dienstverbanden langer dan tien jaar wordt afgeschaft.
Oproepkrachten: nuluren- en min/maxcontracten zijn contracten waarbij pas arbeid wordt verricht nadat werknemer daarvoor door werkgever wordt opgeroepen. De werknemer is in beginsel verplicht gehoor te geven aan een oproep. Met de wetswijziging wordt voorgesteld dat een werknemer alleen verplicht is te komen werken als een werkgever hem vier dagen van te voren oproept. Als binnen die periode de oproep weer wordt ingetrokken, behoud de werknemer toch recht op loon over de oproep.
Payrolling: werknemers die in dienst zijn bij een payrollbedrijf, krijgen op grond van het wetsvoorstel dezelfde arbeidsvoorwaarden (met uitzondering van het pensioen) als werknemers die wel rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever.
WW-premie: de WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als zij werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waarin een bedrijf actief is.

Bronnen:
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35074_wet_arbeidsmarkt_in_balans/
https://www.fortadvocaten.nl/wab-acht-belangrijkste-wijzigingen/

Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen: de feiten op een rij

Het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het Bouwen heeft al meerdere keren het nieuws weten te bereiken en brengt veel onduidelijkheden met zich mee. Gaat de aannemer straks zijn eigen vlees keuren? Wordt het bouwtoezicht te ingewikkeld? En wat voor invloed heeft deze wet op de rol van de architect?

De antwoorden op deze vragen kunnen we voorlopig nog niet geven. Wel zetten we in dit nieuwsitem de feiten voor je op een rij. Het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het Bouwen heeft tot doel de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument te versterken.

Waarom dit wetsvoorstel?

Door de toenemende complexiteit in de bouw is herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk. Hiermee wordt de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen evenwichtiger. Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelgeving en gemaakte afspraken is gebouwd, krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden. Ook informeert de aannemer de klant over de manier waarop risico’s tegen schade door het niet nakomen van de verplichtingen en de gebreken na de oplevering zijn afgedekt. Daarbij wordt het opschortingsrecht van de particuliere opdrachtgever aangescherpt.

Wanneer gaat de Wet in?

De Kamer heeft op 9 april 2019 ingestemd met het voorstel van de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken en Huis van de Koning om het voorstel op dinsdag 23 april 2019 te heropenen en met een derde termijn voort te zetten. Op 14 mei 2019 stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel. Uiterlijk op 10 mei 2019 zal de minister van BZK met betrekking tot bepaalde aspecten nog een verduidelijkende brief naar de Kamer sturen.

Update: De Eerste Kamer heeft dinsdag 14 mei het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen.

Wijzigingen

De Wet brengt een groot aantal wijzigingen aan in het publiekrechtelijke stelsel. Ten eerste wordt bepaald of een bouwwerk bouwbesluittoetsvrij is of dat er een preventieve toets vooraf moet plaatsvinden om de bouwkwaliteit te toetsen. De bouwkwaliteit zal door kwaliteitsborgers met behulp van instrumenten voor kwaliteitsborging worden getoetst. De kwaliteitsborger levert bij oplevering een verklaring af waaruit blijkt dat het bouwwerk aan het Bouwbesluit voldoet. Met de introductie van de kwaliteitsborger ontstaat een nieuwe taak en rol in het bouwproces. De door hem gebruikte instrumenten worden op de markt gebracht door instrumentaanbieders, die op hun beurt weer bij een Toezichthoudende organisatie hun instrumenten ter beoordeling moeten aanbieden.

Bronnen en artikelen

ViS professional Jean de Vries vertelt: Project de Prins Clausbrug Dordrecht

De Prins Clausbrug in Dordrecht, een nieuwe voetgangers- en fietserbrug over het Wantij, die de nieuwbouwwijk Stadswerven met de binnenstad van Dordrecht gaat verbinden. In opdracht van de gemeente Dordrecht wordt de brug gebouwd door de combinatie Dura Vermeer-Hillebrand. Het wordt een beweegbare brug met een opvallend ontwerp: aan onze collega Jean de Vries de uitdaging om deze brug conform contract te laten realiseren.

ViS professional Jean de Vries

In juni 2018 is Jean als sr. Projectingenieur aan de slag gegaan bij het Ingenieursbureau Drechtsteden en per 1 oktober 2018 is hij gestart als Contractmanager van de brug. Jean vertelt: “Naar aanleiding van een projectprijsvraag vanuit de gemeente Dordrecht heeft in 2014 Zuuk Architecten de brug ontworpen. Bij het ontwerp is rekening gehouden met onder andere de eis voor een onbeperkte doorvaarthoogte. Om die reden is gekozen voor een beweegbare constructie met een draaibare ballastmast. Deze draaibare ballastmast wordt 30 meter hoog en maakt van het openen en sluiten van de brug een waar schouwspel.”

Technische hoogstandjes

Jean heeft eerder in zijn carrière als Projectleider gewerkt bij de aanbouw en renovatie van diverse bruggen. Echter, het ontwerp van deze brug, het feit dat het een beweegbare brug wordt en dat hij als Contractmanager werkt, ziet Jean als een hele nieuwe uitdaging. “Mijn taak is om te zorgen dat de brug uiteindelijk wordt zoals hij is bedacht. Er komen bij dit project veel verschillende disciplines en componenten kijken. We werken met meerdere partijen samen en er worden allerlei technische hoogstandjes in de brug verwerkt. Dit alles bij elkaar maakt het een erg interessant project.”, aldus Jean.

Uitgangspunten

Op dit moment heeft Jean met de betrokken partijen de uitgangspunten vastgesteld, waarbij onder andere gekeken is naar de van toepassing zijnde NEN normen, de windbelasting, ontwerp aspecten en de machinerichtlijn. Door het toepassen van rekentechnieken zijn optimalisaties doorgevoerd met behoud van het architectonisch ontwerp. Binnenkort wordt het definitieve ontwerp ingediend. Jean gaat dan met zijn team, bestaande uit zes man, alle documenten toetsen: “Gezien de grote hoeveelheid documenten die we verwachten, hebben we het team inmiddels verdeeld in omgevingsmanagement, funderingstechnieken, remmingwerken, betonwerken, staalwerken en hydraulica en elektronica, zodat we straks weten wie welke documenten gaat toetsen.”

Spectaculaire montage

Jean kijkt nu al uit naar de montage straks op locatie: “De brug wordt in stukken bij de staalbouwer gemaakt en daarna vervoerd naar de locatie. Daar staat de veiligheid voorop en worden de stukken ter plaatse aan elkaar gemonteerd. Dat blijft altijd een spannend moment: past alles goed op elkaar? Ook wordt het een spektakel om te zien, dat ik niet wil missen.”

Gedeeld enthousiasme

Het enthousiasme van Jean en zijn team over de brug wordt gedeeld door de omwoners. De omgeving heeft positief gereageerd op de plannen voor de Prins Clausbrug: “Naast dat ze een prachtige brug krijgen, zal het centrum van Dordrecht voor de bewoners sneller te bereiken zijn. Het scheelt ze ongeveer 2 km omfietsen.”, aldus Jean. Jean verwacht dat de combinatie Dura Vermeer -Hillebrand eind 2019 kan starten met de realisatie van de brug om deze eind 2020 te kunnen opleveren.

Jean werkt inmiddels zeven jaar met veel plezier voor ViS Detachering en de Prins Clausbrug is zijn vierde project waar hij aan werkt via ViS Detachering. Zie jij dit soort uitdagende projecten ook wel zitten? Stuur ons je CV en dan nemen we binnenkort contact met je op.

Eerste kennissessie 2019: een eye opener

Dinsdag 9 april vond de eerste kennissessie van 2019 plaats. Bij aanvang van de kennissessie was er gelegenheid om gezellig bij te praten onder het genot van een drankje, heerlijke canapés en een broodje. Daarna nam Annemarie Nederhoed van de Plastic Soup Foundation het woord.

Sinds begin dit jaar is ViS Detachering Business Angel van de Plastic Soup Foundation. Na een korte introductie over de Plastic Soup Foundation vertelde Annemarie hoe plastic in ons leven terecht is gekomen en wat daar nu de gevolgen van zijn. Natuurlijk is het bekende beeld van de plastic soep die op de oceaan drijft een probleem, echter het grootste probleem zijn de microplastics. Dit zijn hele kleine deeltjes plastic, die op microscopisch niveau kunnen voorkomen. Deze deeltjes blijven niet aan de oppervlakte drijven en zijn niet uit het de oceanen te filteren. De deeltjes komen via kril en vissen in onze voedselketen. Wist je dat we juist deze microplastics volop in ons dagelijks leven gebruiken? Het zit bijvoorbeeld in onze cosmetica, kleding en schoonmaakmiddelen. De presentatie van Annemarie heeft een diepe indruk achter gelaten en na afloop werden vele vragen gesteld. Meer informatie en tips om je plastic gebruik te verminderen vind je onderaan dit bericht.

 

Na een korte koffiepauze nam onze ViS collega Jean de Vries het stokje over om ons wat te leren over EMVI. EMVI staat voor Economisch Meest Voordelige Inschrijving en heet inmiddels BPKV (Beste prijs-kwaliteitsverhouding). De BPKV kan worden ingezet bij aanbestedingen en weegt naast de prijs ook andere kwaliteitsaspecten mee in de beoordeling van inschrijvingen. Jean vertelt echter dat volgens de Aanbestedingswet 2012 bij uitzondering de laagste prijs nog wel mogelijk blijft. De argumentatie moet dan worden vastgelegd in het aanbestedingsdocument. De BPKV wordt meestal toegepast om de optimale kwaliteit uit de markt te halen. Nadat Jean een voorbeeld uit de praktijk heeft toegelicht branden de vragen los over de beoordelingscriteria. Om deze manier van beoordelen succesvol te laten zijn, zal in een vroeg stadium van het project al moeten worden nagedacht over de beoordelingscriteria, het gewicht van deze criteria moet worden bepaald én het model moet worden getoetst op gevoeligheid. Nadat Jean een rekenvoorbeeld liet zien en nog vele vragen beantwoordde, hebben we de avond op gezellige wijze afgerond.

 

Extra informatie Plastic Soup Foundation

Tijdens de presentatie van Annemarie is er verteld over diverse websites en apps met betrekking tot het reduceren en bewust worden van de plastic soep. Hieronder meer informatie en tips hoe je jouw steentje kan bijdragen:

  • Boek je wel eens je vakantie via booking.com? Gebruik dan de link booking.com/supportplasticsoup en boek je volgende trip. Booking.com doneert dan maar liefst 7% van het bedrag van elke boeking aan de Plastic Soup Foundation. De prijs blijft voor jou verder hetzelfde.
  • Dat plastic in ons eigen lichaam terecht komt, is inmiddels duidelijk. Wat plastic met onze gezondheid doet wordt dit jaar door de Plastic Soup Foundation en wetenschappers onderzocht. Ondertussen kan je alvast bekijken waar jou plastic dieet uit bestaat en wat je er aan kan doen. Bekijk hier de website.
  • Annemarie vertelde over het potje crème van Oil of Olaz dat is onderzocht en bijna 1,5 miljoen stukjes plastic bevatte. Lees hier meer over dit onderzoek.
  • Via de app ‘beat the microbead’ (kijk in de App Store op je telefoon) kan je de barcodes van je verzorgingsproducten scannen en zien of er in jouw product plastic is verwerkt. Hier vind je meer informatie over deze app.
  • De Plastic Soup Foundation pakt het plastic probleem bij de bron aan. Daarom moeten zij weten wat de grootste bronnen van de plastic soep zijn. Daarvoor is de app Litterati in het leven geroepen. Download de app op je telefoon en maak eerst een foto van het afval dat je op straat vindt, voordat je het weg gooit. Zo kan de Plastic Soup Foundation bijhouden wat voor afval het meest zwerft en daar de bedrijven op aanspreken. Lees hier meer over deze app.
  • 21 september 2019 is de ‘World Clean Up day’. Zet het in je agenda, download de Litterati app en ga met vrienden, familie en collega’s de straat op om plastic te ruimen. ViS Detachering zal je op de hoogte houden om zo samen de wereld een stukje schoner te maken.

Opkomend vakgebied: chroom-6 specialist

De afgelopen tijd is de stof chroom-6 volop in het nieuws geweest. Uit de berichtgeving komt duidelijk naar voren dat er meer kennis en kunde op dit gebied nodig is: een uitgelezen kans voor onze kandidaten om als pionier aan de slag te gaan.

Wet- en regelgeving

De gevolgen voor de gezondheid zijn lange tijd onderschat. Chroom-6 is zeer schadelijk voor de gezondheid en kankerverwekkend. Net zoals bij asbest veroorzaakt chroom-6 in vaste vorm geen problemen. Pas als er onderhoud wordt gepleegd, zoals schuren, krabben, branden of snijden, dan komt de stof vrij die via de neus, mond en zelfs via de huid ons lichaam kan binnendringen. Dit maakt het veilig onderhoud plegen aan of verwijderen van materialen met chroom-6 is dan ook een omvangrijke klus met ingewikkelde veiligheidsprocedures. Recent zijn de waardes waar je tijdens werkzaamheden aan blootgesteld mag worden verlaagd, maar verder is er nog geen duidelijke wet- en regelgeving omtrent chroom-6.

Hoe ga je om met chroom-6?

De stof is wereldwijd veelvuldig gebruikt in grondverf bij vliegtuigen, bruggen en industriële toepassingen. De grote vraag is nu: hoe pleeg je onderhoud en verwijder je op een veilige manier materialen waar chroom-6 in is verwerkt? Het is inmiddels onmiskenbaar dat het werk niet zomaar kan worden gedaan tijdens een re-integratieproject, zoals in Tilburg, of zonder beschermende maatregelen door medewerkers van Defensie. Het werk moet worden gedaan volgens strikte protocollen en door (nog op te leiden) specialisten.

Gepland onderhoud

Er staan de komende jaren onder andere diverse bruggen in Nederland op de planning voor onderhoud. Vorig jaar werd bekend dat bij een brug in de gemeente Schagen, een aantal Zeeuwse bruggen en de Waalbrug in Nijmegen verf met chroom-6 is gebruikt. Het onderhoud zal hierdoor veel tijd en geld kosten. Hoeveel bruggen er in totaal in Nederland zijn geverfd met een Chroom-6 houdende laag, is nog niet bekend. Naast dat het onderhoud plegen aan veel bruggen nu een probleem vormt, geldt dit ook voor het onderhoud aan treinen, vliegtuigen en ander defensie materieel. Zelfs de verflaag in bepaalde lantaarnpalen bevat chroom-6.

Pioniers gezocht voor deze uitdaging

Er is dus veel werk aan de winkel op dit gebied en dat merken we bij ViS Detachering. Onze opdrachtgevers zoeken medewerkers die zich willen verdiepen in onder andere welke maatregelen moeten worden genomen om veilig met chroom-6 te kunnen werken. Een specifieke chroom-6 opleiding bestaat nog niet. Via interne opleidingen bij onze opdrachtgevers zorgen we dat jij specialist wordt op het gebied van chroom-6.

Zie jij het wel zitten om te pionieren en te zorgen dat er veilig met chroom-6 om kan worden gegaan? Bekijk deze vacature en neem contact op met Didier om de mogelijkheden te bespreken.


Bronnen:

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/108030/Chroom-6-in-bruggen-is-een-landelijk-probleem-dit-zijn-de-eerste-van-velen
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/04/nu-is-ook-de-verf-van-bruggen-verdacht-a3059460
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/wat-is-chroom-6-en-hoe-gevaarlijk-is-het-~b480c32d/

Het belang van goede koffie op je werk

Het kan het onderwerp van de dag zijn: de koffie. ‘Het lijkt vandaag net slootwater’, of ‘wat een straffe bak, je lepeltje blijft er rechtop in staan’. Het lijkt wellicht wat overdreven, maar een lekkere bak koffie draagt bij aan je geluksgevoel op het werk. Het drinken van koffie is vandaag de dag een beleving, zo schieten de koffietentjes de grond uit en bestel je niet meer gewoon een bakkie koffie. Barista’s (een barman/vrouw die is gespecialiseerd in koffie zetten) nemen je mee in de wondere wereld van de ristretto, macchiato en cappuccino en zorgen dat jij je perfecte kop koffie drinkt. Ook komen er steeds meer koffiespreuken: ‘Het verschil tussen koffie en jouw mening is dat ik om koffie gevraagd heb.’ en ‘Een dag zonder koffie is een dag niet geleefd’. Het is werkgevers aan te raden de kwaliteit van de koffie op kantoor serieus te nemen.

ViS Detachering is zich al tijden bewust van de impact van goede koffie op het werk en heeft onlangs een professionele espressomachine voor op kantoor aangeschaft. Helemaal in de ViS huisstijl met het logo op de zijkant. Om de koffie in stijl naar je werkplek te dragen, hebben we duurzame koffiebekerhouders laten maken. Jawel, met koffiespreuken!

Wil jij onze koffie komen proeven? Neem contact met ons op en wie weet kunnen we onder het genot van een kop koffie kijken of we ook aan jouw geluk op het werk kunnen bijdragen. Bekijk hier onze vacatures.

Op nrc.nl vind je dit artikel over de ‘koffiebeleving’